Lyssna

Förordning, föreskrifter och tillämpningsbeslut

Om Antagning.se utgör 'populärversionen' av antagningsreglerna, är bedömningshandboken specialistens redskap som visar tillämpningen i sin helhet. Här beskriver vi de formella förutsättningarna för antagningsarbetet och hur de samverkar.

Högskoleförordningen utgör grunden 

Det är Högskoleförordningen som styr reglerna för antagning till högskolan och universitet. Högskoleförordningen (1993:100) kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen. Förordningen är beslutad av regeringen och är därigenom underordnad högskolelagen, som är beslutad av riksdagen. Precis som högskolelagen gäller högskoleförordningen endast de högskolor som har staten, kommuner eller landsting som huvudman.

Sjunde kapitlet behandlar tillträde (=antagning) till högskoleutbildning på samtliga nivåer. I bilaga 3 till högskoleförordningen kan man läsa om platsfördelning på grundval av betyg och meritvärdering av betyg. Här framgår exempelvis vilka siffervärden de olika bokstavsbetygen motsvarar.

Föreskrifter beskriver närmare

Föreskrifter är bindande bestämmelser som kompletterar befintliga lagar och regler och är därför mer detaljerade än förordningen i sig. Det är regeringen som ger myndigheter rätt att meddela föreskrifter och det görs genom bemyndigande i en förordning. UHR äger rätten att utfärda föreskrifter och här har vi samlat de som rör tillträde till högskolan. 

De ändringar som görs för varje område, måste läsas var för sig och med utgångspunkt i grundföreskriften. Ingen version innehåller alla ändringar. 

Grundläggande behörighet och urval

UHRFS 2013:1 (grundföreskrift),  UHRFS 2014:1  och UHRFS 2016:5  (visar ändringar i UHRFS 2013:1) 

UHRFS 2017:2 (ändring i 2013:1)

UHRFS 2018:4 (ändring i UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Områdesbehörigheter, särskild behörighet 

UHRFS 2013:2 (grundföreskrift),  UHRFS 2014:2 

UHRFS 2019:1 om särskild behörighet (inför 2022)

UHRFS 2019:3 om upphävande av UHRFS 2013:2 - områdesbehörigheter (inför 2022)

Bedömningshandboken visar hur reglerna tillämpas

Även om föreskrifterna är mer detaljerade än högskoleförordningen, behöver vissa beslut konkretiseras ytterligare och det görs i digitala bedömningshandboken. Den finns med en svensk och en utländsk ingång och vänder sig i första hand till antagnings-handläggare ute på högskolorna.

Här förs alla nya beslut om tillämpning in och genom att skapa ett eget konto kan du som vägledare också få uppdateringar direkt till din e-postadress.  

Bedömningshandboken är framtagen och bearbetad av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och den utgör, vid sidan om högskoleförordning och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Till bedömningshandboken, svenska meriter

Till bedömningshandboken, utländska meriter

Antagningsordning 

Enligt högskoleförordningen ska styrelsen för varje universitet och högskola besluta om en antagningsordning. I antagningsordningen beskrivs de föreskrifter högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.

I antagningsordningen hänvisar man till bedömningshandböcker som högskolan använder i bedömningsarbetet och även till de rekommendationer som utfärdats av SUHF (se här under) och som högskolan tillämpar.

En högskola eller ett universitet räknas som en egen myndighet. Några lärosäten är stiftelsehögskolor som kan ha andra regler, exempelvis Chalmers tekniska högskola och Jönköping University.  

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Sveriges universitets- och högskoleförbund bildades 1995. SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 37 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund. 

Senast uppdaterad: 20 januari 2020