Omräkning till svenska skalan

För att en sökande med utländska gymnasiebetyg ska kunna konkurrera i samma urvalsgrupper som sökande med svenskt gymnasium, måste det utländska betygsmedelvärdet räknas om till vår 10,00 – 20,00-skala.

Hur omräkningen går till skiljer sig åt mellan länderna och styrs av UHR:s föreskrifter. Av landinformationen i utländska bedömningshandboken framgår skalan och hur  meritvärdet beräknas för respektive land:

Information land för land, i utländska bedömningshandboken

Information till sökande på Antagning.se

UHR:s löpande översyn och justeringar gör att sökande från länder där betygsmedelvärdet sänkts sedan utlåtandet utfärdades blir därför besvikna över att utlåtandets skrivning inte gäller. Uppmana därför individer att läsa landinformationen på Antagning.se, där ändringar inför kommande terminer framgår under respektive land: 

Så räknas betygen om, på Antagning.se

Bra att veta: av texten på utlåtandet framgår att det är de regler som gäller vid ansökan till högskolan som kommer att tillämpas. "Vid anmälan till universitets- och högskolestudier kommer betygsmedelvärdet att räknas om enligt regler som gäller vid anmälningstillfället". 

Omräkningstabeller

För några länders betygsskalor finns särskilda tabeller för de utländska betygsmedelvärdena omräknade till den svenska skalan i föreskrifterna. 

Omräkningstabellerna justeras med jämna mellanrum och med den ändring som gjordes 2020 räknas idag fler länders betygsmedelvärde om med hjälp av tabeller. Sedan dess har skalor för gymnasieutbildning från bland annat Finland, Europaskolorna, IB och USA ändrats (tillämpas första gången till VT24). 

Räknehjälp på Antagning.se

För de länder vars betygsmedelvärde inte framgår av en omräkningstabell, används en formel. Man behöver inte använda formeln själv, utan skriver in sitt max- respektive minivärde och det egna betygsvärdet i räknehjälpen. 

Hänvisa dina elever till information på Antagning.se som visar hur meritvärdet räknas fram, steg för steg. Där finns också räknehjälpen. 

Så räknas betygen om, på Antagning.se

Omvänd skala 

I ett fåtal länder är betygsskalan omvänd, så högsta betyg kan utgöras av exempelvis 1, medan lägsta betyg kan vara 4 eller högre. Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien är några av dem. Man sätter då in värdena för max och minimum i formeln och räknar som vanligt. 

Flera steg till slutgiltigt meritvärde

Det omräknade värdet kallas preliminärt meritvärde. Till det läggs sedan kompletteringar och en så kallad meritpoängskompensation.

Kompletteringar från komvux vanligast

De flesta sökande med utländska gymnasiebetyg kompletterar på något sätt, och allra vanligast är att läsa in kurser på Komvux. Kurserna påverkar meritvärdet, oavsett om det rör sig om en komplettering för behörighet eller en komplettering för att höja meritvärdet.

Meritvärderingsexempel beskriver steg-för-steg

För att visa sökande hur meritvärdet räknas ut, tipsa om exemplen med Korosh, Anna, Dieter med flera på Antagning.se. 

Betygsexempel på Antagning.se

Senast uppdaterad: 22 juli 2024