Den som har en utländsk gymnasieutbildning och som planerar att läsa in kurser för behörighet vid Komvux, bör få information om möjligheten att även läsa kurser som kan höja meritvärdet. 

Tilläggskompletteringar

Som en del i processen att komma in på en önskad högskoleutbildning, kan sökande med utländska betyg komplettera sina gymnasiemeriter på två sätt:

  • Behörighetskomplettering, där sökande läser en kurs för att uppfylla ett behörighetskrav
  • Tilläggskomplettering, där sökande läser en kurs som inte krävs för behörighet, men vars betyg ändå kan användas för att höja meritvärdet.

Det är viktigt att de sökande får information om möjligheten att tilläggskomplettera, så att hon eller han kan planera sina studier så välgrundat som möjligt.

Se vilka kurser som kan höja meritvärdet, på Antagning.se

Schablontillägg = meritpoängskompensation

Sökande med utländska gymnasiebetyg saknar möjlighet att få meritpoäng. Istället adderas en så kallad meritpoängskompensation (Mk) i meritvärderingen.

Istället för meritpoäng, mer om kompensationen

Se också formeln sist på sidan. 

Alla kompletteringar viktas

Alla kompletteringar som en sökande med utländsk utbildning gör, viktas med faktorn 1,2. Varje komplettering får alltså större genomslag.

För tilläggskompletteringar (som inte krävs för behörighet) gäller att de bara räknas med om de höjer. Behörighetskompletteringar räknas med oavsett. 

Urvalsgruppsplacering

Bra att veta: En sökande med utländska meriter som kompletterat för grundläggande behörighet konkurrerar i BI. Hen kan fortfarande komplettera för en högre meritvärdering i BII, och då konkurrera i flera urvalsgrupper.

Formel för meritvärdesuträkning efter kompletteringar

(Mprel x 2 500 + 1,2B)/(2 500 + A) + Mk

Mprel = det preliminära meritvärdet (tabell eller formel) 
Mk = meritpoängskompensation 
B = summan av betygsvärdena för de kurser (kompletteringar) som ska räknas med
A = summan av gymnasiepoäng för de kurser (kompletteringar) som räknas med

Läs mer under meritvärdering av utländska gymnasiebetyg