Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

Result:

203 hits

S

Swedish

sakkunnig

English

external expert
subject specialist

Swedish

sakområde

English

specialist area
area of expertise

Swedish

säljande högskola (se verkställande högskola)

English

Swedish

salskrivning

English

written examination

Swedish

samarbetsavtal

English

partnership agreement
collaborative agreement

Swedish

samfinansiering

English

joint funding
co-financing

Swedish

samhällsbyggnadsteknik

English

built environment
civil engineering

Swedish

samhällsfarmaci och klinisk farmaci

English

social and clinical pharmacy

Swedish

samhällsvetenskap

English

social sciences

Swedish

samhällsvetenskaplig fakultet

English

faculty of social sciences

Swedish

samlat betygsdokument

English

transcript of all secondary-level courses and grades

Swedish

samlat omdöme

English

overall assessment

Swedish

sammanläggningsavhandling

English

compilation thesis

Swedish

SAMO (se studerandeskyddsombud)

English

Swedish

samordnad antagning

English

pooled admissions system

Swedish

samverkan med det omgivande samhället (se samverkansuppgiften)

English

Swedish

samverkansuppgiften
tredje uppgiften

English

third stream activities

Swedish

sannolikhetsteori och statistik

English

probability theory and statistics

Swedish

särskild behörighet

English

specific entry requirements

Swedish

särskilda åtaganden

English

special mandate

Swedish

särskilda behörighetskrav
särskilda förkunskapskrav

English

specific entry requirements
specific admission requirements

Swedish

särskilda förkunskapskrav (se särskilda behörighetskrav)

English

Swedish

särskilt meriterad lärare (se excellent lärare)

English

Swedish

särskilt meriterad lärare (se meriterad lärare)

English

Swedish

särskilt organ för lärarutbildning

English

separate body for teacher education

Swedish

särskilt pedagogiskt stöd
student access services

English

special educational support

Swedish

sätta betyg (se betygsätta)

English

Swedish

scenkonst

English

performing arts

Swedish

schablonbidrag

English

standard grant

Swedish

schema

English

timetable
schedule

Swedish

schemalagd

English

timetabled
scheduled

Swedish

schemaläggning

English

timetabling
scheduling

Swedish

sekretessmarkerad personuppgift

English

non-disclosable personal details

Swedish

sektoriell forskning (se sektorsforskning)

English

Swedish

sektoriell forskningsorganisation

English

sectoral research body

Swedish

sektorsforskning
sektoriell forskning

English

sector-specific research
sectoral research

Swedish

seminariekurs

English

seminar course

Swedish

seminarium

English

seminar

Swedish

sen anmälan (se efteranmälan)

English

Swedish

senior (se senior professor)

English

Swedish

senior professor

English

post retirement professor

Swedish

SHAMO (se huvudstuderandeskyddsombud)

English

Swedish

signalbehandling

English

signal processing

Swedish

sista anmälningsdag
sista ansökningsdag

English

application deadline
closing date for applications

Swedish

sista ansökningsdag (se sista anmälningsdag)

English

Swedish

självbedömning (se självvärdering)

English

Swedish

självständigt arbete (se examensarbete)

English

Swedish

självstudiekurs (se läskurs)

English

Swedish

självstudier

English

self-study
independent study

Swedish

självvärdering
självbedömning

English

self-evaluation
self-evaluation report , SER

Swedish

sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen

English

Bachelor of Science in Marine Engineering

Swedish

sjöingenjörsexamen

English

Degree of Bachelor of Science in Marine Engineering

Swedish

sjökaptens- och maskinteknikerexamen

English

Bachelor of Science in Nautical Science

Swedish

sjökaptensexamen

English

Degree of Bachelor of Science in Nautical Science

Swedish

sjukgymnast

English

physiotherapist

Swedish

sjukgymnastexamen (se fysioterapeutexamen)

English

Swedish

sjukhusfysiker

English

medical physicist

Swedish

sjukhusfysikerexamen

English

Degree of Master of Science in Medical Physics

Swedish

sjuksköterska

English

nurse

Swedish

sjuksköterskeexamen

English

Degree of Bachelor of Science in Nursing

Swedish

skoglig doktorsexamen

English

Degree of Doctor of Philosophy in Forestry

Swedish

skoglig högskoleexamen

English

Higher Education Diploma in Forestry

Swedish

skoglig kandidatexamen

English

Degree of Bachelor of Science in Forestry

Swedish

skoglig licentiatexamen

English

Degree of Licentiate of Science in Forestry

Swedish

skoglig magisterexamen

English

Degree of Master of Science in Forestry (60 credits)

Swedish

skoglig masterexamen

English

Degree of Master of Science in Forestry (120 credits)

Swedish

skogs- och jordbruksvetenskap

English

forestry and agricultural sciences

Swedish

skogsmästarexamen

English

Degree of Bachelor of Science in Forest Management

Swedish

skogsteknikerexamen

English

Higher Education Diploma in Forest Management

Swedish

skogsvetenskap

English

forest science

Swedish

skriftlig tentamen

English

written examination
written exam

Swedish

skriftligt omdöme

English

written assessment

Swedish

skuggdoktorand

English

shadow doctoral student

Swedish

slöjdlärarexamen

English

Bachelor of Education in Crafts

Swedish

slutbetyg

English

final school grades

Swedish

slutförd kurs

English

completed course

Swedish

slutgenomgång (se slutseminarium)

English

Swedish

slutseminarium
slutgenomgång

English

final review

Swedish

sluttentamen

English

final examination

Swedish

snedrekrytering

English

recruitment imbalance

Swedish

social bakgrund

English

social background

Swedish

social och ekonomisk geografi

English

social and economic geography

Swedish

social omsorgsexamen

English

University Diploma in Social Care

Swedish

social snedrekrytering

English

social imbalance

Swedish

socialantropologi

English

social anthropology

Swedish

socialmedicin

English

social medicine

Swedish

socialpsykologi

English

social psychology

Swedish

socialt arbete

English

social work

Swedish

socialvetenskap

English

social sciences

Swedish

sociologi

English

sociology

Swedish

socionomexamen

English

Degree of Bachelor of Science in Social Work

Swedish

sökande

English

applicant

Swedish

söktryck

English

applicants per place
acceptance ratio , acceptance rate

Swedish

sommarkurs

English

summer course

Swedish

sommartermin (se sommarkurs)

English

Swedish

specialistkompetens

English

specialist competence

Swedish

specialistsjuksköterskeexamen

English

Postgraduate Diploma in Specialist Nursing

Swedish

speciallärarexamen

English

Postgraduate Diploma in Special Needs Training

Swedish

specialpedagogexamen

English

Postgraduate Diploma in Special Educational Needs

Swedish

spikblad

English

notification of submission of a doctoral thesis

Swedish

spikning

English

notification of the date of the defence of a doctoral thesis

Swedish

språk och litteratur

English

languages and literature

Swedish

språklaboratorium
inlärningsstudio

English

language laboratory

Swedish

språkstudier

English

specific languages

Swedish

språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling

English

language technology
computational linguistics

Swedish

språkverkstad

English

language workshop

Swedish

språkvetenskap

English

linguistics

Swedish

språkvetenskaplig databehandling (se språkteknologi)

English

Swedish

SSO (se studerandeskyddsombud)

English

Swedish

ställföreträdande prefekt (se proprefekt )

English

Swedish

standardbehörighet

English

standardised specific entry requirements

Swedish

statlig högskola

English

public-sector university college

Swedish

statlig högskoleutbildning

English

government funded higher education

Swedish

statligt universitet

English

public-sector university

Swedish

statsanslag

English

direct government funding

Swedish

statsbidrag

English

indirect government funding

Swedish

statsvetenskap

English

political science

Swedish

stiftelse

English

foundation

Swedish

stiftelsehögskola

English

endowed university college
independent foundation university

Swedish

stipendiat

English

scholarship holder
scholarship recipient

Swedish

stipendium

English

scholarship
grant

Swedish

stödundervisning

English

learning support

Swedish

strategisk forskning

English

strategic research

Swedish

strömningsmekanik och akustik

English

fluid mechanics and acoustics

Swedish

strukturbiologi

English

structural biology

Swedish

student

English

student

Swedish

student access services (se särskilt pedagogiskt stöd)

English

Swedish

student på fristående kurs

English

student on freestanding course

Swedish

student teaching /US/ (se praktik)

English

Swedish

student teaching /US/ (se verksamhetsförlagd utbildning)

English

Swedish

studentambassadör

English

student ambassador

Swedish

studentbostad

English

student accommodation

Swedish

studentfackligt uppdrag

English

students’ union position
student union position (american)

Swedish

studenthälsovård

English

student health service

Swedish

studentinflytande

English

student influence

Swedish

studentinlaga

English

student union submission

Swedish

studentkår
kår

English

students’ union
student union (american)

Swedish

studentmobilitet

English

student mobility

Swedish

studentnation
nation

English

student social club

Swedish

studentpeng (se per capita-ersättning)

English

Swedish

studentrepresentant

English

student representative

Swedish

Studentsammanslutning

English

association of students

Swedish

studentutbyte

English

student exchange

Swedish

studentvisum

English

student visa

Swedish

studerande (se student)

English

Swedish

studerandearbetsmiljöombud (se studerandeskyddsombud)

English

Swedish

studerandeskyddsombud
studerandearbetsmiljöombud

English

student safety representative

Swedish

studerandeskyddsrepresentant (se studerandeskyddsombud)

English

Swedish

studie

English

academic study
study

Swedish

studie- och karriärvägledare (se studievägledare)

English

Swedish

studie- och karriärvägledning

English

study and career guidance
study and careers guidance , educational and vocational guidance

Swedish

studie- och yrkesvägledare

English

guidance counsellor
career guidance counsellor

Swedish

studie- och yrkesvägledarexamen

English

Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance

Swedish

studie- och yrkesvägledning (se studie- och karriärvägledning)

English

Swedish

studieåtagande

English

credit load
course load

Swedish

studieavbrott

English

non-completion

Swedish

studieavgift

English

tuition fee
tuition (american)

Swedish

studiebidrag

English

student grant

Swedish

studiedokumentationssystem (se studieregister)

English

Swedish

studiefinansiering på forskarnivå

English

student finance for third-cycle studies
student finance for doctoral studies

Swedish

studieförsäkran

English

declaration of enrolment

Swedish

studiegång

English

study route
course of study

Swedish

studieintyg

English

transcripts and certificates

Swedish

studielån

English

student loan

Swedish

studiemedel

English

student finance
student aid (american)

Swedish

studiemedelssystem

English

student finance system
student aid system (american)

Swedish

studiemiljö

English

study environment

Swedish

studieomdöme

English

student assessment

Swedish

studieort

English

location

Swedish

studieovan miljö

English

non-academic background

Swedish

studieperiod

English

study period

Swedish

studieplan

English

study plan

Swedish

studieplan (se kursplan)

English

Swedish

studieplan (se utbildningsplan)

English

Swedish

studieplats

English

place

Swedish

studieprestation

English

study performance

Swedish

studier av offentlig förvaltning

English

public administration studies

Swedish

studieregister

English

student registry

Swedish

studierektor

English

director of studies

Swedish

studieresultat

English

credits awarded
grades awarded

Swedish

studies (se vetenskap)

English

Swedish

studieskuld

English

student debt

Swedish

studiesociala förmåner

English

social welfare benefits for students

Swedish

studiesociala frågor

English

student welfare issues
student affairs (american)

Swedish

studiestöd

English

student finance
student aid (american)

Swedish

studietakt
kurstakt

English

rate of study
pace of study

Swedish

studietid

English

programme length

Swedish

studieuppehåll

English

approved leave from studies

Swedish

studievägledare

English

study counsellor
study adviser , career guidance counsellor

Swedish

studievägledning

English

study guidance

Swedish

studievillkor

English

conditions of study

Swedish

subatomär fysik

English

subatomic physics

Swedish

successiv fördjupning

English

progressive specialisation

Swedish

summativ utvärdering

English

summative evaluation

Swedish

summer session (se sommarkurs)

English

Swedish

svenska 2 (se svenska som andraspråk)

English

Swedish

svenska som andraspråk
svenska 2 , svenska två

English

Swedish as second language
Swedish as an additional language

Swedish

svenska som modersmål

English

Swedish as first language

Swedish

svenska två (se svenska som andraspråk)

English

Swedish

symposium
vetenskaplig konferens

English

conference
symposium

Swedish

systemvetenskap, informationssystem och informatik

English

information systems

Swedish

systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

English

information systems, social aspects

Swedish

SYV (se studie- och yrkesvägledare)

English

Back to top