Lyssna

Omräkning till svenska skalan

För att en sökande med utländska gymnasiebetyg ska kunna konkurrera i samma urvalsgrupper som sökande med svenskt gymnasium, måste det utländska betygsmedelvärdet räknas om till vår 10,00 – 20,00-skala.

Hur omräkningen går till skiljer sig åt mellan länderna och styrs av UHR:s föreskrifter. De två senaste uppdateringarna av omräkning gjordes inför 2019 respektive inför 2021. Av landinformationen i utländska bedömningshandboken framgår skalan och hur  meritvärdet beräknas för respektive land:

Information land för land, i utländska bedömningshandboken

Omräkningstabeller

För några länders betygsskalor finns särskilda tabeller för de utländska betygsmedelvärdena omräknade till den svenska skalan i föreskrifterna. 

I och med den senaste ändringen av föreskrifterna kommer fler länders betygsmedelvärde att räknas om med hjälp av tabeller. UHRFS 2020:3 är konsoliderade, vilket innebär att tidigare ändringar ingår tillsammans med de som kommer att tillämpas för studier som påbörjas efter 31 maj 2021.

UHRFS 2020:3 om grundläggande behörighet och urval, pdf

Effekter av UHR:s översyn 

UHR:s löpande översyn och justeringar gör att sökande från länder där betygsmedelvärdet sänkts sedan utlåtandet utfärdades blir därför besvikna över att utlåtandets skrivning inte gäller.

Bra att veta: av texten på utlåtandet framgår att det är de regler som gäller vid ansökan till högskolan som kommer att tillämpas. "Vid anmälan till universitets- och högskolestudier kommer betygsmedelvärdet att räknas om enligt regler som gäller vid anmälningstillfället". 

Förändrade omräkningstabeller 2021

Information på Antagning.se

Räknehjälp på Antagning.se

För de länder vars betygsmedelvärde inte framgår av en omräkningstabell, används en formel. Man behöver inte använda formeln själv, utan skriver in sitt max- respektive minivärde och det egna betygsvärdet i räknehjälpen. 

Hänvisa dina elever till information på Antagning.se som visar hur meritvärdet räknas fram, steg för steg. Där finns också räknehjälpen. 

Så räknas betygen om, på Antagning.se

Omvänd skala 

I ett fåtal länder är betygsskalan omvänd, så högsta betyg kan utgöras av exempelvis 1, medan lägsta betyg kan vara 4 eller högre. Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien är några av dem. Man sätter då in värdena för max och minimum i formeln och räknar som vanligt. 

Flera steg till slutgiltigt meritvärde

Det omräknade värdet kallas preliminärt meritvärde. Till det läggs sedan kompletteringar och en så kallad meritpoängskompensation.

Kompletteringar från komvux vanligast

De flesta sökande med utländska gymnasiebetyg kompletterar på något sätt, och allra vanligast är att läsa in kurser på Komvux. Kurserna påverkar meritvärdet, oavsett om det rör sig om en komplettering för behörighet eller en komplettering för att höja meritvärdet.

Meritvärderingsexempel beskriver steg-för-steg

För att visa sökande hur meritvärdet räknas ut, tipsa om exemplen med Korosh, Anna, Dieter med flera på Antagning.se. 

Betygsexempel på Antagning.se

Senast uppdaterad: 8 mars 2022