Lyssna

Mobilitet och Ivägledning

Globalisering och internationalisering har länge diskuterats flitigt i både utbildnings- och arbetsmarknadssammanhang. En uttalat mål är att öka det internationella utbytet bland elever och studenter.

Här har vi samlat studier och rapporter om internationellt utbyte och samarbete. Ett särskilt fokus ligger på studier där den internationella rörligheten kopplas ihop med vägledning. I vissa fall berörs även mångkulturell vägledning och inkludering av nyanlända.

Föräldrars utbildningsnivå påverkar ungas utlandsstudier, 2019

Ekonomiska och sociala faktorer som statligt studiestöd och föräldrars utbildningsnivå påverkar om nordiska studenter väljer utlandsstudier. En jämförelse mellan de nordiska ländernas studentmobilitet visar att svenska studenter studerar och praktiserar utomlands i lägre grad än sina närmaste grannländer. 

Eurostudent VI: Studentmobilitet i nordiska länder (pdf) 

Vägen till utlandsstudier, 2019

UHR och Centrala studiestödsnämnden, CSN, har analyserat olika studenters väg till utlandsstudier. Rapporten visar att de utlandsstuderande som grupp skiljer sig från dem som studerar i Sverige.

Vägen till utlandsstudier (pdf)

Hur väljer svenska studenter i Erasmus+? 2019

UHR i samarbete med Uppsala universitet undersökt varför och hur studenter väljer att genomföra utbyten med Erasmus+. Studien visar att studenternas socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för deltagande i Erasmusprogrammet.

Svenska studenter i Erasmus+(pdf) 

Nationell strategi för ökad internationalisering, 2018

Som delbetänkande i regeringens utredning om ökad internationalisering av universitet och högskolor, presenterades 2018 "En strategisk agenda för internationalisering"( SOU 2018:3). Ett föreslaget mål är att minst 25 procent av studenterna senast 2025 ska ha tillbringat minst tre månader av sin utbildning utomlands.

En strategisk agenda för internationalisering (pdf, på regeringens webbplats)

Det akademiska värdet av mobilitet, 2018

UHR:s rapport är resultatet av ett projekt som finansierats av EU-kommissionen med Utbildningsdepartementet som huvudman. Den innehåller rekommendationer med fokus på vägledning och internationaliserade lärandemål för ökad internationalisering och studentmobilitet.

Det akademiska värdet av mobilitet (pdf)

CSN rapport om utlandsstudier, 2017

CSN-rapporten Utlandsstudier - vad händer sedan? visar att svenska utbytesstuderande utmärker sig positivt på flera sätt. De är sysselsatta och etablerade på arbetsmarknaden i högre grad och har högre genomsnittliga inkomster än dem som har studerat i Sverige.

Utlandsstudier - vad händer sedan?(pdf, på CSN:s webbplats)

SCB-rapport om internationell rörlighet, 2017

Statens statistiska centralbyrå, SCB, har kommit ut med en omfattande rapport som visar aktuell statistik för unga som reser i utbildningssyfte från Sverige till andra länder. 

Internationell rörlighet för utbildningar bland unga i Sverige (pdf, på SCB:s webbplats)

Cross Cultural Guidance and International Careers, 2017 

Hur utveckla den interkulturella vägledningen? Hur integrera migranter och flyktingar så att de kan ta del av utbildning och komma in i yrkeslivet? Det var huvudfrågorna under konferensen Cross Cultural Guidance and International Careers – Integrating Migrants and Minorities som 2016 anordnades av Euroguidance i Tyskland.  

Nu finns diskussionerna från konferensen dokumenterade tillsammans med presentationer och verktyg från de olika seminarierna.

Konferensmaterial och diskussioner: Cross Cultural Guidance and International Careers – Integrating Migrants and Minorities (pdf, på Euroguidance webbplats)

Arbetsplatsförlagt lärande i utlandet, 2016

UHR:s rapport följer upp effekterna av utlandspraktik genom att analysera slutrapporter och intervjua dem som deltagit.

Arbetsplatsförlagt lärande i utlandet – möjligheter och utmaningar(pdf)

Att skapa framtid –  en analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration, 2016

Åsa Sundelin visar i sin avhandling att studie- och yrkesvägledning är central när det gäller nyanländas väg genom utbildningsväsendet och ut i arbetslivet.

Att skapa en framtid (pdf, 2015)

Career Guidance in Sweden, 2016

Euroguidance broschyr ger en övergripande beskrivning av det svenska vägledningssystemet och är användbar när du ska träffa kollegor i ett annat land eller kanske ta emot ett besök på hemmaplan.

Career guidance in Sweden (pdf) 

Meeting the Other and Oneself - Experience and learning in International, Upper Secondary Sojourns, 2015

Vad lär sig ungdomar som reser utomlands inom ramen för ett kortare utbytesprogram? Den frågan har forskaren Åsa Pérez Karlsson från Umeå universitet försökt besvara i sin doktorsavhandling.

Meeting the Other and Oneself (pdf)

Open the Door to the World - om vägledning och mobilitet, 2015

Euroguidance-centren i de nordisk-baltiska länderna har tagit fram en gemensam webbpublikation som lyfter både fördelar och utmaningar med ökad internationell mobilitet. Allt utifrån ett vägledningsperspektiv med fokus på:

  • Dolda kompetenser
  • Mobilitetsvägledning
  • Missgynnade grupper
  • Fördomsfrihet

Varje tema behandlas genom artiklar skrivna av internationellt erkända experter och intervjuer med vägledare, arbetsgivare och deltagare.

Open the Door to the World (pdf, på engelska)

Rapport om vägledning för bättre integration, 2014

Cedefop (Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning) har publicerat en rapport där vägledningsstrategier för att stödja integration på arbetsmarknaden för migranter analyseras.

Rapporten Valuing diversity: guidance for labour market integration of migrants visar att det behövs ett större engagemang bland arbetsgivare, fackföreningar och invandrargrupper, men även bättre vägledning för att öka integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden.

Valuing diversity: guidance for labour market integration of migrants (pdf, på Cedefops webbplats). 

Enkätresultat European area for skills and qualifications, 2014

Europeiska kommissionen har ställt samman resultatet från den enkätundersökning och de intervjuer som har gjorts under året för att bland annat ta reda på i vilken grad utbildningar och praktik möter de krav och den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Av enkätens sid. 86 framgår bl a att svenskar och danskar har bäst tillgång till vägledning och att de också utnyttjar sig av den expertkunskapen.

Båda rapporterna finns att ladda ner på kommissionens webbplats

Internationell erfarenhet ofta en dold kompetens för arbetsgivare, 2014

Finska CIMO, Centre for International Mobility, har nyligen publicerat rapporten Hidden Competences som visar att arbetsgivare i allmänhet bara uppmärksammar några få kompetenser av de många en individ skaffat sig via studier, praktik eller arbete utanför hemlandet. Den som tagit del av ett annat lands utbildning, kultur eller arbetsmarknad har ofta just den typ av kompetens som arbetsgivare efterfrågar, men inte alltid förknippar med internationell mobilitet.

Hidden Competences (pdf)

Senast uppdaterad: 15 juni 2020