Lyssna

Projektsamarbete

Som vägledare kan du delta i skolans eller högskolans samarbetsprojekt kring frågor av intresse för din profession. Projektet i fråga kan också ha ett vägledningsrelaterat tema, för att exempelvis utveckla metoder och arbetssätt i syfte att höja kvaliteten.

Sök medel för strategiska utvecklingsprojekt via Erasmus+

Inom Erasmus+ strategiska partnerskap kan skola, vuxenutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och andra organisationer, t ex vägledningscentra, söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt.

Projekten är två- eller treåriga och minst tre organisationer från tre olika länder måste delta (för skolpartnerskap räcker det med 2 andra skolor eller förskolor). Kortare personalutbyten kan förekomma inom partnerskapen.

Inom ramen för projekten kan man

  • delta i erfarenhetsutbyte
  • utveckla material för vägledning/coachning 
  • ta fram verktyg för tillgodoräknanden och validering
  • utveckla metoder

Prioriterade områden inom Erasmus+ är bland annat projekt som stärker banden mellan skola och arbetsliv och projekt som förbättrar chanserna för alla att klara skolan. Inom vuxenutbildningen finns också projekt med syfte att minska antalet vuxna med låg utbildningsbakgrund genom framför allt väglednings- och valideringssatsningar.

Läs mer på UHR:s webbplats Utbyten.se om: 

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildnin 

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Samarbeta utan resor via eTwinning

Som vägledare kan du också delta i internationellt samarbete med kollegor i andra länder på distans. Inom eTwinning kan studievägledare delta i sin skolas projekt eller starta ett eget samarbete med kollegor på en skola i ett annat land på digital väg. eTwinning erbjuder verktyg för samarbete över gränserna utan resor.

eTwinning, på Utbyten.se

Nätverka med vägledare i Norden genom Nordplus

Genom Nordplus ger Nordiska Ministerrådet stöd till mobilitet, nätverksbyggande och samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna.

Nordplus junior

Inom Nordplus junior kan lärare, elever och övrig pedagogisk personal inom förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, yrkesskolor/lärlingsutbildningar delta i utbyten, nätverk eller olika utvecklingsprojekt. Exempel på mobilitetsutbyten inom programmet är klassutbyten, elevutbyten och elevpraktik men också lärarutbyten och utbyten för annan pedagogisk personal, inklusive förberedande besök.

Nordplus junior, på Utbyten.se

Nordplus vuxen 

Bra att veta. Målgruppen för Nordplus vuxen är organisationer, institutioner, föreningar och andra som arbetar med vuxnas lärande och utveckling av vuxnas kompetenser. Programmet ger bidrag till samarbetsprojekt, utbildning och praktik.

Nordplus vuxen, på Utbyten.se

Fler möjligheter 

Vägledningsrelaterade projekt ryms även inom Nordplus högre utbildning och Nordplus horisontal. 

Nordplus högre utbildning, på Utbyten.se

Nordplus horisontal, på Utbyten.se

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021