Under en utlandsvistelse

Under själva utlandsvistelsen har ivägledaren för det mesta en begränsad roll att fylla, men både pedagogiska, sociala och psykologiska aspekter av utlandsvistelsen kan ändå behöva uppmärksammas i denna fas.

Stötta i lärandeprocessen

Deltagaren måste ta ett större ansvar för sin egen inlärning under en utlandsvistelse och kan därför behöva stöd i lärandet. Lärandet sker när deltagaren omvandlar sina upplevelser till erfarenheter som kan användas i vardagen. En fortlöpande avstämning kan underlätta processen. Man kan till exempel uppmana deltagaren att dokumentera det som sker genom att föra en resedagbok.

En viktig del av lärandet är att deltagaren har en så hög grad av kontakt med miljön i värdlandet som möjligt. Det förutsätter en ordentlig förberedelse, samt att det finns en beredskap för att hjälpa till med introduktionen i värdlandet. Här har det betydelse om deltagaren har åkt iväg ensam eller i grupp.

Mentorskap 

Mentorfunktionens exakta innehåll beror på den enskilda deltagarens behov. En studieperiod i ett annat land kan betraktas som ett slags problembaserat lärande – deltagaren får möjlighet att hitta egna lösningar på nya och annorlunda problemställningar. Det främjar den personliga utvecklingen, men osäkerheten får inte vara större än att deltagaren kan hantera den. Samtidigt får deltagaren inte överbeskyddas. Deltagaren äger sin egen utveckling.

Krisberedskap 

Att det finns beredskap och tydligt ansvar för de praktiska och sociala delarna under en vistelse är A och O för att kunna identifiera eventuella problem som en deltagare själv inte kan lösa. I mentorrollen ingår även en psykologisk dimension med beredskap att hantera kriser.

Det centrala här är att kunna hänvisa personen ifråga till rätt instans vid sjukdom, depressioner och liknande kriser. I en krissituation kan det också bli nödvändigt att koordinera insatsen med andra aktörer både på hemmaplan och i värdlandet för att fastställa problemets orsaker och fatta beslut om vem som ska göra vad.

Det kan också handla om hemlängtan och att lusten att avbryta vistelsen för att resa hem i förtid, känns överväldigande för en deltagare. Om problemen hör ihop med studierna eller jobb/praktik spelar ingen roll: det ska finns en kontaktperson att vända sig till för att kunna diskutera den aktuella situationen.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021