Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T (92 words)

Swedish English
ta ut examen apply for the award of a qualification
takbelopp funding cap
tandhygienist dental hygienist
tandhygienistexamen Higher Education Diploma in Dental Hygiene
tandläkare dental practitioner
tandläkarexamen Degree of Master of Science in Dental Surgery
tandteknikerexamen Degree of Bachelor of Science in Dental Technology
teaching placement (se praktik)
teaching placement (se verksamhetsförlagd utbildning)
teaching practice (se praktik)
teaching practice (se verksamhetsförlagd utbildning)
teatervetenskap performing art studies
teknik engineering and technology
teknikhistoria history of technology
teknikvetenskap technological sciences
teknisk fakultet faculty of engineering
faculty of technology
teknisk fysik engineering physics
teknisk högskola institute of technology
university of technology
teknisk materialvetenskap materials science
teknisk mekanik engineering mechanics
applied mechanics
teknologie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Science
teknologie högskoleexamen Higher Education Diploma in Science
teknologie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science
teknologie licentiatexamen Degree of Licentiate of Science
teknologie magisterexamen Degree of Master of Science (60 credits)
teknologie masterexamen Degree of Master of Science (120 credits)
telekommunikation telecommunications
temaforskning
tematisk forskning
thematic research
theme-based research
temastudier thematic studies
tematisk studie (se tematisk utvärdering)
tematisk utvärdering thematic evaluation
tentamen
tenta
examination
exam
tentamen på annan ort moderated off-campus examination
invigilated off-campus examination /UK/ proctored off-campus examination /US/
tentamensbetyg examination result
examination grade
tentamensdel
provdel
section of an examination
examination component
tentamensperiod examination period
tentamensskrivning written examination
tentamenstillfälle examination session
tentamensvakt invigilator /GB/
proctor /US/
tentera take an examination
sit an examination /GB/
tentera (någon) examine
teologi theology
teologie doktorsexamen Degree of Doctor of Theology
teologie högskoleexamen Higher Education Diploma in Theology
teologie kandidatexamen Degree of Bachelor of Theology
teologie licentiatexamen Degree of Licentiate of Theology
teologie magisterexamen Degree of Master of Theology (60 credits)
teologie masterexamen Degree of Master of Theology (120 credits)
teoretisk kemi theoretical chemistry
termin semester
terminsavgift (se studieavgift)
terminsregistrering semester registration
Test (se adjungera)
textil-, gummi- och polymermaterial textile, rubber and polymeric materials
tidsbegränsad anställning fixed-term employment
tilläggskomplettering additional qualification
tillämpad applied
tillämpad forskning applied research
tillämpad psykologi applied psychology
tillförlitlighets- och kvalitetsteknik reliability and maintenance
tillförordnad
tf
acting
tillgodoräkna sig be given credit for
be credited with
tillgodoräknande credit transfer
tillkännagivande av disputation (se spikning)
tillstånd att utfärda examen (se examenstillstånd)
tillsvidareanställning employment for an indefinite period
employed until further notice
tillsyn supervision
inspection
tillsynsansvar supervisory responsibility
regulatory responsibility
tillsynsmyndighet supervisory authority
regulatory authority
tillträde entry
access
tillträdesregler admission regulations
timanställd hourly-paid
timanställd lärare (se timlärare)
timlärare part-time fixed-term teacher
part-time fixed-term lecturer
tjänst (se anställning)
tjänsteförslagsnämnd
anställningsnämnd
academic appointments board
trädgårdsingenjörsexamen Higher Education Diploma in Horticultural Management
trädgårdsvetenskap/hortikultur horticulture
trafiklärare driving instructor
trainee trainee
traineeanställning traineeship
traineeprogram (se traineeutbildning)
traineeship (se praktik)
traineeutbildning trainee programme
transportteknik och logistik transport systems and logistics
trävetenskap wood science
tribologi
ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning
tribology
interacting surfaces including friction, lubrication and wear
TUA-ersättning
Tandläkarutbildningsanslag TUA
funding for dental training and research
tvärvetenskap interdisciplinarity
transdisciplinarity
tvärvetenskaplig
ämnesövergripande
interdisciplinary
transdisciplinary
tvärvetenskaplig forskning interdisciplinary research
transdisciplinary research
tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap social sciences interdisciplinary
Back to top