Atlas partnerskap

Med fler och bättre internationella kontakter inom skolväsendet, kan Atlas partnerskap bidra till att öka elevernas måluppfyllelse genom just internationalisering. Er skola kan dels genomföra rena lärarutbyten, dels lärar- och elevutbyten där projekten utgår från ett specifikt och identifierat utvecklingsbehov som finns i er verksamhet.

Vem som kan söka

Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildningen kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner i hela världen.

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för lärarutbyte och lärar-/elevutbyte. Under utbytet kan ni till exempel genomföra gemensamma workshops, seminarier, projektmöten eller delta i undervisningen.

Möjliga samarbetsländer

Det är möjligt att samarbeta med skolor i hela världen utanför EU/EES.

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.

Skolutveckling genom internationella kontakter

Programmet ger möjlighet att använda internationalisering genom utbyten som ett verktyg för utvecklingsarbete. Det kan till exempel handla om utvecklingsfrågor kopplade till nationella eller regionala satsningar som olika lärarlyft, vilka ska bidra till att eleverna når läroplans- och examensmålen.

Målgruppen för Atlas partnerskap är lärare, skolledare, annan skolpersonal och elever.

Personal stärker sin ämnes- och yrkeskompetens

Som personal har du och dina kollegor möjlighet att stärka er ämnes- och yrkeskompetens genom erfarenhetsutbyte. Det ger nya perspektiv och ökad förståelse för andra sätt att undervisa och därmed en unik chans att reflektera över den egna lärarrollen.

Syftet är att ge verktyg och kompetens som utvecklar metodik och pedagogik för att främja elevernas måluppfyllelse. Genom att sprida och tillvarata erfarenheter får det internationella perspektivet direkt effekt på skolans kvalitet.

Elever stärker sina kunskaper och förmågor

Eleverna får möjlighet att stärka sina kunskaper och förmågor genom samarbete med andra unga i världen. Mötet med en annan kultur och andra sätt att tänka ökar måluppfyllelsen där eleverna blir mer självständiga, vidgar sina perspektiv och fördjupar sina kunskaper om omvärlden, kring olika ämnen och sig själva.

Skolledare får nya perspektiv

De skolledare som deltar får möjlighet att stärka sin yrkeskompetens genom erfarenhetsutbyte med andra skolledare i världen. Det ger nya perspektiv och ökad förståelse för andra sätt att leda skolverksamheter och därmed en unik chans att reflektera över sin egen yrkesroll.

Hitta en samarbetspartner

Kontakt med en blivande partnerskola kan ni få på flera sätt. Kanske finns det någon i närheten som har kontakter utomlands? Hör med personalen på skolan eller med elever och föräldrar. Att tala med organisationer inom civilsamhället, som fackföreningar eller hjälporganisationer är ett annat tips.

Programmet Atlas konferens kan till exempel ge er möjlighet till deltagande på internationella konferenser där ni kan bygga relationer och skapa kontakter med skolor i andra länder som ni kan hitta samarbeten med. I programmet Atlas planering kan ni ansöka om medel för en planeringsresa för att träffa och planera ett projekt tillsammans med en ny samarbetspartner.

Atlas konferens

Atlas planering

Här går vi igenom hur ansökan går till och vad som är viktigt att tänka på. Det är möjligt att söka till Atlas partnerskap en gång per år.

Att tänka på inför ansökan

Ansökan skickar du in senast sista ansökningsdag klockan 12:00. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.

Det är ni som svensk skolenhet som fyller i och skickar in den digitala ansökan. Tänk på att:

 • Fylla i den obligatoriska mallen för avsiktsförklaring/Letter of Intent som ska bifogas korrekt ifylld.
 • Skolan uppfyller kravet på medfinansiering med en summa motsvarande det beviljade beloppet.

Ni som projektägare bestämmer själva vilka partnerskolor ni vill samarbeta med, om det ska vara ett rent lärarutbyte eller ett lärar- och elevutbyte, antal deltagare samt antalet dagar för besök utomlands och i Sverige. Tänk på att avsätta resurser för arbetet samt vara väl förberedda (till exempel när det gäller språk, kultur, klädkod, boende, hierarkier).

 Detta ska ansökan innehålla

 • Definiera målen med ert projekt. Projektets syfte, mål och innehåll ska du och dina kollegor utforma tillsammans med inblandade partnerskolor och ha skolledningens stöd. Målen ska vara kopplade till skolornas utvecklingsbehov och knyta an till programmets syfte och mål.
 • Beskriv hur planerade upplägg och aktiviteter bidrar till måluppfyllelsen. Fördelningen av uppgifter bland de deltagande skolorna ska vara klart definierad.
 • Inkludera en riskhanteringsplan på projekt- och individnivå.
 • Alla partners i projektet ska vinna på samarbetet och projektets resultat ska bidra till en positiv utveckling av den egna verksamheten.
 • Beskriv även hur ni kommer att sprida och använda kunskaper och erfarenheter från projektet inom och utanför organisationen.
 • Bifogad obligatorisk korrekt ifylld mall för avsiktsförklaring/Letter of Intent.

Obligatorisk mall för avsiktsförklaring, Letter of Intent (pdf)

Guide till ansökan

I guiden beskriver vi steg för steg hur du ska fylla i ansökan.

Guide till ansökan för Atlas partnerskap.

När du skickat in

När du fyllt i och skickat in er ansökan skapas ett diarienummer. Det använder ni i all kontakt med Universitets- och högskolerådet.

En bekräftelse på att er ansökan tagits emot skickas till den e-postadress du angivit när du skapade användarkontot.

Alla typer av beslut och besked angående ert ärende skickas till den e-postadressen samt till rektor/rektors motsvarighet e-postadress.

Det finns möjlighet att lägga till ytterligare kontaktpersoner i systemet, som då också får samtliga besked och beslut angående ert ärende.

Så bedöms er ansökan

Bedömningen görs i två steg.

1. Giltighetsgranskning

 • Ansökan har kommit in sista ansökningsdagansökningsdag klockan 12:00.
 • Ansökan har kommit in via vårt ansökningssystem.
 • Sökande är behörig organisation.
 • Partnern är en giltig partner.
 • Projektet sker inom giltig projektperiod.
 • Projektet sker i giltigt land.
 • Ansökan är komplett där korrekt ifylld mall för Avsiktsförklaring/Letter of Intent är bifogad.

Om flera partners finns ska ansökan innehålla en avsiktsförklaring/Letter of Intent från varje partnerorganisation.

2. Kvalitetsbedömning

 • Bedöms ansökan som giltig går den vidare till kvalitetsbedömning. För kvalitetsbedömningen anlitar vi externa oberoende experter.

Besked om beslut

Beslut meddelar vi tidigast 10 veckor efter sista ansökningsdag. Beslutet kommer per e-post till angivna kontaktpersoner samt till rektor eller rektors motsvarighet. Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked. Om beskedet dröjer, kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss.

Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811.

Vad ni kan göra

Målgruppen för Atlas partnerskap är lärare, skolledare, annan skolpersonal och elever. Under utbytet kan ni till exempel genomföra gemensamma workshops, seminarier, projektmöten eller delta i undervisningen. Aktiviteterna ska inte begränsas till resorna utan integreras i undervisningen under året. Ni kan göra både:

 • Lärarutbyte
 • Lärar-/elevutbyte

Även om endast en mindre grupp är med på resorna ska projektet så långt det är möjligt involvera en bredare grupp personal och elever från de deltagande skolorna.

Giltiga organisationer som kan söka

De organisationer som är behöriga att ansöka är:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Gymnasieskola
 • Anpassad gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning inklusive allmän kurs på folkhögskola
 • Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå
 • Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå
 • Fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer
 • Internationella skolor som enligt skollagen är godkända eller har rätt till bidrag

Associerad partner från till exempel utbildningsförvaltningar, central förvaltning eller lärarutbildningar kan delta i resan om syftet är väl motiverat. De kan däremot inte ansöka om bidrag.

Giltig partnerorganisation

Samarbetspartnern ska vara en utländsk förskola, skola eller vuxenutbildningsorganisation motsvarande högst gymnasial nivå. Att samarbeta med frivilligorganisationer är bara möjligt om de bedriver skolor.

Ni kan inte söka medel för samarbeten med svenska skolor utomlands.

Möjliga samarbetsländer och visum

Det är möjligt att samarbeta med skolor i hela världen utanför EU/EES.

För visumansökan kontaktar du ansvarig utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat). Information om visumansökan för era partners finns hos Migrationsverket och Sweden Abroad. Tänk på att vara ute i god tid!

Migrationsverkets webbplats.

Webbplatsen Sweden Abroad (engelska).

Ekonomi och bidrag

Medfinansiering

Som sökande organisation förväntas ni bidra med medfinansiering motsvarande det beviljade beloppet. Med andra ord, ni behöver själva bidra med lika mycket medel som ni får beviljat. Medfinansiering kan inkludera arbetstid, personalkostnader, traktamente eller övriga projektrelaterade kostnader. Partnerorganisationen kan inte medfinansiera projektet. Det är ni som sökande part till UHR som står för hela medfinansieringskravet.

Schablonbelopp

Bidraget beviljas i form av schabloner per deltagare:
• Europa utanför EU/EES 20 000 kronor
• Övriga världen 22 000 kronor

Räkneexempel

Ni söker det antal schabloner som motsvarar den summa pengar ni behöver för att genomföra ert projekt. Ni kan alltid resa fler deltagare per schablon. Om ni blir beviljade 10 schabloner, kan ni åka 15 deltagare om ni önskar. Åker ni färre än beviljade antal schabloner blir det dock återkrav på hel schablon.

Söker ni 10 schabloner för resa utanför Europa (22.000 x 10 = 220.000 kr) behöver ni medfinansiera ytterligare 220.000 kr.

Projektet blir då i sin helhet värt 220.000 kr x 2 = 440.000 kr

På så sätt medfinansierar ni motsvarande beviljat belopp.

Observera att ni i slutrapporten ska rapportera det antal deltagare som faktiskt åkte.

Giltiga och ogiltiga kostnader

Tänk på att kontrollera era planerade kostnader mot aktuell omgångs allmänna villkor. Utflykter såsom besök på nöjesfält, safari eller sightseeing räknas inte som giltiga kostnader om de inte är direkt kopplade till det beviljade projektet. Vi rekommenderar er att alltid ta kontakt med en handläggare om ni är osäkra på utgifter. Bidrag från Atlasprogrammet utgör statliga medel.

Utbetalning av bidraget

Om er ansökan beviljas betalar vi ut det beviljade bidraget i samband med att vi meddelar beslut om bifall av ansökan. Betalningen går direkt till huvudman, till det i ansökan angivna plus- eller bankgironumret, och vi betalar ut hela beloppet vid ett tillfälle.

Universitets- och högskolerådet betalar ut sina bidrag utan moms.

För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med rapporteringen skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Eftersom Atlas partnerskap är en del av skolors undervisning som enligt svensk skollag ska vara avgiftsfri (kap 10 § 10-11 för grundskolan och kap 15 § 17-18 för gymnasieskolan) ska partnerskapsresan utomlands för eleverna också vara det.

Läs mer om avgifter på Skolverkets webbplats.

Viktigt att spara underlag

Universitets- och högskolerådet genomför slumpvisa kontroller av rapporterade projekt. Spara därför alltid kvitton, färdbevis och alla andra ekonomiska underlag som styrker kostnader inom projektet i sju år för eventuell revision. Du behöver inte redovisa några underlag i rapporteringen.

Kontakta oss på e-post atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas:

 • Chelsea Long, 010-470 06 49
 • Jacob Dygéus, 010-470 03 76 

En annan dimension av undervisning och folkbildning

Helsjöns folkhögskola har ett internationellt samarbetsprojekt med Kobe YMCA i Japan.

Så funkar det

Att komma igång med ett internationellt samarbete kräver en del planering. Ett bra första steg för dig och dina kollegor är att åka på en planeringsresa.