Världens möjligheter

Internationella erfarenheter kan både öppna nya karriärvägar och bidra till nya intresseområden för individen. Här har vi samlat information om möjligheter inom utbytesprogram och på egen hand.

Hur, var och på vilket sätt man väljer att spendera tiden beror på motivation och förväntningar.

  • Åker man ut under gymnasie­tiden handlar det oftast om att vara borta under en bestämd tid inom ett utbyte.

  • Söker man sig ut efter gymnasiet kan det både handla om att läsa en hel utbildning utomlands och ta sin examen där, eller att förlägga en del av sin svenska högskoleutbildning till ett annat land.

  • Att arbeta utomlands är ett annat sätt att skaffa sig internationell erfarenhet. Det kan vara ett strategiskt karriärsval eller något man gör bara för att få uppleva något nytt.

  • Att prova på en praktikplats, ett sommar- eller säsongsjobb, engagera sig i ideellt arbete som volontär eller jobba som au-pair är andra sätt att ta sig ut i världen.

Förutsättningarna finns

Mycket har genom åren gjorts för att underlätta förflyttningen mellan länder. I styrdokument och överenskommelser på både nationell och europeisk nivå kan man hitta stöd för internationell mobilitet både inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Den europeiska dimensionen

Det finns ett uttalat strategiskt mål inom EU att öka rörligheten och att utveckla den europeiska dimensionen bland unionens medlemmar, inte minst för att bidra till den grundläggande fredstanken.

Den europeiska dimensionen syftar i grunden på en känsla av en europeisk identitet och värdet av europeiska principer om demokrati, social rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter. Det handlar också om betydelsen av samarbetet mellan medlemsstaterna. På individnivå handlar det om det mervärde som uppstår då en person tillbringar en period i ett annat land och skaffar sig nya erfarenheter och en ökad kulturell förståelse.

Svenska ramverk

Kunskap om och förhållningssätt till internationella frågor har en central plats även inom det svenska utbildningssystemet. Här följer ett par exempel:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna

"Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas."

Ur Högskolelagen 1 kapitlet, §5

"Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden".

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021