Lyssna

Nya tillträdesregler

Regeringen beslutade 2018 om nya antagningsregler för högskolestudier. Syftet är att större fokus ska ligga på den sökandes kompetens och att tydliggöra vad som krävs för att bli antagen till högskolan. De nya reglerna gäller för utbildning som startar efter 31 maj 2022.

Förändringar för sökande med utländska meriter

Religion 1 införs som ett särskilt behörighetskrav

Det nya särskilda behörighetskravet kan användas av högskolorna till utbildningarna.

Vad innebär det i praktiken?

Eftersom det inte har varit ett särskilt behörighetskrav tidigare har sökande med en utländsk utbildning inte fått detta ämne bedömt. I många utländska utbildningar ingår inte heller religionskunskap på samma sätt som i Sverige. Det kan att innebära att den sökande sannolikhet kommer behöva göra kompletteringar. Men i dagsläget tror vi inte att det handlar om någon större mängd utbildningar som kommer kräva detta behörighetskrav.

Områdesbehörigheter tas bort

Det sker tidigast den 1 juni 2022.

Vad innebär det i praktiken?

Kraven för särskild behörighet kommer att formuleras i klartext för de olika utbildningarna. Det blir tydligare för den sökande vad som krävs. 

Särskilda behörighetskrav kan inrättas

Universitet och högskolor får större möjlighet att besluta om särskilda behörighetskrav. Kraven ska liksom idag vara helt nödvändiga för att en student ska kunna ta till sig och slutföra utbildningen.

Vad innebär det i praktiken?

Det kan skilja mellan de särskilda behörighetskraven för likvärdig utbildning på olika högskolor och universitet. Det är viktigt för den sökande att se efter noga vilka förkunskapskrav som krävs för utbildningen. Till exempel får konstnärliga prov användas som särskild behörighet utan att ansöka om lov hos UHR, vilket kan leda till en ökad användning av konstnärliga prov.

UHR reglerar fortsatt särskilda behörighetskrav för yrkesexamen

UHR kommer även i fortsättningen att ta fram och besluta om särskilda behörighetskrav för utbildningar som leder till en yrkesexamen.

Vad innebär det i praktiken?

Jämfört med tidigare kommer det inte ske några större förändringar. Det som är sker är att kraven till optikerprogrammet sänks till Nk2 och Ma 2.

För vissa utbildningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kommer det att räcka det med kursen SAMSAM01a1 för särskild behörighet i samhällskunskap. Till exempel för djursjukskötarexamen och hippologexamen.

Information om särskild behörighet till utbildningar som leder till yrkesexamen och listan på de kurser som lärosätena kan välja att använda som särskild behörighet till övriga utbildningar finns i Universitets- och högskolerådets författningssamling. 

För sökande som med utländsk gymnasieutbildning som fått motsvarandebedömningar i Gy11-kurser respektive äldre kurser (2000/2001) gäller följande krav:

Särskilda behörighetskrav Gy11/Vux12 i UHRFS 2019:1, pdf

Särskilda behörighetskrav Gy2000/Vux2001 i UHRFS 2020:4, pdf

Åldersgräns införs på högskoleprovet

Det införs en åldersgräns på 18 år för att få skriva högskoleprovet. Syftet är att få unga att fokusera på gymnasiestudierna och slutbetygen först och främst. Men högskoleprovet finns fortfarande kvar som ett alternativt urval.

Vad innebär det i praktiken?

Åldersgränsen införs våren 2022. De som fyller eller ska fylla 18 år samma kalenderår som provet genomförs får skriva högskoleprovet. De som börjat gymnasiet innan de fyllt 16 år får delta i högskoleprovet första gången vårterminen årskurs 2. Åldersgränsen gör det ändå möjligt att skriva provet några gånger innan det är dags att söka till högskolan första gången.

Observera att det innebär ingen förändring gällande provets giltighetstid eller hur många prov de får skriva som tidigare föreslagits.

Fler urvalsgrupper ska främjas

För att underlätta det livslånga lärandet ska UHR tillsammans med UKÄ kartlägga och analysera hur universitet och högskolor använder lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högskolan. Regeringen vill främja att lärosäten använder egna urvalsgrunder i större utsträckning.

UKÄ ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast den 1 mars 2021.

Vad innebär det i praktiken?

Därmed kommer ansökan om att inrätta alternativa urval inte längre göras till UHR. Det kommer bli lättare i praktiken att använda sig av alternativa urval utan att behöva göra en ansökan till UHR. 

Se vilka lärosäten som använder alternativa urval idag på uhr.se

Senast uppdaterad: 12 augusti 2020