Lyssna

Efter en utlandsvistelse

Lärandet vid en utlandsvistelse tar faktiskt inte slut vid hemkomsten. Under tiden efteråt är det viktigt att få tala igenom sina upplevelser. Det här ledet är kanske det svåraste, dels för att effekterna kan vara subtila eller inte visar sig direkt, och dels för att en utvärdering eller summering många gånger inte efterfrågas – varken av deltagaren eller utbytesanordnaren.

Som vägledare kan du bidra till att optimera resultatet från utbytet genom samtal och utvärdering. Efter hemkomsten handlar det om att få kontur och riktning på den läroprocess som påbörjats i samband med utlandsvistelsen. Hur kan individen dra nytta av de nya erfarenheterna, kompetenserna och färdigheterna i karriär- och utbildningsmässiga sammanhang?

Läs mer om vinsterna här

En mall med utvärderingssamtal

Tillgodoräknanden och erkännanden

Självklart vill de flesta kunna räkna in det de gjort under sin utlandsvistelse i sin meritförteckning och i de allra flesta fall utgör både studier och arbete utomlands en merit i sig. Många tycker också att meriterna får tala för sig själva och bryr sig inte om att få dem värderade eller tillgodoräknade i Sverige. Men om man på olika sätt vill få sin utlandserfarenhet värderad i Sverige, vare sig det handlar om studier eller arbete, finns en del saker man bör tänka på redan i förväg.

Läs mer om att tillgodoräkna sig studier

Läs mer om att erkänna kompetens

Enklast följa utbytesprogram

Den som väljer att följa ett utbytesprogram vid en svensk högskola kan i de flesta fall tillgodoräkna sig studietiden utomlands. Den som däremot åkt iväg som freemover kan få svårigheter att tillgodoräkna sig kursinnehållet vid en svensk högskola.

För gymnasister

Som elev på gymnasiet kan man bli involverad i ett projekt som skolan har för utbyte med andra länder. Det blir då en del av det program man läser.  Inom yrkesprogrammen kan man åka utomlands på praktik. En sådan utlandsvistelse tillgodoräknas som utlandsförlagt ”arbetsplatsförlagt lärande”, APL. Åker man bort ett helt år inom ”Ettårsprogrammen” får man oftast lägga till ett gymnasieår, men det kan uppvägas av all den nya erfarenhet man får som leder till personlig utveckling och öppnar många dörrar på en framtida arbetsmarknad.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017