Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

C (119 words)

English Swedish
call for papers inbjudan att medverka i konferens
call for proposals utlysning av forskningsmedel
campus campus
universitetsområde
cancelled course inställd kurs
cancer and oncology cancer och onkologi
cardiac and cardiovascular systems kardiologi
career counsellor
career adviser
karriärvägledare
career guidance
vocational guidance
karriärvägledning
career-based course
sandwich course
varvad teoretisk och praktisk kurs
career-development position meriteringsanställning
case study fallstudie
catch-up examination uppsamlingstentamen
cell and molecular biology cell- och molekylärbiologi
cell biology cellbiologi
Centre of Excellence in Higher Education framstående utbildningsmiljö
ceramics keramteknik
certificate betygshandling
certificate intyg
certificate of anticipated participation intyg över förväntat deltagande
certificate of eligibility for higher education studies behörighetsintyg för utlandsstudier
behörighetsbevis för utlandsstudier
certificate of professional competence kompetensbevis
certificate of registration registreringsintyg
cheating fusk
chemical engineering kemiteknik
chemical process engineering kemiska processer
chemistry
chemical sciences
kemi
chief administrative officer
registrar /GB/
förvaltningschef
chiropractor kiropraktor
classical archaeology and ancient history antikvetenskap
classical languages klassiska språk
climate research klimatforskning
clinical assistant klinisk assistent
clinical laboratory medicine klinisk laboratoriemedicin
clinical medicine klinisk medicin
clinical science klinisk vetenskap
clinical training klinisk utbildning
co-assessor medbedömare
cohort /GB/
class /US/ age group
årskull
collaboration with commerce and industry näringslivssamverkan
commercialisation of research kommersialisering av forskningsresultat
common entry
common initial study period
öppen ingång
communication studies kommunikationsvetenskap
communication systems kommunikationssystem
compendium kompendium
competence and skills färdighet och förmåga
competence level kompetensnivå
competence requirements
required qualifications
kompetenskrav
compilation thesis sammanläggningsavhandling
complementary studies breddningsstudier
completed course slutförd kurs
completed education fullgjord utbildning
fullföljd utbildning
completed upper secondary education or equivalent
completed high school education or equivalent /US/
gymnasiekompetens
composite science and engineering kompositmaterial och kompositteknik
compulsory course
mandatory course obligatory course
obligatorisk kurs
compulsory students’ union membership kårobligatorium
computational mathematics beräkningsmatematik
computer and information science data- och informationsvetenskap
datateknik
computer engineering datorteknik
computer room
ICT-suite
datasal
computer science datavetenskap
datalogi
computer systems datorsystem
computer vision and robotics datorseende och robotik
condensed matter physics den kondenserade materiens fysik
conditions of study studievillkor
confer a doctor’s degree promovera
conference
symposium
symposium
vetenskaplig konferens
construction management byggproduktion
contact hours
class hours
undervisningstid (2)
continued registration fortsättningsregistrering
continuing professional development
CPD
fortbildning
continuing professional development
skills enhancement
kompetensutveckling
continuing professional development
CPD
vidareutbildning
continuing professional development återkommande utbildning
continuing professional development course
CPD course
fortbildningskurs
continuing professional development for teachers lärarfortbildning
contract education uppdragsutbildning
contract research uppdragsforskning
contracted course beställd utbildning
contracting higher education institution beställande högskola
köpande högskola
control engineering reglerteknik
co-opt adjungera
core education subjects
general education studies
utbildningsvetenskaplig kärna
UVK
corrosion engineering korrosionsteknik
cost of administration
administrative cost
förvaltningskostnad
course
higher education course university course
kurs
universitetskurs högskolekurs
course certificate kursbevis
course certificate utbildningsbevis
course classification kursklassificering
course code kurskod
course component kursmoment
course content kursinnehåll
course coordinator
course director
kursansvarig lärare
kursledare kursansvarig
course evaluation kursvärdering
course instance kurstillfälle
course length kurslängd
course level kursnivå
course organisation
course structure
kursuppläggning
course participant kursdeltagare
course participation deltagande i utbildning
course provider kursanordnare
course syllabus
course specification
kursplan
course value
tariff points /GB/
betygsvärde
courses and programmes offered
range of programmes
utbildningsutbud
courses and study programmes utbildning (1)
courses taken at a partner university abroad utlandsförlagd utbildning
creative and artistic subject konstnärligt ämne
credit
higher education credit
högskolepoäng
credit increment meritpoäng
credit load
course load
studieåtagande
credit transfer tillgodoräknande
credit-bearing poänggivande
credits awarded
credits completed credits earned
avklarade högskolepoäng
credits awarded
grades awarded
studieresultat
criterion kriterium
criterion-referenced grade målrelaterat betyg
crop production växtproduktion
cultural studies kulturstudier
curriculum vitae
CV
meritförteckning
cycle descriptor nivåbeskrivning
Back to top