Lyssna

Vägledning inom utbildning och arbetsliv

Vägledning är ett eget sakområde inom EU:s utbildnings- och sysselsättningspolitik. Livslång vägledning anses vara nyckeln till ökad samordning mellan utbildning och arbetsliv för individen och ett viktigt stöd för det livslånga lärandet.

Här har vi samlat betydelsefulla EU-initiativ inom området samt annat internationellt material med bäring på frågor om vägledningens roll och organisation.

Karriärvägledning i Norden, antologi 2020

Antologin Career and Career Guidance in the Nordic Countries undersöker vilken typ av sammanhang de Nordiska välfärdsstaterna erbjuder för karriärvägledning. Boken är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt med redaktörer från både Norge, Finland och Danmark. Dessutom har författare från alla nordiska länder bidragit med artiklar. De nordiska Euroguidance-centren har bidragit med ett kapitel om kompetenser som bäddar för högkvalitativ mobilitetsvägledning.

Career and Career Guidance in the Nordic Countries, på förlaget Brills webbplats

EU-studie om livslång vägledning, 2020

I april offentliggjorde Europeiska kommissionen en ny studie om livslång vägledning i EU med fokus på trender, utmaningar och möjligheter. Den identifierar 11 parametrar för ett välfungerade vägledningssystem. Studiens rekommendationer fokuserar på vad Europeiska kommissionen kan göra för att stödja medlemsstaterna i deras utveckling.

Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities, på EU-kommisionens webbplats

Vägledning i Corona-tider, 2020

”Hur har krisen påverkat leveransen av livslång vägledning” var frågan EU-myndigheten Cedefop ställde till sina experter inom nätverket CareersNet för att få en första bild. Sammanställningen av svar visar på en omfattande förändring mot mer distanslärande och e-vägledning i många länder. Rapporten pekar också på det ökande behovet av vägledningsstöd i samband med arbetslöshet, och nya vidareutbildningsbehov.

Experts report on impact of coronavirus crisis on lifelong guidance in Europe, på Cedefops webbplats

Översikt över vägledningssystemen i Europa, 2020

Sammanställningen Inventory of Lifelong Guidance Systems gör det enkelt att söka fram information om olika aspekter av ländernas vägledningssystem. Det är Cedefops nätverk CareersNet som står för informationen. Den svenska informationen har sammanställts av Euroguidance Sweden. 

Inventory of Lifelong Guidance systems and practices, på Cedefops webbplats 

Så säkras tillgång till vägledning i en osäker framtid, 2019

Det internationella centret för karriärutveckling och socialpolitik (International Centre for Career Development and Public Policy; ICCDPP) höll en internationell konferens 2019. Den utmynnade bland annat i följande kommuniké: 

Leading career development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation, som pdf 

Vägledningens roll för validering i Norden, 2017

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL, efterlyser bland annat åtgärder för att utveckla gemensamma principer för vägledning i validering. Rapporten finns både på danska och engelska. 

Vejledning i validering i Norden, på NVL:s webbplats (danska)

Guidance in validation within the Nordic region, på NVL:s webbplats (engelska)

Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning, 2016

Den nordiska rapporten översätter Career Management Skills, CMS, till just karriärkompetens. Målet är att flytta fokus från en vägledarroll där man hjälper individen att göra val, till en bredare roll där man rustar individen att hantera sin karriär också på längre sikt.

Rapporten är utgiven av Nordiskt Nätverk för vuxnas lärande (NVL) i samarbete med European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN.

Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning, på NVL:s webbplats

Professionalism in Careers, 2016

Forskningsrapporten från University of Derby belyser vägledaryrkets utveckling under de senaste åren, visar hur professionen är länkad till andra roller i samhället som är relaterade till karriärutveckling och visar på vägledningsprofessionens roll och kompetens.

Professionalism in Careers, på Career Development Institute's webbplats

Svensk version av Europeisk ordbok för vägledningsområdet, 2014

Det Europeiska policynätverket för livslång vägledning (ELGPN) har utvecklat en ordlista för att få en gemensam uppsättning definitioner och uttryck inom vägledningsområdet. Så långt som möjligt har man använt sig av befintliga EU-definitioner, men dessa har kompletterats och utvidgats för att omfatta aktuella begrepp som är relevanta. 

Den svenska översättningen ger tolkningar av de engelska begreppen och arbetet har genomförts av Skolverket och Malmö högskola i samarbete med Euroguidance Sweden. 

Engelsk-svensk ordlista över vägledningsrelaterade begrepp, som pdf (2014)

Engelsk-engelsk version, på ELGPN:s webbplats

Livslång vägledning – europeiskt stöd för utvecklingsarbetet, 2013

Stödmaterialet Lifelong Guidance Policy Development: A European Resource Kit publicerades för att stödja beslutsfattare och andra intressenter att se över sin verksamhet och identifiera frågor som kräver uppmärksamhet och luckor som måste fyllas.

A European Resource Kit, på EPALES webbplats

Lifelong Guidance Policy Development, som pdf

Livslång vägledning omfattar all verksamhet som syftar till att hjälpa individer att vid olika tidpunkter i livet göra utbildnings- eller yrkesval och förvalta sin karriär. Stödmaterialet har utvecklats av Policynätverket för livslång vägledning (European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN).

ELGPN:s webbplats

Översikt över utvecklingen av livslång vägledning i Europa, 2011 

Undersökningen Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects visar vad de olika länderna i Europa har uppnått sedan EU-resolutionen om livslång vägledning antogs 2008. Till följd av den ekonomiska krisen i Europa har man kunnat se en utveckling där myndigheter, utbildare och vägledare har närmat sig varandra. I många länder bildas partnerskap för samarbete, man definierar och strävar mot gemensamma mål och samsas om knappa resurser.

Enligt rapporten har länderna lyckats stärka vägledningens roll inom både utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Dessutom har många länder bildat nationella råd eller infört andra mekanismer som kan säkerställa dialog och samverkan mellan sektorer.

Lifelong guidance across Europe, på Cedefop:s webbplats

Karriärvägledning på jobbet, 2009

I rapporten Career development at work - A review of career guidance to support people in employment undersöker Cedefop utbudet av karriärvägledning som stöd för utveckling av arbetskraften inom EU. Den innehåller 35 olika case, som bland annat visar hur arbetsgivare, fackförbund med flera i olika länder i Europa arbetar med dessa frågor. Rapporten för även en diskussion om hur stöd för kompetensutveckling och karriärutveckling skall kunna erbjudas på arbetsplatsen.

Career development at work, på Cedefop:s webbplats

Vägledning inom högre utbildning i Europa, 2008

Den internationella vägledarorganisationen FEDORA, som numera är medlem av EAIE gav ut en omfattande rapport om studievägledning inom högre utbildning i Europa, Guidance and counselling in Higher Education. I de 24 nationella rapporterna (däribland en svensk) som ingår i sammanställningen har man utgått ifrån ett gemensamt frågeformulär. Det har gjort det möjligt att samla in jämförbar information om så vitt skilda områden som studievägledning, hjälp för studenter med funktionshinder, psykologisk mottagning samt karriärvägledning på universitet och högskolor runt om i Europa.

Guidance and counselling in Higher Education, som pdf 

Rådsresolution om livslång vägledning, 2008

År 2008 antog EU:s utbildningsministrar en rådsresolution om livslång vägledning. Under rubriken Council resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies föreslog rådet medlemsländerna att

  • stärka vägledningens roll inom ramen för nationell utbildningspolitik, i linje med Lissabonstrategin
  • undersöka policy och principer för vägledning på nationell nivå
  • använda sig av möjligheterna som finns inom Programmet för livslångt lärande samt Europeiska strukturfonderna i detta arbete

Rådet rekommenderade också medlemsländerna att, beroende på nationella förhållanden

  • uppmuntra till att alla medborgare utvecklar karriärhanteringsförmåga i ett livslångt lärande-perspektiv
  • se till att alla medborgare har tillgång till vägledning
  • utveckla kvalitetssäkringen inom vägledning
  • uppmuntra till samarbete mellan nationella, regionala och lokala intressenter på vägledningsområdet

Council resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies, som pdf (engelska)

Nationella forum för samarbete inom vägledning, 2008 

Manualen Establishing and developing national lifelong guidance policy forums utgör en vägledning för politiker och beslutsfattare för att underlätta arbetet med att stärka strukturer och samarbete på nationell nivå för att utveckla system för livslång vägledning i de olika länderna.

Establishing and developing national lifelong guidance policy forums, på Cedefop:s webbplats

Vägledning i låg- och medelinkomstländer ur ett arbetsmarknadsperspektiv, 2006

I takt med arbetsmarknadens snabba förändringar har behovet av karriärvägledning ökat. Detta enligt FN:s organisation för arbetslivsfrågor International Labour Organisation, ILO, som ser ett särskilt behov i låg- och medelinkomstländer. Därför finns en handbok, framtagen av ILO som dels ger en inblick i internationella trenderna inom yrkesvägledning i höginkomstländer och kommentarer om relevansen av dessa trender i låg- och medelinkomstländer. I handboken görs även en inventering av olika webbverktyg för yrkesvägledning i en rad olika länder.

Career Guidance: A resocurce handbook för low- and middle-income countries, på ILO:s webbplats

Karriärvägledning – en handbok för beslutsfattare inom OECD/EU, 2005

Skolverket har tagit fram en svensk översättning av OECD:s engelska version: Karriärvägledning – en handbok för beslutsfattare, som är tänkt att att ge beslutsfattare på olika nivåer praktiska verktyg för att ta itu med de problem som identifierades i samband med att OECD och Europeiska kommissionen gjorde en omfattande granskning av nationell vägledningspolitik 2001-2003. 

Skolverkets översättning Karriärvägledning - handbok för beslutsfattare, som pdf 

Career guidance - a handbook for policy makers, som pdf 

Europeiska verktyg för kvalitetsutveckling, 2005

Europeiska kommissionens expertgrupp för livslång vägledning utvecklade under 2005 så kallade referensverktyg för att skapa gemensamma mål och indikatorer för hur vägledningssystemen i olika länder i Europa fungerar. Verktygen är tänkta att utgöra en hjälp för medlemsstaterna när det gäller att förbättra och modernisera vägledningssystemet genom självvärdering. De ska kunna användas både på nationell, regional och lokal nivå.

Improving lifelong guidance policies and systems, på Cedefop:s webbplats

Resolution om att stärka policies, system och praktik inom Europa, 2004

Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe utgör en rådsresolution som antogs av EU:s medlemsländer 2004. Genom resolutionen kom ministrarna överens om en handlingsplan inom EU för att utveckla system för livslång vägledning i alla länder, det vill säga system där alla har tillgång till vägledning av hög kvalitet och där man också har väl utvecklade mekanismer för kvalitetssäkring.

Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe, som pdf (engelska)

OECD-undersökning om synen på vägledning i 38 länder, 2001-03

Under 2001-2003 genomförde OECD i samarbete med Världsbanken och EU en stor undersökning av de politiska riktlinjerna för vägledning i totalt 38 länder (Sverige deltog inte).  

Man kom bl a fram till att de flesta länder ser vägledning som allmännyttigt och bra och att man i de flesta länder kopplar vägledning till politiska mål för lärande och social jämlikhet. Men man identifierade också en rad problem, bland annat att det saknades långsiktiga mål och strategier för den verksamhet som bedrivs.

Career Guidance and Public PolicyBridging the Gap, i OECD:s webblibliotek (engelska)

Senast uppdaterad: 18 september 2020