Lyssna

Oavslutad gymnasieutbildning

För den som genomfört största delen av sin gymnasieutbildning och som har dokumentation som styrker det, finns möjlighet att beviljas undantag för grundläggande behörighet efter kompletteringsstudier på komvux. För att kunna få ett underlag för att planera sina komvuxstudier behöver man först ansöka om en bedömning från UHR.

Underlaget från UHR utgörs av en rekommendation att kompletteringsläsa minst 800 gymnasiepoäng vid komvux, utöver de kurser som krävs för grundläggande behörighet.

Villkoret är att det inte får saknas mer än

  • ett års studier om det är en 12-årig utbildning där man inte går upp i ett examensprov (liknande vårt svenska utbildningssystem). Se exempel 1 från Iran här nedanför. 

    eller

  • godkänt resultat på examensprovet om det är en 12-årig utbildning som avslutas med ett examensprov. Se exempel 2 från Syrien här nedanför. 

Undantag i samband med antagning

Den som har en oavslutad utländsk gymnasieutbildning där bara en liten del saknas kan komplettera med minst 800 gymnasiepoäng utöver de kurser som krävs för grundläggande behörighet, och sedan ansöka om att prövas med undantag i antagningen till högskolestudier.

Två varianter som kan behandlas med undantag

Det är två fall av brister som kan ligga till grund för undantag från kravet om grundläggande behörighet: 

1. Eleven får inte sakna mer än sista året på sin gymnasieutbildning 
... av en minst 12-årig skolutbildning.

Ett vanligt exempel från Iran är en person som avslutat sin tre-åriga gymnasieutbildning, men som saknar det universitetsförberedande året (Pre-university = år 12). Utan det sista året har han/hon inte tillträde till högre studier i utbildningslandet, vilket gör att utbildningen kan anses vara oavslutad. Eftersom diplom utfärdas både efter den 3-åriga och Pre-universityåret är det lätt att tro att eleven har en avslutad gymnasieutbildning.

Läs mer om utbildning från Iran i utländska bedömningshandboken

2. Eleven har misslyckats i slutexamen, eller inte gått upp i slutexamen
Det är viktigt att det framgår av dokumentationen att personen i fråga har haft rätt att göra examen.

Den som exempelvis har gått alla 12 årskurser i Syrien, men inte gått upp i examen eller blivit underkänd, kan alltså ansöka om att prövas för undantag efter kompletteringsstudier på komvux.

Till landinformation Syrien i utländska bedömningshandboken

Kurser som kan ingå i kompletteringsstudierna

För att kompletteringsstudierna på komvux ska kunna ge grundläggande behörighet, måste de omfatta minst 800 gymnasiepoäng utöver svenska, engelska och matematik för grundläggande behörighet.

Svenska 1 +2 +3, Engelska 5+6 alt Engelska A och Matematik 1a/1b/1c  eller motsvarande krävs alltså oavsett och räknas inte in i de 800 poängen.

Både äldre kurser (kursplan 2000/2001) och Gy11-kurser (ämnesplan 2011/2012) kan ingå i de 800 poängen.

Gå till utländska bedömningshandboken för att se vilka kurser som kan ingå i kompletteringsstudierna

Meritvärde i antagningen

Meritvärdet beräknas i antagningen utifrån ett schablonvärde baserat på de oavslutade gymnasieutbildningen. Kurser från vux (800 gymnasiepoäng och ev. fler) räknas med enligt formeln för kompletteringar med viktning 1,2.

UHR:s bedömning med rekommendation om kompletteringsstudier innehåller ingen uppgift om meritvärde, eftersom det räknas fram först i antagningen.

Läs mer i utländska bedömningshandboken

Ingen meritpoängskompensation

Den som beviljas undantag efter att ha kompletterat med 800 poäng eller mer får inte tillgodoräkna meritpoängskompensation eller meritpoäng genom kompletteringsstudier.

Förhandsbesked 

Inför planering av kompletteringsstudier på komvux, kan UHR ge ett förhandsbesked om personens utbildning uppfyller kriterierna för att läsa in de 800 gyp som beskrivs här. 

Om en person saknar mer än ett år eller examen, kan UHR inte göra någon bedömnning och därmed inte ge något förhandsbesked. 

Om en person saknar mindre än ett år av utbildningen eller examen, finns även möjlighet att ansöka om att prövas med untantag för reell kompetens dirket till aktuell högskola. Blankett finns på Antagning.se.

Läs mer om reell kompetens på Antagning.se

Om kompletteringsstudierna ägt rum på folkhögskola kan i vissa fall universitet och högskola besluta om kurserna kompenserar för det saknade utländska studieåret.

När en utländsk gymnasieutbildning inte räcker till

Det förekommer att UHR får in betyg från gymnasieutbildningar som inte ger tillträde till högre studier i hemlandet, och följaktligen inte kan ligga till grund för en bedömning. Det gäller främst oavslutade utbildningar där mer än examen/sista året saknas och yrkesutbildningar med för få kärnämnen.

Här kan den svenska gymnasieskolan eller komvux nivåplacera individen för fortsatta studier. Mer information finns på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 10 maj 2017