Examina på grundnivå

Examina delas in i generella examina, yrkesexamina och konstnärliga examina. En anledning till att det finns yrkesexamina är att det inom vissa yrken krävs en speciell utbildning eller legitimation för att man ska få arbeta inom yrket. Sådana utbildningar avslutas med en yrkesexamen.

I Universitetskanslerämbetets databas för examenstillstånd kan du läsa vilka examina som finns och vilka universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda dem.

Till Universitetskanslersämbetets databas för examenstillstånd

Examensbeskrivningar

Beskrivningar av examina på grundnivå ska bland annat innehålla det exakta antalet högskolepoäng examen omfattar beskrivningar av förväntade studieresultat vid examen. De ska uttrycka vad studenten förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra för att få en viss examen.

Samtliga examina på grundnivå kräver ett examensarbete.

Generella examina

 • högskoleexamen, 120 hp
 • kandidatexamen, 180 hp

Konstnärliga examina

 • konstnärlig högskoleexamen, 120 hp
 • konstnärlig kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämningen för en generell examen ska bestå av två delar:

 • examen enligt högskoleförordningen eller förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet
 • ett för- eller efterled som lärosätet själv bestämmer och som anger examensinriktning.

Exempel på en generell examen på grundnivå: Filosofie kandidatexamen med huvudämnet litteraturvetenskap.

Yrkesexamina

(*) Ges endast vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
(**) Officersexamen ges endast vid Försvarshögskolan.

 • Arbetsterapeutexamen, 180 hp
 • Audionomexamen, 180 hp
 • Biomedicinsk analytikerexamen, 180 hp
 • Brandingenjörsexamen, 210 hp
 • Dietistexamen, 180 hp
 • Djursjukvårdarexamen, 120 hp *
 • Folkhögskollärarexamen, 60 hp
 • Fysioterapeutexamen, 180 hp
 • Förskollärarexamen, 210 hp
 • Hippologexamen, 180 hp *
 • Högskoleingenjörsexamen, 180 hp
 • Landskapsingenjörsexamen, 180 hp *
 • Lantmästarexamen 180 hp *
 • Officersexamen, 180 hp **
 • Optikerexamen, 180 hp
 • Ortopedingenjörsexamen, 180 hp
 • Receptarieexamen, 180 hp
 • Röntgensjuksköterskeexamen, 180 hp
 • Sjuksköterskeexamen, 180 hp
 • Sjöingenjörsexamen, 180 hp
 • Sjökaptensexamen, 180 hp
 • Skogsmästarexamen, 180 hp *
 • Skogsteknikerexamen, 120 hp *
 • Socionomexamen, 210 hp
 • Studie- och yrkesvägledarexamen, 180 hp
 • Tandhygienistexamen, 120 hp
 • Tandteknikerexamen, 180 hp
 • Trädgårdsingenjörsexamen, 180 hp *
 • Yrkeslärarexamen, 90 hp

Högskoleförordningen, Sveriges riksdags webbplats

Förordningen för Sveriges lantbrukuniversitet

Förordningen för Försvarshögskolan

Senast uppdaterad: 15 februari 2024