Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

U (91 words)

Swedish English
undanröja quash
annul
undantag från behörighetskrav
dispens från behörighetskrav
exemption from entry requirements
underkänd failed
underkänna fail
undervisning teaching
tuition instruction
undervisningsårsverke full-time teaching equivalent
undervisningsavtal learning agreement
undervisningserfarenhet teaching experience
undervisningsform type of instruction
undervisningslokal teaching premises
classroom
undervisningsskyldighet teaching load
undervisningsspråk language of instruction
medium of instruction
undervisningstid (1) teaching load
teaching hours (pl.)
undervisningstid (2) contact hours
class hours
undervisningstimme
lektionstimme
teaching hour
universitet university
Universitets- och högskolerådet
UHR
Swedish Council for Higher Education
universitetsdirektör
högskoledirektör
university director
executive vice president /US/ head of university administration
universitetsförvaltning university administration
Universitetskanslersämbetet
UKÄ
Swedish Higher Education Authority
universitetslärare
högskolelärare lärare
university lecturer
university teacher lecturer teacher
universitetsledning senior university officers
Presidency /US/
universitetsnivå
högskolenivå
university level
universitetsrektor (se rektor)
universitetsstudier (se högskoleutbildning)
universitetsstyrelse university board
board of governors board of trustees /US/
uppdragsforskning contract research
uppdragsutbildning contract education
uppehållstillstånd för studenter student residence permit
uppföljning follow up
monitoring
uppföljningssystem follow-up system
monitoring system
upprop roll-call
uppsamling (se uppsamlingstentamen)
uppsamlingstentamen catch-up examination
uppsamlingstillfälle (se uppsamlingstentamen)
uppsamlingsvecka (se uppsamlingstentamen)
uppsats academic paper
urologi och njurmedicin urology and nephrology
urval selection
urvalsbestämmelse selection regulations
urvalsförfarande selection procedure
urvalsgrund
urvalskriterium
selection criterion
urvalsgrupp selection group
urvalsregler selection rules and procedures
utbilda educate
train
utbildad educated
trained skilled qualified
utbildning (1) courses and study programmes
utbildning (2) education
training
utbildningsanordnare education provider
course provider
utbildningsbakgrund för studerande students’ educational background
utbildningsbevakning monitoring of courses and programmes
utbildningsbevis course certificate
utbildningsbidrag doctoral grant
utbildningsform type of education
form of education
utbildningsledare faculty programme director
utbildningsnämnd study programmes board
utbildningsnivå education cycle
education level
utbildningsområde disciplinary domain
utbildningsplan programme syllabus
study program /US/
utbildningsplats (se helårsprestation)
utbildningsplats (se helårsstudent)
utbildningspolitik education policy
utbildningsprogram
program
degree programme
utbildningssystem education system
educational system
utbildningsuppdrag funding agreement targets
utbildningsutbud courses and programmes offered
range of programmes
utbildningsutvärdering programme evaluation
utbildningsväsen education system
educational system
utbildningsvetenskap educational sciences
utbildningsvetenskaplig kärna
UVK
core education subjects
general education studies
utbyteskomplettering retaken qualification
utbyteslärare exchange teacher
utbytesprogram exchange programme
utbytesstipendium mobility grant
exchange scholarship
utbytesstudent exchange student
utbytesstudier exchange studies
utfärda examen award degree
utlandsförlagd utbildning courses taken at a partner university abroad
utländsk student (se inresande student)
utlandspraktik international placement
international internship
utlandsstudier study abroad
utlåtande om utländsk utbildning statement of recognition
utlysning av anställning notification of a vacancy
advertisement of a position
utlysning av forskningsmedel call for proposals
utresande student outgoing student
utresande student (se internationell student)
utvärdera evaluate
utvärdering evaluation
utvärderingsmetod evaluation method
utvärderingsrapport evaluation report
utvecklingsbiologi developmental biology
Back to top