Förordning, föreskrifter och tillämpningsbeslut

Antagning.se utgör 'populärversionen' av information om antagningsreglerna, medan bedömningshandboken är specialistens redskap som visar tillämpningen i sin helhet. Här beskriver vi de formella förutsättningarna för antagningsarbetet och hur de samverkar.

Högskoleförordningen utgör grunden 

Det är Högskoleförordningen som styr reglerna för antagning till högskolan och universitet. Högskoleförordningen (1993:100) kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen. Förordningen är beslutad av regeringen och är därigenom underordnad högskolelagen, som är beslutad av riksdagen. Precis som högskolelagen gäller högskoleförordningen endast de högskolor som har staten, kommuner eller landsting som huvudman.

Sjunde kapitlet behandlar tillträde (=antagning) till högskoleutbildning på samtliga nivåer. I bilaga 3 till högskoleförordningen kan man läsa om platsfördelning på grundval av betyg och meritvärdering av betyg. Här framgår exempelvis vilka siffervärden de olika bokstavsbetygen motsvarar.

Föreskrifter beskriver närmare

Föreskrifter är bindande bestämmelser som kompletterar befintliga lagar och regler och är därför mer detaljerade än förordningen i sig. Det är regeringen som ger myndigheter rätt att meddela föreskrifter och det görs genom bemyndigande i en förordning. UHR äger rätten att utfärda föreskrifter och här har vi samlat de som rör tillträde till högskolan. 

UHR:s föreskrifter 

UHR har rätt att utfärda föreskrifter för en rad områden. De som är aktuella för tillträde till högskolan är UHRFS om:

  • Grundläggande behörighet och urval
  • Särskild behörighet
  • Områdesbehörigheter
  • Om högskoleprovet

Grundföreskrift och ändringar
För varje område finns en grundföreskrift och till den läggs sedan ändringar. 
När en ändring är aktuell eller har beslutats informerar vi i UHR:s nyhetsbrev om vad ändringen innebär.

Tips: Några föreskrifter innehåller alla ändringar plus grundföreskriften, så kallade konsoliderade föreskrifter. 

Alla UHR:s föreskrifter (UHRFS) och ändringar i föreskrifter finns under Lagar och regler på uhr.se

Bedömningshandboken visar hur reglerna tillämpas

Även om föreskrifterna är mer detaljerade än högskoleförordningen, behöver vissa beslut konkretiseras ytterligare och det görs i digitala bedömningshandboken. Den finns med en svensk och en utländsk ingång och vänder sig i första hand till antagningshandläggare ute på högskolorna.

Tips. Genom att skapa ett eget konto kan du som vägledare få genomförda uppdateringar direkt till din e-postadress.  

Bedömningshandboken är framtagen och bearbetad av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och den utgör, vid sidan om högskoleförordning och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Bedömningshandboken, svenska meriter

Bedömningshandboken, utländska meriter

Antagningsordning 

Enligt högskoleförordningen ska styrelsen för varje universitet och högskola besluta om en antagningsordning. I antagningsordningen beskrivs de föreskrifter högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.

I antagningsordningen hänvisar man till bedömningshandböcker som högskolan använder i bedömningsarbetet och även till de rekommendationer som utfärdats av SUHF (se här under) och som högskolan tillämpar.

En högskola eller ett universitet räknas som en egen myndighet. Några lärosäten är stiftelsehögskolor som kan ha andra regler, exempelvis Chalmers tekniska högskola och Jönköping University.  

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Sveriges universitets- och högskoleförbund bildades 1995. SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 37 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund. 

SUHF:s webbplats

Senast uppdaterad: 13 juni 2023