Här läser du våra allmänna råd med kommentarer för att utforma bilaga till examensbevis (Diploma Supplement).

Syftet med de allmänna råden, som tagits fram av UHR i samarbete med Ladok, är att underlätta arbetet med att ta fram bilagor till examensbevis på högskolor. Vi vill även främja enhetlighet i utformningen av svenska examensbilagor. Nedan finns råden med kommentarer och stödtexter både som utfällbara fält, och som pdf.

Allmänna råd med kommentarer om bilagan till examensbeviset (pdf)

Färgkoder i stödtexterna

Text markerat med rött hämtas automatiskt eller finns att hämta som standardtext i Ladok.

Text markerat med gult kan läggas in lokalt av högskolan. Exempel finns.

1. Information identifying the holder of the qualification

Syftet med det här avsnittet är att ge information som krävs för att identifiera den person som examensbeviset gäller för.

ALLMÄNT RÅD
Ange det/de efternamn som finns angivet på examensbeviset.

KOMMENTAR
Uppgifterna hämtas automatiskt i Ladok.

ALLMÄNT RÅD
Ange det/de förnamn som finns angivna på examensbeviset.

KOMMENTAR
Uppgifterna hämtas automatiskt i Ladok.

ALLMÄNT RÅD
Ange födelsedatum - dag, månad och år.

KOMMENTAR
Uppgifterna hämtas automatiskt i Ladok.

ALLMÄNT RÅD
Ange identifikationsnummer (personnummer eller motsvarande).

KOMMENTAR
Personnummer eller interimspersonnummer hämtas automatiskt i Ladok.

2. Information identifying the qualification

Syftet med det här avsnittet är att ge information som krävs för att tydligt identifiera examen och den högskola som har utfärdat den.

ALLMÄNT RÅD
Ange den examensbenämning som har angivits på examensbeviset på originalspråk (svenska). Högskolan bör även ange den engelska examensbenämningen.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT
Examensbenämningar på engelska ska utgå ifrån UHRFS 2013:6, 2013:7 och 2013:8. Uppgifterna hämtas automatiskt i Ladok.
Ex. Fysioterapeutexamen (Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy)
Ex. Juristexamen (Degree of Master of Laws)

ALLMÄNT RÅD
Högskolan bör ange det huvudsakliga området/huvudområdet och gärna examens huvudsakliga inriktning, alternativt ämnet för examina på forskarnivå.

KOMMENTAR
Nationell standardtext ligger i Ladok för huvudområde (generella examina) samt för ämne (forskarexamina).

Övriga inriktningar eller mer precisa formuleringar kan läggas in som lokal text av högskolan.

ALLMÄNT RÅD 1
Högskolan bör ange namnet på originalspråk på den högskola som utfärdar examensbeviset. Namnet på högskolan bör också anges på engelska inom parantes.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT
Högskolans namn hämtas som nationell standardtext i Ladok.
Ex. Uppsala Universitet (Uppsala University)

ALLMÄNT RÅD 2
Högskolan bör ange högskolans status.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT
Status på högskolan läggs in som en lokal text (separat fält i Ladok) i form av någon av skrivningarna nedan:
State recognised university
State recognised university college
State recognised university college with the right to award third-cycle qualifications
State recognised independent higher education institution

ALLMÄNT RÅD 1
Högskolan bör ange namnet/n på den/de högskola/or (om annan än 2.3) som administrerar studierna, dvs. där studierna har bedrivits och eventuellt i vilken utsträckning.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

Nationell standardtext som ligger i Ladok: ”Not applicable.” 

Vid behov kan texten ändras manuellt på individnivå, eller så kan en lokal text skapas av högskolan för en viss examen (ersätter den nationella texten).

ALLMÄNT RÅD 2
Högskolan bör ange högskolans status.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

Nationell standardtext som ligger i Ladok: ”Not applicable.”

Vid behov kan texten ändras manuellt på individnivå, eller så kan en lokal text skapas av högskolan för en viss examen (ersätter den nationella texten). Se formuleringar i 2.3 ovan.

ALLMÄNT RÅD 1
Högskolan bör ange undervisningsspråket/en för merparten av de kurser som ingår i examen.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

Nationell standardtext som ligger i Ladok: ”Mainly Swedish.”

Vid behov kan texten ändras manuellt på individnivå, eller så kan en lokal text skapas av högskolan för en viss examen (ersätter den nationella texten).

ALLMÄNT RÅD 2
Om möjligt bör högskolan ange eventuella andra språk i utbildningen (gärna ungefärlig omfattning, eller annan relevant information).

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT
Vid behov kan den nationella standardtexten (se ovan) ändras manuellt på individnivå, eller så kan en lokal text skapas av högskolan för en viss examen (ersätter den nationella texten).
Ex. Mainly Swedish and French.
Ex. Mainly Swedish (80 %) and French (20 %).

3. Information on the level of the qualification

Syftet med det här avsnittet är att tydligt identifiera nivån på examen och beskriva utbildningens omfattning i år och poäng.

Här är det viktigt att QF-EHEA nivå (Bolognaramverket) och SEQF/EQF-nivå framgår. Svenska högskoleexamina är numera inplacerade i den svenska referensramen för kvalifikationer (SeQF) vars nivåer är refererade till EQF.

ALLMÄNNA RÅD 1 OCH 2

 • Högskolan bör ange om examen har avlagts på grundnivå (first-cycle QF-EHEA), avancerad nivå (second-cycle QF-EHEA) eller på forskarnivå (third-cycle QF-EHEA).
 • Högskolan bör även ange den SeQF-nivå som examen är placerad inom enligt förordningen (2015:545) om referensramen för livslångt lärande samt motsvarande EQF-nivå (samma som SeQF-nivå).

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

Nationella standardtexter ligger i Ladok för respektive examensnivå.
Grundnivå/First-cycle QF-EHEA SeQF 6/EQF 6 
Avancerad nivå/Second-cycle QF-EHEA SeQF 7/EQF 7 
Forskarnivå/Third-cycle QF-EHEA SeQF 8/EQF 8

ALLMÄNT RÅD 3
Under denna rubrik bör högskolan hänvisa till bilagan “The Swedish higher education system” som ligger under rubrik åtta.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

Nationell standardtext som ligger i Ladok för samtliga examina:
”For information on the Swedish higher education system, see section 8.”

ALLMÄNT RÅD 1
Högskolan bör ange det antal högskolepoäng som examen omfattar, samt motsvarighet i ECTS och nominell studietid.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

Nationella standardtexter ligger i Ladok för respektive examen enligt bilaga 2 (examensordningen) till högskoleförordningen (1993:100).

OBS - i enstaka fall ges fler än ett alternativ. Redigera i dessa fall så att korrekt uppgift blir kvar.

Ex. 180 högskolepoäng (credits)/180 ECTS. Duration of 3 years of full-time studies.
Ex. 120 högskolepoäng (credits)/120 ECTS. Duration of 2 years of full-time studies.

Text som ligger i Ladok för samtliga examina:
“There are general and (additional) specific entry requirements that should be fulfilled for access to higher education within all cycles.”

ALLMÄNT RÅD 1
Högskolan bör ange grundläggande behörighetskrav/tillträdeskrav enligt 7 kap. högskoleförordningen (1993:100).

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT
Nationella standardtexter för grundläggande behörighet ligger för respektive examen i Ladok enligt nedan:

 • The general entry requirements for first-cycle studies are the same for all higher education. General entry requirements can be attained by completing an upper-secondary school programme, via adult education at upper-secondary school level or the applicants achieving a comparable level of learning outcomes through other education, practical experience or other circumstances.
 • The general entry requirements for second-cycle studies are a first-cycle qualification of at least 180 credits, or a corresponding foreign qualification. An applicant may also be accepted on the basis of a comparable level of learning outcomes obtained through other education, practi- cal experience or other circumstances.
 • The general entry requirements for third-cycle studies are a second-cycle qualification, or completed courses worth at least 240 credits (of which 60 credits are at second-cycle level) or the equivalent level of knowledge acquired in Sweden or abroad. Furthermore, for entry to third-cycle studies, the applicant must be deemed able to benefit from the education.

ALLMÄNT RÅD 2, 3 OCH 4

 • Högskolan kan ange särskilda behörighetskrav enligt 7 kap. högskolförordningen (1993:100) i den mån det anses relevant.
 • Högskolan kan ange särskilda behörighetskrav för yrkeslärarexamen enligt 3 – 4 §§ förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen i den mån det anses relevant.
 • Högskolan bör ange förkunskapskraven i bilaga 2 (examensordningen) till högskoleförordningen (1993:100), i de fall utbildningen är en påbyggnadsutbildning till en yrkesexamen.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

 • I ett separat fält är det möjligt att lägga in en lokal text för särskild behörighet. Informationen är viktigast om det har krävts tidigare hög- skolestudier (till exempel en examen på grundnivå inom ett visst ämne) eller andra eftergymnasiala studier. För påbyggnadsutbildning till specialistsjuksköterska kan det till exempel handla om legitimation som sjuksköterska.
 • Vid skapandet av texter kring särskild behörighet kan följande fraser användas.
  Ex: The specific entry requirements vary according to the field of higher education.
  Ex: Specific entry requirements are: [ange särskild behörighet]
  Ex: [avslutning]: “---- or the applicants achieving a comparable level of learning outcomes through other education, practical experience or other circumstances.”
  Ex: Om det gäller en påbyggnadsutbildning som kräver legitimation för antagning: ”Specific entry requirements are: [ange grundläggande yrke- sexamen] and professional registration as a/an [yrke/yrkestitel].”
  Ex: För konstnärliga utbildningar kan man nämna om särskilt prov har använts som urvalsgrund för samtliga sökanden till utbildningen: ”For selection purposes a specific test has been mandatory for all applicants.”

ALLMÄNT RÅD 5
När högskolan har utfärdat en examen efter antagning till studier på forskarnivå enligt punkten 11 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen bör högskolan ange detta.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT
Ex: Admitted to third-cycle studies according to transitional provisions. The  holder  of  the  qualification  met  general  requirements  for  admission before 1 July 2007.

 

4. Information on the contents and the results gained

Syftet med det här avsnittet är att beskriva mer i detalj vad personen som examensbeviset avser har lärt sig och hens uppnådda resultat.

ALLMÄNT RÅD
Högskolan bör ange att studierna motsvarar heltid.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT
Rubriken i den internationella mallen avser studiernas upplägg, till exempel heltid/deltid, distansstudier, e-learning, etc. UHR:s uppfattning är att examenskraven i sig är tillräckliga och att studiernas upplägg inte behöver specifieras.

Nationell standardtext som ligger i Ladok för samtliga examina: ”Full-time equivalent.”

Vid behov kan texten ändras manuellt på individnivå, alternativt en lokal text skapas för en viss examen som då ersätter den nationella texten.

I det nya förslaget till internationell mall för Diploma Supplement, som sannolikt beslutas om 2019/2020, kommer rubriken döpas om till ”Programme learning outcomes”. Den här rubriken är därför redan nu till för att lyfta fram vad den utexaminerade studenten kan, förstår och kan göra efter avslu- tad examen (resultat av lärande). Högskoleförordningen anger ”lärandemål” (motsvarar ”ska kunna, förstå…”), men i allmänt råd 3 nedan är förhoppningen att det går att omformulera lärandemål till resultat av lärande (motsvarar ”kan, förstår…”).

ALLMÄNT RÅD 1
Högskolan bör ange sådana nationella övergripande lärandemål som anges i 1 kap. 8 och 9 § högskolelagen (1992:1434) för aktuell examensnivå.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT
Lärandemål för aktuell examensnivå ligger som nationell standardtext i Ladok enligt nedan:

 • Examina på grundnivå. The Swedish Higher Education Act takes account of 1) courses and study programmes based on scholarship or artistic practice and on proven experience, and 2) research and artistic research as well as development work. Reference to research below also applies to artistic research.
  According to the Swedish Higher Education Act, first-cycle courses and study programmes shall develop the students’: ability to make indepen- dent and critical assessments; ability to identify, formulate and solve problems autonomously; and the preparedness to deal with changes in working life. In addition to knowledge and skills in their field of study, students shall develop the ability to: gather and interpret information at a scholarly level; stay abreast of the development of knowledge; and communicate their knowledge to others, including those who lack spe- cialist knowledge in their field. (For further information, see The Swedish Higher Education Act and The Higher Education Degree Ordinance).
 • Examina på avancerad nivå. The Swedish Higher Education Act takes account of 1) courses and study programmes based on scholarship or artistic practice and on proven experience, and 2) research and artistic research as well as development work. Reference to research below also applies to artistic research.
  According to the Swedish Higher Education Act, second-cycle courses and study programmes shall (in addition to the requirements for first- cycle courses and study programmes): further develop the ability of students to integrate and make autonomous use of their knowledge; develop the ability to deal with complex phenomena, issues and situations; and develop the potential for professional activities that demand considerable autonomy, or for research and development work. (For further information, see The Swedish Higher Education Act and The Higher Education Degree Ordinance).
 • Examina på forskarnivå. The Swedish Higher Education Act takes account of 1) courses and study programmes based on scholarship or artistic practice and on proven experience, and 2) research and artistic research as well as development work. Reference to research below also applies to artistic research.
  According to the Swedish Higher Education Act, third-cycle courses and study programmes shall be based fundamentally on the knowledge acquired by students in first- and second-cycle courses and study programmes, or its equivalent. In addition, third-cycle study programmes shall develop the knowledge and skills required to be able to undertake autonomous research. (For further information, see  The Swedish Higher Education Act and The Higher Education Degree Ordinance).

ALLMÄNT RÅD 2
Högskolan kan ange en ytterligare kortfattad information om examensmål som grundar sig på bilaga 2 (examensordningen) till högskoleförordningen (1993:100), eller bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet eller bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

 • Det finns ett separat fält i Ladok för lokal text.
 • Generella lärandemål för aktuell examensnivå ligger redan i Ladok och behöver inte upprepas. Övrig relevant information kan i vissa fall redan ha täckts upp av andra rubriker i bilagan till examensbeviset. Högskolan avgör för vilka examina allmänt råd 2 är tillämpbart och relevant.
 • För yrkesexamina kan man till exempel vilja lyfta fram det specifika i examensmålen. Det finns inte utrymme att ge en redovisning av samtliga examensmål, men man kan informera om att det rör sig om en sammanfattning baserad på lärandemål.
 • Ex. rekommenderad avslutning “(This is a short summary based on learning outcomes.)”

ALLMÄNT RÅD 3
Högskolan kan ange lokala/programspecifika läranderesultat för aktuell examen, som bygger på lokala lärandemål för aktuell examen eller motsvarande information (till exempel lärandemålen för ett visst huvudområde).

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

 • Det finns ett separat fält i Ladok för lokal text.
 • Generella lärandemål för aktuell examensnivå ligger redan i Ladok och behöver inte upprepas. Övrig relevant information kan i vissa fall redan ha täckts upp av andra rubriker i bilagan till examensbeviset. Högskolan avgör för vilka examina allmänt råd 3 är tillämpbart och relevant.
 • Informationstexten bör belysa vad den utexaminerade studenten kan/förstår/kan göra efter avlagd examen. Texten kan även innehålla kort information om användbarhet (till exempel lämpliga yrkeskategorier). Avstå från värdeladdade ord om de inte har direkt betydelse för till exempel nivå av lärande. Nedan ges ett exempel för att visa hur en informationstext skulle kunna se ut:
  Ex. högskoleingenjör i datateknik
  “The graduate has a broad knowledge and understanding about computers and computer systems (programme languages, operative systems, databases, etc). The graduate has the skills to use a holistic approach and to analyse and evaluate technological solutions and the ability to work in a project oriented, creative and independent way. He/she can make assessments, applications, analysis and calculations based on the judgement of an engineer. The degree prepares the graduate to work autonomously as a graduate engineer within the field of computer tech- nology. (This is a short summary based on learning outcomes.)”
 • Ex. rekommenderad avslutning “(This is a short summary based on learning outcomes.)”

ALLMÄNT RÅD 1
Högskolan bör ange omfattning (credits) för huvudområdet (avser främst generella examina).

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

Nationella standardtexter ligger i Ladok för respektive examen enligt bilaga 2 (examensordningen) i högskoleförordningen (1993:100).
Ex: At least 90 credits are for specialised study in the main field of study.

Lokala examenskrav kan läggas in av högskolan som lokal text (separat fält i Ladok). Till exempel kan konstnärliga utbildningar ha lokala examenskrav på omfattning i konstnärligt huvudområde.

ALLMÄNT RÅD 2
Högskolan bör ange förekomst av examensarbete och praktik i den mån de krävs för examen.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

Nationella standardtexter ligger i Ladok för respektive examen enligt bilaga 2 (examensordningen) i högskoleförordningen (1993:100).
Ex. The programme includes an independent project (degree project) for at least 15 credits in the main field of study.

Lokala examenskrav kan läggas in av högskolan som lokal text (separat fält i Ladok).
Ex: The programme includes XX weeks of workbased learning.

ALLMÄNT RÅD 3
Högskolan bör hänvisa till kursförteckningen i examensbeviset.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

 • Text som ligger i Ladok för samtliga examina:
  “For more information, see Degree Certificate/Official Transcript.”
 • För tillgodoräknade kurser räcker det med den information som framgår av examensbeviset.

ALLMÄNT RÅD
Högskolan bör hänvisa till examensbeviset samt nämna att det inte finns något nationellt betygssystem i Sverige.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT
Eftersom en student exempelvis kan ha läst vid flera högskolor med olika betygssystem så bör man under denna rubrik hänvisa till examensbeviset.

Nationell standardtext som ligger i Ladok:
“There is no national grading system in Sweden. Higher education institutions may determine which grading system is to be used. For more information, see Degree Certificate/Official Transcript.”

ALLMÄNT RÅD
Högskolan bör inte ange någon klassificering eftersom klassificering inte förekommer i Sverige.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

Klassificeringen förekommer inte i Sverige. Nationell standardtext som ligger i Ladok:
“Not applicable for Swedish qualifications, since no overall grade is awarded for a degree and students are not ranked. For example, Grade Point Average (GPA) and other ranking systems are not used in Sweden.”

5. Information on the function of the qualification

Syftet med det här avsnittet är att förklara hur examen kan användas för akademiskt och/eller professionellt syfte (utbildningens funktion). 

ALLMÄNT RÅD
Högskolan bör ange om utbildningen ger behörighet till fortsatta studier och till vilken nivå.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

Nationell standardtext ligger i Ladok för aktuell examen enligt nedan:
The diploma gives access to further studies at first-cycle level.
The degree gives access to second-cycle studies (master studies).
The degree gives access to third-cycle studies (doctoral studies).
The degree gives access to further studies at third-cycle level.
För doktorsexamen anges: Not applicable. Doktorsexamen is the highest degree in the Swedish higher education system.

ALLMÄNT RÅD 1
Högskolan bör ange om examen är ett villkor för att utöva ett reglerat yrke och om innehavaren av examen kan ansöka om legitimation/behörighetsbevis i Sverige samt vilken myndighet som utfärdar legitimation/behörighetsbevis för det aktuella yrket.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

 • Nationella standardtexter ligger i Ladok för respektive examen.
 • Nationella standardtexter för varje examen har tagits fram i samråd med Rådgivningscentrum för Yrkeskvalifikationsdirektivet (UHR) i Sverige. De nationella standardtexterna för respektive examen hittas i bilaga 2 i dessa allmänna råd.

ALLMÄNT RÅD 2
Högskolan bör ange om utbildningen är reglerad och leder till en yrkes- examen (till exempel civilingenjörsexamen) som därmed också omfattas av Europaparlamentets- och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EG (Yrkeskvalifikationsdirektivet).

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

 • Nationella standardtexter ligger i Ladok för respektive examen.
 • Nationella standardtexter för varje examen har tagits fram i samråd med Rådgivningscentrum för Yrkeskvalifikationsdirektivet (UHR) i Sverige. De nationella standardtexterna för respektive examen hittas i bilaga 2 i dessa allmänna råd.

ALLMÄNT RÅD 3
Högskolan bör ange utbildningens nivå enligt art 11 i yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG för utbildningar som inte tillhör de två kategorierna ovan (reglerat yrke, reglerad utbildning).

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

 • Nationella standardtexter ligger i Ladok för respektive examen.
 • Nationella standardtexter för varje examen har tagits fram i samråd med Rådgivningscentrum för Yrkeskvalifikationsdirektivet (UHR) i Sverige. De nationella standardtexterna för respektive examen hittas i bilaga 2 i dessa allmänna råd.

6. Additional information

ALLMÄNT RÅD
Högskolan bör ange eventuell information som inte har kunnat anges tidigare och som har betydelse för examen vad gäller innehåll och användning.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT
Ytterligare information kan exempelvis gälla utbytesstudier.

Nationell standardtext som ligger i Ladok:
”None.”

Vid behov kan texten ändras manuellt på individnivå, alternativt en lokal text skapas för en viss examen som då ersätter den nationella texten.
Ex: The programme includes one semester of studies abroad as part of an Erasmus+ exchange programme.
Ex: One semester of exchange studies – France.
Ex: The programme includes one semester of traineeship abroad as part of an Erasmus+ exchange programme.
Ex: One semester of traineeship – France.

ALLMÄNT RÅD
Högskolan bör ange vilka källor som kan ge närmare information om examen. I den mån högskolan har en tjänst för verifiering av examen (till exempel en digital tjänst), kan högskolan även informera om detta under denna rubrik.

KOMMENTAR OCH STÖDTEXT

Högskolan lägger själv in universitets namn och de kontaktuppgifter som man vill ange till högskolan (separat fält i Ladok).
Ex: X universitet
[adress och kontaktuppgifter, samt ev. verifieringstjänst om det inte framgår på annat ställe]

Kontaktuppgifter till ENIC-NARIC SVERIGE/UHR, Rådgivningscentrum för Yrkeskvalifikationsdirektivet (UHR) i Sverige samt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ligger som nationell standardtext i Ladok för samtliga examina enligt nedan:

 • "The Swedish Council for Higher Education (Universitets- och högskolerådet) has been commissioned to act as the Swedish NARIC and is also part of ENIC. The ENIC-NARIC office provide information on education in Sweden. 
 • For information on Professional Qualifications Directive, Swedish National Assistance Centre for the Recognition of Professional Qualifications (Professional Qualifications Directive 2005/36/EC): pqinfo@uhr.se
 • For information on quality assurance, Swedish Higher Education Authority."

7. Certification of the supplement

Syftet med det här avsnittet är att bestyrka att bilagan till examensbeviset är officiellt utfärdad av den högskola som har utfärdat examensbeviset, dvs. rubriken syftar till att säkerställa dokumentets äkthet. Ingen information nedan avser att stänga möjligheten för automatisering av signeringsprocessen.

Som riktlinje till den kommande internationella mallen för Diploma supplement anges följande:”Institutions should take appropriate action to mini- mise the possibility for forgery and misrepresentation of their supplements.”

ALLMÄNT RÅD
Högskolan bör ange det datum som bilagan till examensbeviset utfärdats.

KOMMENTAR

Examensdatum ligger som nationell standardtext i Ladok.

Om datum för utfärdande av bilagan skiljer sig, alternativt beslut fattas utanför systemet (så att uppgiften inte finns tillgänglig), kan datum anges som lokal text.

ALLMÄNT RÅD 1 OCH 2
• Högskolan bör se till att fysiska bilagor till examensbevis skrivs under och namnet på den/de personer som undertecknar bilagan till examensbevis bör anges.
• Högskolan bör se till att elektroniska/digitala bilagor till examensbevis signeras elektroniskt, det vill säga är bestyrkta/underskrivna i någon form, och att signeringen hänvisas till under denna rubrik. I förekommande fall kan namnet på den person som har e-signerat anges.

KOMMENTAR
Universitets- och högskolerådet (UHR) föreskriver inte hur en elektronisk signering ska gå till, men det bör vara tydligt för mottagaren hur dokumentet kan bestyrkas.

ALLMÄNT RÅD
Högskolan bör ange befattningen på den/de som undertecknar eller i förekommande fall den som signerar bilagan elektroniskt.

KOMMENTAR
Det är möjligt för högskolan att lägga in en lokal text.

ALLMÄNT RÅD
Högskolan kan använda högskolans officiella stämpel eller sigill, eller annan form av sigill.

KOMMENTAR

Det är möjligt för högskolan att lägga in en lokal text.
Exempel på text om stämpel eller sigill saknas, till exempel för digitala dokument:
”Not applicable.”

8. Information on the national higher education system

Informationen ”The Swedish higher education system (according to legis- lation after 1 January 2007) ” såsom den föreskrivs i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis finns som PDF på Universitets- och högskolerådets hemsida. Den bör infogas under avsnitt 8 som bilaga till bilagan till examensbeviset.

Nationell standardtext som ligger i Ladok: “See attached information on the The Swedish higher education system.”

Senast uppdaterad: 29 mars 2019