Särskild behörighet

Sökande med utländsk gymnasieutbildning kan i de flesta fall tillgodoräkna sig kunskaper som motsvarar svenska gymnasiekurser vid antagning till högskola.

Särskild behörighet från respektive utbildningsland 

Vilka kurser en sökande kan räkna med från sin utbildning, framgår av landinformationen i utländska bedömningshandboken

Se exempel här från Syrien

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b humanistisk eller konfessionell inriktning (examen ger behörighet)yrkesutbildningar med ämnet i betyget
matematik 2a Handel och administration (Commercial)
matematik 4 naturvetenskaplig inriktning
fysik 1a naturvetenskaplig inriktning
kemi 1 naturvetenskaplig inriktning fr o m 2000
biologi 2 naturvetenskaplig inriktning fr o m 2000

Kommentar: I sammanställningen ingår behörighetskurser för de olika inriktningarna. Bara den som gått naturvetenskaplig inriktning kan alltså tillgodoräkna sig Matematik 4.

Tänk på. Den som fått bedömning i en kurs för särskild behörighet på en högre nivå, är också behörig till kurser i ämnet som ligger på en lägre nivå. Matematik 4 här ger alltså även behörighet i Matematik 1, 2 och 3.

Varför finns inte alla ämnen med?

Ibland får vi frågor från sökande som tror att vi missat att skriva ut behörighet i vissa ämnen. Att inte ämnet finns med, beror oftast på att motsvarande svenska gymnasiekurs inte utgör ett behörighetskrav till högskoleutbildning. Inget av de teoretiska ämnena psykologi, religion eller rättskunskap krävs till högre utbildning i Sverige. Det samma gäller datakunskap, ekonomi och olika yrkesämnen.

Svenska kursplaner sätter nivån

Ett annat skäl till att ett ämne inte redovisas är att innehållet och omfattningen inte motsvarar de svenska kursplanerna, vilket ofta är fallet med de naturvetenskapliga ämnena. I många länder ges inte möjlighet till laborationer och utan de momenten saknar den sökande behörighet och kunskaper för att följa undervisningen på de utbildningar där det utgör en förutsättning för förståelse, men också säkerhet.

I exemplen sist på sidan, ser du vilka ämnen och kurser Korosh och Anna får tillgodoräkna sig från sin iranska respektive ryska gymnasieutbildning. Båda har fått en motsvarandebedömning i de ämnen som kan ge särskild behörighet.  

Underlag krävs för individuell bedömning

Då och då dyker det upp betyg från utbildningar vars kursinnehåll vi inte har utrett tillräckligt för att kunna göra en bedömning för.  Om sökande då skickar in kurs- och timplaner kan vi göra en individuell bedömning.

Särskild behörighet från utländsk högre utbildning

En utländsk högskoleutbildning kan ligga till grund för särskild behörighet vid anmälan till högre studier. Det är universiteten och högskolorna som sköter bedömningen av särskild behörighet i samband med antagning till grund-, respektive avancerad nivå.

Tänk på. Särskild behörighet från högre studier ingår inte i UHR:s utlåtanden över utländsk utbildning. 

Motsvarandebedömningar i antagningen

Även andra meriter kan ligga till grund för motsvarandebedömningar av särskild behörighet eller beslut om undantag, exempelvis arbetslivserfarenhet och högskolestudier. Bedömningen görs då av respektive lärosäte.  

Senast uppdaterad: 8 mars 2022