Lyssna

Förbered

Upplägg och planering inför en utlandsvistelse bör göras metodiskt och helst efter en tydlig plan. Förberedelserna består av flera delar som bidrar till ett bra utbyte. Här på sidan ger vi några pedagogiska ingångar och till höger kan du läsa mer om språkliga, mentala och alla praktiska förberedelser som ingår.

Att gemensamt definiera både deltagarens och organisatörernas förväntningar på utlandsvistelsen skapar en plattform för kommande diskussioner om hur projektet utvecklar sig. Den mentala förberedelsen ingår här. 

För utlandsstudier är det även viktigt att säkerställa kursernas validitet för svenska högskolepoäng. Innehållet och över-sättningen av genomförda kurser kan exempelvis formuleras i en utbildningsplan. 

Mål med utlandsvistelsen

Ur lärandesynpunkt finns det flera olika skäl för att genomföra en utlandsvistelse. Det kan vara internationell kompetens (kunskap i främmande språk och interkulturell kompetens) som är i fokus. Andra gånger finns vissa ämnesspecifika, studierelaterade eller fackmässiga mål med vistelsen. Målet kan även vara den personliga utvecklingen och förmågan att kunna hantera det som är annorlunda och klara av förändring.

För inspiration om vilka kompetenser deltagaren vill uveckla under sin utlandsvistelse kan du utgå från en översikt med ord som beskriver kompetens. I arbetsmaterialet till en metod som heter ELD (experience, learning, description) finns en gedigen lista över kompetenser.

Öppna exempel på lista över kompetenser (ELD-metoden, PDF)

Mallar för kursplaner och skriftliga överenskommelser

Det är oftast en lärare på utbildningsinstitutionen i hemlandet som har det överordnade ansvaret för lärprocessen i samband med en utlandsvistelse och det är i rege också han/hon som har tagit fram en eventuell utbildingsplan tillsammans med deltagaren. I vissa fall kan också ivägledaren ha den här rollen, till exempel vid fristående kurser eller för personer som åker på eget initiativ och/eller vid sidan av den formella utbildningen. 

Ett utbyte eller en volontärupplevelse kan inkludera lärarledd reflektion, men allt som oftast är det upp till den som reser att försöka samla tankar i situationer av en så kallad "learning by doing". Ett ökat eget ansvar för lärandet präglar de flesta utlandsvistelser. 

En individuell läroplan inför utlandsvistelsen underlättar därför både uppföljning och reflektion efteråt.

Involvera alla parter

Det är viktigt att alla målbilder och överenskommelser kommuniceras till och accepteras av alla medverkande. Det räcker inte att deltagaren och den utbildningsansvariga, eller vägledaren, har formulerat målen. Parten i det mottagande landet måste också känna till målen och ha haft möjlighet att kommentera dem. Därför måste alla överenskommelser översättas och relateras till förståeliga begrepp och uttryck på det aktuella språket.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017