Från och med 1 juli 2025 införs ämnesbetyg på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Inför övergången har UHR i uppdrag att ta fram föreskrifter för grundläggande och särskild behörighet, men också tillämpningar och anpassningar för antagningssystemet.

Övergången till ämnesbetyg innebär att eleven kommer att läsa en eller flera nivåer i ett ämne, i stället för att som idag läsa kurser. Elevens slutliga betyg utgörs av den högsta och sista nivån som eleven läser.

Vad händer nu?

UHR arbetar intensivt med att förbereda införandet av ämnesbetygen i antagningssystemet. En viktig pusselbit är de kommande ändringarna i högskoleförordningen. I arbetet ingår följande områden:

UHR:s föreskrifter, UHRFS

I samband med en gymnasiereform tar UHR fram föreskrifter för grundläggande och särskild behörighet. Föreskrifterna ligger sedan till grund för anpassningen av antagningssystemet. Beslut väntas i slutet av 2024.

Tillämpning – hur bestämmelserna ska tolkas och användas

Tillsammans med landets lärosäten förbereder UHR övergången till ämnesbetyg. I arbetet ingår att analysera behov av nya tillämpningsbeslut. En viktig fråga är exempelvis hur betyg från äldre betygssystem ska hanteras när sökande kompletterar med betyg i det nya systemet, exempelvis för behörighet eller för att höja betyget i en kurs.

En viktig aspekt är att det blir tydligt och förutsägbart för presumtiva sökande hur tillträdesreglerna tillämpas när ämnesbetygen införs. Det är en förutsättning för att de ska kunna göra välavvägda val vid antagning till högre studier.

Blandbetyg – en nödvändig lösning

UHR har under det gångna året fört löpande diskussioner med Skolverket kring utformningen av betygsdokument. Störst fokus har lagts på de så kallade ”blandbetygen” där en elev har läst kurser i nuvarande betygssystem och fortsätter att läsa i det nya betygssystemet med ämnesbetyg. Meritvärderingen kommer att bli än mer komplicerad när de olika betygssystemen blandas i en och samma gymnasieexamen.

De första blandbetygen kan utfärdas redan under hösten 2025 och kan alltså användas vid antagning till vårterminen 2026.

Det är Skolverkets föreskrifter som anger hur betygen ska utfärdas. Eftersom felaktigt utfärdade betyg kan skapa stora förseningar i antagningsprocessen, betonar UHR vikten av att skolorna i god tid får kännedom om hur dessa blandbetyg ska utformas.

UHR föreslår en särskild urvalsgrupp

UHR har haft ett särskilt uppdrag att utreda behov av en särskild urvalsgrupp i samband med införandet av ämnesbetygen. Vid utredningen fann UHR att det finns risk att elever med ämnesbetyg får lägre meritvärde, något som kan leda till att denna grupp missgynnas vid antagning till högre utbildning. UHR föreslår därför att en särskild urvalsgrupp för sökande med ämnesbetyg införs under en övergångsperiod, där sökande med ämnesbetyg ges möjlighet att delta i ytterligare en urvalsgrupp.

Systemanpassningar

Inför övergången av ämnesbetyg kommer UHR att behöva anpassa betygsdatabasen, BEDA och antagningssystemet, NyA, så att de nya ämnesbetygen kan hanteras i antagningen.