UHR:s samordningsuppdrag för validering av yrkeskunskaper

Sedan 2017 samordnar UHR lärosätenas arbete med validering av yrkeskunskaper för särskild behörighet till yrkeslärarutbildningar som ska resultera i likvärdig bedömning av hög kvalitet.

För att kunna genomföra uppdraget rekryterar och kvalitetssäkrar UHR de bedömare som lärosätena ska använda vid bedömning av yrkeskunskaper samt utreder hur en likvärdighet i bedömningarna kan uppnås. UHR samverkar med aktuella lärosäten, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och de olika yrkenas branscher.

Om yrkeslärarprogrammet

Yrkeslärarprogrammet ges vid tio universitet och högskolor. Utbildningen är på 90 högskolepoäng och förutsätter att sökanden redan har de yrkesämneskunskaper som personen behöver för att kunna undervisa i de ämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram och i vuxenutbildningen på gymnasial nivå. För att sökanden ska bli behörig till yrkeslärarprogrammet krävs att personen, förutom grundläggande behörighet, även uppfyller kraven för särskild behörighet. Den särskilda behörigheten utgörs av sökandens yrkeskunskaper.

Under utbildningen till yrkeslärare får studenten ingen ytterligare kunskap i de yrkesämnen som den blivande läraren sedan ska undervisa i. Yrkeskunskaperna har personen förvärvat genom arbetslivserfarenhet. När sökanden anmäler sig till utbildningen behöver sökanden därför även styrka sin behörighet i varje yrkesämne som personen anser sig vara behörig i. Person behöver således validera sina yrkeskunskaper.

Valideringsprocessen

 1. Först sker identifiering av sökandens yrkeskunskaper, det vill säga vägledning och en initial kartläggning. Det görs antigen av en så kallad kartläggare på lärosätet eller av lärosätet avtalad utförare (Valiweb).

 2. Därefter sker en fördjupad kartläggning och dokumentering av sökandens yrkeskunskaper. Det omfattar bland annat insamlande av dokumentation (intyg, certifikat etcetera) som bevisar att sökande har de kunskaper som krävs. I vissa fall sker även intervjuer. Det utförs av kartläggare på lärosäte eller av Valiweb.

 3. I det tredje steget sker bedömningen om sökanden uppfyller krav eller inte. Det är här bedömare i UHR:s bedömarbank aktiveras i processen. Bedömaren skriver ett utlåtande med en motivering som anger varför sökande uppfyller eller inte uppfyller kraven. I vissa fall behöver bedömaren kompletterande uppgifter för att kunna utföra bedömningen. Kompletteringen sker via kartläggaren. Bedömare har inte direktkontakt med sökanden. Om inte beslutsfattaren förstår bedömarens motivering behöver bedömaren tydliggöra sitt utlåtande.

 4. I det fjärde steget sker certifieringen av personens kunnande. Beslutsfattaren på lärosätet fattar ett beslut där bedömarens motivering framgår. I antagningsbesked framgår i vilka ämnen sökanden bedöms vara behörig. Beslutet går att överklaga, även om personen i fråga är antagen till programmet. Det är tillräckligt att bli antagen i ett ämne.

Bli bedömare i UHR:s bedömarbank

Är du intresserad av att bli en av våra bedömare i vår bedömarbank? Skicka in en intresseanmälan till oss där du anger vilka yrkesområden du har relevant erfarenhet och kompetens att bedöma i. Ersättning utgår. Urval sker löpande utifrån behov.

Bedömningsarbetet utförs på distans. Du tecknar ett så kallat uppdrags- och arvodesavtal med UHR men uppdragen fördelas vi lärosätena, i de digitala handläggningssystemen Valda och Valiweb. Du ska kunna arbeta i båda systemen och får en utbildning i respektive system efter avtalstecknande. Du ska även genomgå en obligatorisk digital utbildning om validering.

Vi söker dig med:

 • Kvalificerade, aktuella och ämnesrelevanta kunskaper inom ett eller flera yrkesområden.
 • Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, i tal och skrift.
 • God datorvana.

Det är meriterande om du har:

 • Kunskaper om yrkeslärarprogrammet.
 • Erfarenhet av att jobba i olika IT-verktyg.

Vad innebär uppdraget?

 • Analysera inkomna handlingar gällande en sökandes yrkeskunskaper i ett eller fler yrkesämnen i antagning till yrkeslärarprogrammet.
 • Samarbeta med kartläggare kring det inkomna underlaget. Be om kompletteringar om det saknas underlag för att du ska kunna bedöma. Tipsa om du uppfattar att sökandes underlag skulle kunna generera fler ämnesbehörigheter.
 • Bedöma och ta ställning till om den sökandes inkomna handlingar styrker eller inte styrker yrkeskunnande i relation till hela kunskapskriteriet.
 • Skriva ett utlåtande utifrån angivet regelverk där det framgår vad du anser saknas för att sökande skall uppnå kraven alternativt varför den sökande uppnår kraven. Ditt utlåtande ska synliggöra vad som saknas eller styrks utifrån innehåll, nivå och aktualitet.
 • Samarbeta med lärosätets beslutsfattare. Eftersom ditt utlåtande ligger till grund för lärosätets myndighetsbeslut så är det viktigt att du samarbetar med lärosätet då de önskar en bättre förståelse för ditt utlåtande. De saknar dina yrkeskunskaper och behöver ibland prata med dig för att kunna möta eventuella överklaganden från sökanden.

Skicka intresseanmälan

Skicka din intresseanmälan till e-post: validering-yrk@uhr.se

Ange vilka yrkesområden du har relevant erfarenhet och kompetens att bedöma i.

Senast uppdaterad: 15 februari 2024