Det europeiska och svenska kvalifikationsramverket, EQF/SeQF, är ett verktyg för att nivåplacera utbildningar och göra dem jämförbara över nationsgränserna. Siffran anger nivå på utbildningen, men den anger inte vilka rättigheter eller behörigheter som följer av utbildningen.

Därför är det viktigt att komma ihåg att utbildningar på EQF-nivå 4 inte alltid kan behörighet till högskolestudier, även om UHR jämför dem med en svensk utbildning på SeQF 4.

Graf över utbildningsnivåer, EQF

Ett utlåtande över en utländsk gymnasieutbildning riktar sig till undervisningsväsendet i Sverige, men även till arbetsmarknaden. Utlåtandet uppvisar alltså vad sökanden har studerat, vilken nivå utbildningen ligger på, men är i sig alltså ingen garanti för att personen är behörig för att studera på universitet/högskola.  

På UHR:s utlåtanden framgår alltid om en utbildning kan ge behörighet till högskolestudier eller inte. I det fall utbildningen kan ge högskolebehörighet, framgår om möjligt även betygsmedelvärde samt eventuella särskilda behörigheter.

Om bedömning av utländsk utbildning för dig som vägleder andra, på uhr.se