Slutbetyg före 2010

När du ska planera studier tillsammans med en sökande som har ett slutbetyg, är det klokt att ta reda på NÄR betyget är utfärdat. Det finns nämligen en del skillnader mellan de båda grupperna, framför allt vad gäller kraven för grundläggande behörighet och hur meritvärderingen går till.

Några skillnader mellan slutbetyg utfärdade före respektive efter 31 december 2009

Omfattning för grundläggande behörighet

För gruppen med slutbetyg utfärdade före 2010 räcker det att ha uppnått 90% godkända gymnasiepoäng av ett fullständigt program för att få grundläggande behörighet.

För gruppen med slutbetyg utfärdade efter 2010 krävs minst fullständig omfattning för att ge grundläggande behörighet. 

Tänk på. Före 2010 kunde slutbetygen med reducerad omfattning uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Det betyder alltså att den som söker till högskolan med ett slutbetyg från reducerat program kan vara grundläggande behörig. 

Idrott och hälsa räknas med

För slutbetyg utfärdade före 2010 räknas betyg i Idrott och hälsa med, om kursen krävs för behörighet eller höjer.

Tänk på skillnaden. För slutbetyg utfärdade 2010 och senare, räknas betyget i Idrott och hälsa alltid med – även om det sänker.

Tilläggskompletteringar

Tänk på. Sökande med slutbetyg utfärdade före 2010 kan tilläggskomplettera med äldre kurser. 

Kompletteringsregler och exempel

På följande sidor beskriver vi principerna för komplettering. Gäller det slutbetyg utan kompletteringar, beskrivs kraven för sökande på Antagning.se och mer fördjupat i bedömningshandboken. 

Komplettera med Gy11/Vux12-kurser

Sökande med slutbetyg utfärdade före 2010 kan komplettera med Gy/Vux12-kurser för att: 

  • för att styrka grundläggande behörighet
  • för att styrka särskild behörighet
  • som utbyteskomplettering
  • som meritpoängskomplettering

Men inte som tilläggskomplettering.

Tilläggskomplettering 

Äldre kurser som sökande läst sedan tidigare kan utgöra tilläggskompletteringar. 

Senast uppdaterad: 8 mars 2022