Lyssna

Förordning, föreskrifter och tillämpningsbeslut

Om Antagning.se utgör 'populärversionen' av antagningsreglerna, är bedömningshandboken specialistens redskap som visar tillämpningen i sin helhet. Här beskriver vi de formella förutsättningarna för antagningsarbetet och hur de samverkar.

Högskoleförordningen utgör grunden 

Det är Högskoleförordningen som styr reglerna för antagning till högskolan och universitet. Högskoleförordningen (1993:100) kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen. Förordningen är beslutad av regeringen och är därigenom underordnad högskolelagen, som är beslutad av riksdagen. Precis som högskolelagen gäller högskoleförordningen endast de högskolor som har staten, kommuner eller landsting som huvudman.

Sjunde kapitlet behandlar tillträde (=antagning) till högskoleutbildning på samtliga nivåer. I bilaga 3 till högskoleförordningen kan man läsa om platsfördelning på grundval av betyg och meritvärdering av betyg. Här framgår exempelvis vilka siffervärden de olika bokstavsbetygen motsvarar.

Föreskrifter beskriver närmare

Föreskrifter är bindande bestämmelser som kompletterar befintliga lagar och regler och är därför mer detaljerade än förordningen i sig. Det är regeringen som ger myndigheter rätt att meddela föreskrifter och det görs genom bemyndigande i en förordning. Universitets- och högskoleverket äger den rätten och de föreskrifter som UHR har beslutat som rör tillträde till högskolan är:

UHRFS 2013:1,  UHRFS 2014:1  och UHRFS 2016:5  (=ändring i UHRFS 2013:1) = pdf:er om grundläggande behörighet och urval 

UHRFS 2013:2,  UHRFS 2014:2 = pdf:er om områdesbehörigheter

Bedömningshandboken visar hur reglerna tillämpas

Även om föreskrifterna är mer detaljerade än högskoleförordningen, behöver vissa beslut konkretiseras ytterligare och det görs i digitala bedömningshandboken. Den finns med en svensk och en utländsk ingång och vänder sig i första hand till antagnings-handläggare ute på högskolorna. Här förs alla nya beslut om tillämpning in och genom att skapa ett eget konto kan du som vägledare också få uppdateringar direkt till din e-postadress.  

Bedömningshandboken är framtagen och bearbetad av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och den utgör, vid sidan om högskoleförordning och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Bedömningshandboken är grund för den överenskommelse, som UHR har med universitet och högskolor, som genomför antagning med stöd av det gemensamma antagningssystemet NyA. Handboken utgör därmed norm för den lokala antagningen till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som görs vid respektive universitet och högskola.

Kompletterande regler och eventuella avvikelser måste framgå av respektive lärosätets antagningsordning.

Till bedömningshandboken, svenska meriter

Till bedömningshandboken, utländska meriter

Antagningsordning 

Enligt högskoleförordningen ska styrelsen för varje universitet och högskola besluta om en antagningsordning. I antagningsordningen beskrivs de föreskrifter högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.

I antagningsordningen hänvisar man till bedömningshandböcker som högskolan använder i bedömningsarbetet och även till de rekommendationer som utfärdats av SUHF (se här under) och som högskolan tillämpar.

En högskola eller ett universitet räknas som en egen myndighet. Några lärosäten är stiftelsehögskolor som kan ha andra regler, exempelvis Chalmers tekniska högskola och Jönköping University.  

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Sveriges universitets- och högskoleförbund bildades 1995. SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 37 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund. 

Senast uppdaterad: 12 mars 2018