Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S (180 words)

Swedish English
sakkunnig external expert
subject specialist
sakområde specialist area
area of expertise
salskrivning written examination
samarbetsavtal partnership agreement
collaborative agreement
samfinansiering joint funding
co-financing
samhällsbyggnadsteknik built environment
civil engineering
samhällsfarmaci och klinisk farmaci social and clinical pharmacy
samhällsvetenskap social sciences
samhällsvetenskaplig fakultet faculty of social sciences
samlat betygsdokument transcript of all secondary-level courses and grades
samlat omdöme overall assessment
sammanläggningsavhandling compilation thesis
samordnad antagning pooled admissions system
samverkan med det omgivande samhället (se samverkansuppgiften)
samverkansuppgiften
tredje uppgiften
third stream activities
sannolikhetsteori och statistik probability theory and statistics
särskild behörighet specific entry requirements
särskilda åtaganden special mandate
särskilda behörighetskrav
särskilda förkunskapskrav
specific entry requirements
specific admission requirements
särskilt meriterad lärare (se excellent lärare)
särskilt meriterad lärare (se meriterad lärare)
särskilt organ för lärarutbildning separate body for teacher education
särskilt pedagogiskt stöd
student access services
special educational support
scenkonst performing arts
schablonbidrag standard grant
schema timetable
schedule
schemalagd timetabled
scheduled
schemaläggning timetabling
scheduling
sekretessmarkerad personuppgift non-disclosable personal details
sektoriell forskningsorganisation sectoral research body
sektorsforskning
sektoriell forskning
sector-specific research
sectoral research
seminariekurs seminar course
seminarium seminar
senior (se senior professor)
senior professor post retirement professor
signalbehandling signal processing
sista anmälningsdag
sista ansökningsdag
application deadline
closing date for applications
självstudier self-study
independent study
självvärdering
självbedömning
self-evaluation
self-evaluation report SER
sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen Bachelor of Science in Marine Engineering
sjöingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Marine Engineering
sjökaptens- och maskinteknikerexamen Bachelor of Science in Nautical Science
sjökaptensexamen Degree of Bachelor of Science in Nautical Science
sjukgymnast physiotherapist
sjukhusfysiker medical physicist
sjukhusfysikerexamen Degree of Master of Science in Medical Physics
sjuksköterska nurse
sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing
skoglig doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Forestry
skoglig högskoleexamen Higher Education Diploma in Forestry
skoglig kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Forestry
skoglig licentiatexamen Degree of Licentiate of Science in Forestry
skoglig magisterexamen Degree of Master of Science in Forestry (60 credits)
skoglig masterexamen Degree of Master of Science in Forestry (120 credits)
skogs- och jordbruksvetenskap forestry and agricultural sciences
skogsmästarexamen Degree of Bachelor of Science in Forest Management
skogsteknikerexamen Higher Education Diploma in Forest Management
skogsvetenskap forest science
skriftlig tentamen written examination
written exam
skriftligt omdöme written assessment
skuggdoktorand shadow doctoral student
slöjdlärarexamen Bachelor of Education in Crafts
slutbetyg final school grades
slutförd kurs completed course
slutseminarium
slutgenomgång
final review
sluttentamen final examination
snedrekrytering recruitment imbalance
social bakgrund social background
social och ekonomisk geografi social and economic geography
social omsorgsexamen University Diploma in Social Care
social snedrekrytering social imbalance
socialantropologi social anthropology
socialmedicin social medicine
socialpsykologi social psychology
socialt arbete social work
socialvetenskap social sciences
sociologi sociology
socionomexamen Degree of Bachelor of Science in Social Work
sökande applicant
söktryck applicants per place
acceptance ratio acceptance rate
sommarkurs summer course
sommartermin (se sommarkurs)
specialistkompetens specialist competence
specialistsjuksköterskeexamen Postgraduate Diploma in Specialist Nursing
speciallärarexamen Postgraduate Diploma in Special Needs Training
specialpedagogexamen Postgraduate Diploma in Special Educational Needs
spikblad notification of submission of a doctoral thesis
spikning notification of the date of the defence of a doctoral thesis
språk och litteratur languages and literature
språklaboratorium
inlärningsstudio
language laboratory
språkstudier specific languages
språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling
language technology
computational linguistics
språkverkstad language workshop
språkvetenskap linguistics
standardbehörighet standardised specific entry requirements
statlig högskola public-sector university college
statlig högskoleutbildning government funded higher education
statligt universitet public-sector university
statsanslag direct government funding
statsbidrag indirect government funding
statsvetenskap political science
stiftelse foundation
stiftelsehögskola endowed university college
independent foundation university
stipendiat scholarship holder
scholarship recipient
stipendium scholarship
grant
stödundervisning learning support
strategisk forskning strategic research
strömningsmekanik och akustik fluid mechanics and acoustics
strukturbiologi structural biology
student student
student på fristående kurs student on freestanding course
student teaching /US/ (se praktik)
student teaching /US/ (se verksamhetsförlagd utbildning)
studentambassadör student ambassador
studentbostad student accommodation
studentfackligt uppdrag students’ union position /UK/
student union position /US/
studenthälsovård student health service
studentinflytande student influence
studentinlaga student union submission
studentkår
kår
students’ union /UK/
student union /US/
studentmobilitet student mobility
studentnation
nation
student social club
studentpeng (se per capita-ersättning)
studentrepresentant student representative
studentutbyte student exchange
studentvisum student visa
studerande (se student)
studie academic study
study
studie- och karriärvägledare (se studievägledare)
studie- och karriärvägledning study and career guidance
study and careers guidance educational and vocational guidance
studie- och yrkesvägledare guidance counsellor
career guidance counsellor
studie- och yrkesvägledarexamen Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance
studie- och yrkesvägledning (se studie- och karriärvägledning)
studieåtagande credit load
course load
studieavbrott non-completion
studieavgift tuition fee
tuition /US/
studiebidrag student grant
studiedokumentationssystem (se studieregister)
studiefinansiering på forskarnivå student finance for third-cycle studies
student finance for doctoral studies
studieförsäkran declaration of enrolment
studiegång study route
course of study
studieintyg transcripts and certificates
studielån student loan
studiemedel student finance
student aid /US/
studiemedelssystem student finance system
student aid system /US/
studiemiljö study environment
studieomdöme student assessment
studieort location
studieovan miljö non-academic background
studieperiod study period
studieplan study plan
studieplan (se kursplan)
studieplan (se utbildningsplan)
studieplats place
studieprestation study performance
studier av offentlig förvaltning public administration studies
studieregister student registry
studierektor director of studies
studieresultat credits awarded
grades awarded
studies (se vetenskap)
studieskuld student debt
studiesociala förmåner social welfare benefits for students
studiesociala frågor student welfare issues
student affairs /US/
studiestöd student finance
student aid /US/
studietakt
kurstakt
rate of study
pace of study
studietid programme length
studieuppehåll approved leave from studies
studievägledare study counsellor
study adviser career guidance counsellor
studievägledning study guidance
studievillkor conditions of study
subatomär fysik subatomic physics
successiv fördjupning progressive specialisation
summativ utvärdering summative evaluation
summer session (se sommarkurs)
svenska som andraspråk
svenska 2 svenska två
Swedish as second language
Swedish as an additional language
svenska som modersmål Swedish as first language
symposium
vetenskaplig konferens
conference
symposium
systemvetenskap, informationssystem och informatik information systems
systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning information systems, social aspects
SYV (se studie- och yrkesvägledare)
Back to top