Den 9 oktober 2022 genomfördes det första av två provtillfällen inom den försöksverksamhet som Universitets- och högskolerådet bedriver fram till och med 2023: myndigheten ska ta fram och genomföra ett prov som prövar grundläggande behörighet till högskolestudier. Andra provtillfället är 30 september 2023.

Provet vänder sig till den som är 24 år eller äldre och som har för avsikt att söka till högskolan, men saknar grundläggande behörighet. Båda provtillfällena genomförs i samarbete med Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet (Sundsvall) och Stockholms universitet.

Platserna fylldes på alla provorter utom i Luleå

Drygt 900 personer hade anmält sig till de 1 000 platserna, med följande fördelning: 

Lärosäte Antal platser
Göteborgs universitet 200
Luleå tekniska universitet 150
Lunds universitet 200
Mittuniversitetet, Sundsvall 200 
Stockholms universitet  ​ 250

Platserna tog först slut i Stockholm, därefter i Göteborg och Lund. Sist att fylla platserna var Sundsvall. Luleå fyllde aldrig platserna.  

Jämn könsfördelning

Könsfördelningen bland de anmälda var ovanligt jämn, med en mindre övervikt av kvinnor: 52% kvinnor, 48% män. Könsfördelningen bland sökande till högskoleutbildning har de senaste åren varit mycket ojämn, med stor övervikt av kvinnor (>60%). 

Mest intressant för 90-talisterna

Intresset för provet var störst bland 90- och 80-talisterna, följda av 70-talisterna. Den enskilt största gruppen med närmare 80 personer var födda 1998, det födelseår som utgjorde nedre åldersgräns för att skriva provet.

åldersfördelningGBP22.png

Stort bortfall på provdagen

Av de mer än 900 anmälda genomförde endast drygt 500 personer provet, vilket gav ett bortfall på cirka 45 %.

Minst bortfall hade Stockholm vilket kan bero på att de som ville skriva provet i Stockholm fick önskad plats. Platserna i Stockholm fulltecknades redan efter några timmar, något som bidrog till att många i stockholmsregionen med omnejd anmälde sig till andra provorter med längre resväg. Ett liknande scenario uppstod i storstadsregionerna Göteborg och Lund, men i mindre omfattning.

Av den enkät som UHR bad uteblivna provskrivare att besvara framkom att sjukdom var den huvudsakliga anledningen till frånvaro bland de svarande. Svårigheter att ta sig till provorten den aktuella dagen angavs också i enkäten. 

Större andel män genomförde provet med godkänt resultat

511 personer skrev provet 9 oktober 2022 och av dem uppnådde 424 godkänt resultat, vilket motsvarar 83%. De som underkändes, 87 personer, har möjlighet att skriva provet hösten 2023.

54% av provskrivarna utgjordes av män och 46% av kvinnor. Här är alltså förhållandet omvänt jämfört med andelen anmälda (48/52) där männen i högre grad genomförde provet än kvinnorna.

Andelen män som i sin tur skrev provet med godkänt resultat uppgick till 84% medan 81% av de kvinnliga provskrivarna uppnådde godkänt resultat. 

Andelen godkända provskrivare är procentuellt störst bland 90-talisterna, och lägst hos 70-talisterna.

Sökande till högskoleutbildning 2023

Totalt har 50 sökande med godkänt resultat anmält sig till en utbildning som ges under vårterminen 2023; 21 kvinnor och 29 män. 22 av dessa är antagna till någon utbildning.

Till högskolornas sommarkurser var det 24 sökande varav 15 antagna.

Till höstterminens utbildningar var det 141 sökande vid sista anmälningsdag. Med sena anmälningar 149 (2023-06-20)

Justeringar inför kommande prov 30 september

Med anledning att platserna tog slut så snabbt i Stockholm och att söktrycket var lägre i Sundsvall och Luleå, väljer UHR att omfördela antalet platser. Stockholm får 450, det vill säga en ökning av 200 platser, medan antalet platser i Luleå och i Sundsvall minskas med motsvarande antal: -100 i Luleå och -100 i Sundsvall.

Av den enkät som UHR skickade till uteblivna provdeltagare framkom att flera saknade en funktion för avanmälan. Därför kommer UHR att införa den möjligheten till nästa provomgång.