Erasmus+ mobilitet ackreditering

För att delta kontinuerligt i Erasmus+ mobilitet ansöker du om Erasmusackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av personal och utbyten för elever. Med den som grund ansöker du sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter.

Vem som kan söka

 • Förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.
 • Aktörer inom vuxnas allmänna lärande.
 • Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning.

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för exempelvis resor, uppehälle, kurser och administration för att möjliggöra olika utbytesaktiviteter för personal, elever och studerande.

Länder som deltar

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. Inom sektor yrkesutbildning finns möjlighet att använda del av sin beviljade budget även till andra länder 

Det finns möjlighet att ansöka om finansiering genom Erasmus+ mobilitet utan att ha en ackreditering. Du ansöker då inom programdelen Erasmus+ korttidsprojekt.

Höj kvaliteten på lärandet och utveckla verksamheten

Med Erasmus+ mobilitet får personal möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Elever och studerande blir väl rustade för framtiden. De växer och utvecklas som personer, får nya perspektiv, blir mer delaktiga och aktiva, ökar sina möjligheter till en framtida anställning samtidigt som de får uppleva andra kulturer, språk och miljöer.

Vad ni kan göra

Personal som deltar kan undervisa, gå en kurs eller jobbskugga, både på plats och digitalt.

Elever och studerande kan i grupp eller enskilt studera eller praktisera vid en partnerskola eller annan relevant organisation utomlands.

Det är även möjligt att bjuda in personer med särskild kompetens eller profession för att stärka undervisningen och lärandet vid er skola/organisation. Ni kan också ta emot lärarstudenter från andra länder som vill praktisera.

För att planera och lägga grunden för ett bra utbyte för de som deltar finns möjlighet att genomföra ett förberedande besök.

Vad det ska leda till

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet är att öka kompetenser, färdigheter och yrkesskicklighet – och därmed kvaliteten i undervisningen och lärandet. Projektet förväntas ge positiva och långvariga effekter dels på individuell nivå, dels på organisatorisk nivå men även utanför den egna organisationen.

Övergripande mål

De aktiviteter som genomförs inom Erasmus+ mobilitet ska bidra till att uppnå något eller några av programmets övergripande mål:

 • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
 • Främja inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande i samhället.
 • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
 • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Stärka kvaliteten på undervisningen och lärandet genom att

 • stödja lärares, skolledares och annan skolpersonals professionella utveckling
 • främja användningen av ny teknik och innovativa undervisningsmetoder
 • förbättra språkinlärning och språklig mångfald i skolan
 • stödja utbyte och överföring av bästa praxis inom undervisning och skolutveckling.

Bidra till att skapa ett europeiskt utbildningsområde genom att

 • bygga upp kapaciteten hos skolor att delta i utbyten och samarbeten över nationsgränser och att genomföra utbytesprojekt av hög kvalitet
 • göra studier i ett annat land till en realistisk möjlighet för alla skolelever
 • främja erkännande av de kunskaper elever och personal får under sina utbytesperioder utomlands.
 • Höja kvaliteten på vuxnas formella, informella och icke-formella lärande i Europa inom de nyckelkompetenser som nämns i EU:s ramverk (2018) inklusive grundläggande färdigheter (läs- och skrivkunnighet, räknefärdigheter, digital kompetens) och andra viktiga kunskaper.
 • Bredda och utöka vuxenutbildningar genom att stödja personalens professionella utveckling och bygga upp vuxenutbildningsanordnares kapacitet.
 • Underlätta genomförandet och tillgången till undervisning av hög kvalitet i alla former av vuxnas lärande samt göra den relevant både för individers behov och behoven i samhället i stort.
 • Bygga upp kapaciteten hos vuxenutbildningsanordnare att genomföra utbytesprojekt av hög kvalitet.
 • Öka deltagandet av vuxna i alla åldrar och med olika socioekonomisk bakgrund i vuxnas lärande, särskilt genom att främja deltagandet av organisationer som arbetar med personer med begränsade möjligheter, små vuxenutbildningsanordnare, nya deltagare i programmet, mindre erfarna organisationer och lokala gräsrotsorganisationer.

Aktiviteterna ska bidra till genomförandet av The European Skills Agenda och inrättandet av The European Education Area (den europeiska kompetensagendan och det europeiska utbildningsområdet).

Stärka kvaliteten på den grundläggande och kvalificerade yrkesutbildningen i Europa genom att:

 • stärka nyckelkompetenser och färdigheter, särskilt språkinlärning
 • stödja utvecklingen av yrkeskunskaper som behövs på den nuvarande och framtida arbetsmarknaden
 • stödja utbyte och överföring av bästa praxis, främja användandet av nya och innovativa pedagogiska metoder och teknik samt stödja lärares, utbildares, mentorers och annan personals professionella utveckling.

Bidra till att skapa ett europeiskt utbildningsområde genom att:

 • bygga upp kapaciteten hos yrkesutbildningsanordnare att genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet, och samtidigt utveckla internationaliseringsstrategin
 • göra utlandspraktik till en realistisk möjlighet för alla elever och studerande i yrkesutbildning, och öka den genomsnittliga längden på mobiliteten för att på så sätt stärka kvaliteten och effekten av utbytet
 • främja kvalitet, öppenhet och erkännande av de kunskaper som personal och elever får av sin utbytesperiod utomlands, särskilt genom att använda europeiska verktyg och instrument för detta.
 •  

Förväntade resultat, Outcomes and impact of a mobility project, beskrivs i Erasmus+ programhandledning (EU-kommissionens webbplats)

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Organisationer som deltar måste arbeta i enlighet med programmets grundläggande principer:

Det finns möjlighet att söka extra bidrag för att kunna genomföra klimatsmarta resor och för att kunna inkludera deltagare med begränsade möjligheter.

Stöd och verktyg att använda

Det finns flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda inför er ansökan och under projektet om ni får er ansökan beviljad.

Stöd och användbara verktyg

Du kan söka om ackreditering för din organisations räkning, eller så kan samordnaren för ett konsortium där er organisation ingår söka.

Du kan inte söka som enskild individ. Däremot kan du delta i de aktiviteter som den organisation som du har en arbetsrelation till eller studerar vid planerar att genomföra.

Förskolor och skolor

Förskolor och skolor som kan söka enligt Skolenhetsregistret – Skolverket:

 • förskolor
 • förskoleklasser
 • grundskolor
 • anpassade grundskolor
 • specialskolor
 • sameskolor
 • gymnasieskolor
 • anpassade gymnasieskolor

Förskolan eller skolan måste ha varit verksam i två år.

Giltiga organisationer inom förskola och skola att söka Erasmusackreditering (pdf)

Övriga som kan söka är:

 • huvudmän, både kommunala och fristående
 • regioner
 • andra organisationer verksamma inom skolsektorn, som branschråd, fackförbund, intresseorganisationer.

Vi rekommenderar att huvudmän och regioner söker som konsortium.

Vuxnas lärande

Aktörer inom vuxnas allmänna lärande som kan söka är exempelvis

 • kommunal vuxenutbildning
 • folkbildning
 • frivilligorganisationer
 • bibliotek
 • museer.

Organisationen måste ha varit verksam inom vuxnas allmänna lärande i två år.

Giltiga organisationer inom vuxnas lärande att söka Erasmusackreditering (pdf)

Yrkesutbildning

Aktörer inom yrkesutbildning och yrkesvägledning som kan söka är exempelvis

 • gymnasieskolor
 • anpassade gymnasieskolor
 • folkhögskolor
 • YH-utbildningar
 • vuxenutbildningar
 • kommuner
 • myndigheter
 • företag och föreningar.

Organisationen måste ha varit verksam inom yrkesutbildning eller yrkesvägledning i två år.

Giltiga organisationer inom yrkesutbildning att söka Erasmusackreditering (pdf)

För att personal ska kunna delta krävs att resultatet från kompetensutvecklingen gynnar yrkesutbildningen.

Söker du som konsortium gäller särskilda regler

 • Konsortiet ska endast omfatta en av Erasmus+programmets utbildningssektorer, det vill säga skola (som inkluderar förskola), yrkesutbildning eller vuxenutbildning.
 • Det behöver inte finnas någon organisatorisk länk mellan konsortiets samordnare och de organisationer som ingår i konsortiet.
 • Konsortiet ska bestå av minst två organisationer, konsortiekoordinator och en konsortiemedlem. Inga konsortiemedlemmar anges i ackrediteringsansökan. Det är först i den årliga budgetansökan som medlemmarna registreras. Konsortiemedlemmarna kan vara olika olika år.

Från 2021 krävs godkänd ackreditering för konsortier för att få konsortiefinansiering.

Om du ansöker om, och får en godkänd ackreditering, kan du årligen ansöka om finansiering för olika typer av aktiviteter. Aktiviteterna ni söker bidrag för ska ske med organisationer och personer från Erasmus+ programländer. Det är lite olika regler som gäller för olika utbildningsområden. 

För alla områden

Lärare, personal med pedagogiskt uppdrag och annan personal får här möjlighet att undervisa vid en mottagande organisation i ett annat Erasmus+ programland. Uppdraget på plats (fysiskt i ett annat land) kan varvas med digital undervisning/utbildning.

Undervisningsuppdraget kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till 365 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Lärare och annan personal kan fortbilda sig i ett annat programland genom kurser och seminarier, fysiskt och digitalt. Utbildningsaktiviteten ska ha deltagare från minst två länder och innehålla moment där deltagarna interagerar och har ett utbyte med varandra. Innehållet måste också vara relevant för deltagarnas yrkeskompetens samt projektets eller ackrediteringens mål.

Utbildningsaktiviteten kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till maximalt 30 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för kursavgifter på totalt 10 dagar per deltagare samt bidrag för resa och uppehälle.

Här ges personal möjlighet att lära av kollegor vid en relevant organisation verksam inom utbildningsområdena skola/förskola, vuxnas lärande eller yrkesutbildning. Perioden på plats (fysiskt i ett annat programland) kan varvas med digitala lösningar.

Deltagaren ska vara fysiskt på plats i minst 2 dagar upp till maximalt 60 dagar. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

För område förskola och skola

För alla aktiviteter för elever kan perioder på plats kombineras med digitala lösningar/aktiviteter. Minsta och högsta antal dagar gäller för tid på plats. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Individuell mobilitet, studier eller praktik

En elev kan studera vid en mottagande skola eller praktisera vid en relevant organisation utomlands. Studie- eller praktikperioden kan vara antingen från 10 upp till 29 dagar (kort mobilitet) eller från 30 upp till  365 dagar (lång mobilitet). För elever med särskilda behov kan minsta antal dagar vara två.

Mobilitet för grupp av elever, gemensamt lärande

Elevgrupper kan träffa elevgrupper från en mottagande skola i ett annat land för ett gemensamt lärande genom olika aktiviteter. Aktiviteterna måste planeras och genomföras tillsammans med den mottagande skolan. Tiden på plats kan vara från 2 upp till 30 dagar. En lärare eller annan ansvarig personal följer med under hela perioden.

Tänk på

Enstaka kurser, som till exempel en språkkurs, är inte giltiga aktiviteter.

För område vuxnas lärande

För alla aktiviteter för studerande kan perioder på plats kombineras med digitala lösningar/aktiviteter. Minsta och högsta antal dagar gäller för tid på plats. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Fokus för sektor KA1 vuxnas lärande är vuxnas allmänna lärande. Verksamheterna som kan beviljas bidrag inom sektorn syftar till att rusta deltagarna för framtiden, möjliggöra så att de blir mer delaktiga i samhället och ökar sina möjligheter till en framtida anställning.

Vid val av studerande som deltar bör projekten sträva efter en inkluderande och balanserad deltagarsammansättning och att en betydande andel av deltagarna är deltagare med begränsade möjligheter, i enlighet med målen för sektorn

Individuell mobilitet

En studerande/deltagare kan studera vid en partnerorganisation eller praktisera vid en relevant organisation utomlands. Studie- eller praktikperioden på plats kan vara antingen från 2 upp till 29 dagar (kort mobilitet) eller från 30 upp till 365 dagar (lång mobilitet), exklusive digitala aktiviteter. Studerande/deltagaren ska ha ett individuellt lärandeavtal för den aktuella perioden utomlands.

Sektor KA1 Vuxnas lärande är indelad i tre olika kategorier för utbildning och lärande; formell, icke-formell och informell.

Notera att även olika former av individuell vägledning och stöd kan vara relevant för projekt inom sektor vuxnas lärande, t ex arbete som digitaliseringsstrateg eller konsumentvägledare. I ansökan behöver ni då lyfta den utbildning eller vägledning som ges, motivera varför detta är att anse som informellt eller icke-formellt lärande mot vuxna deltagare, samt hur projektet avser att gagna deltagaren/”learner”.

Mobilitet för grupp av studerande

En grupp studerande kan tillbringa en period för innovativt lärande som organiseras i samarbete mellan sändande och mottagande organisationer i ett annat programland. Det kan innebära en kombination av formellt, icke-formellt och informellt lärande. Gruppmobiliteter ska fokusera på ett av följande områden: utveckla nyckelkompetenser, medborgarskap och demokrati, EU:s värdegrund, hållbarhet, digitalisering, stöd till studerande med begränsade möjligheter. 

Aktiviteten kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till maximalt 30 dagar. Notera att vid gruppmobilitet så behöver pedagogisk personal vara medföljande och medverka i genomförandet av programmet.

För område yrkesutbildning

För alla aktiviteter för nämnda studerande kan perioder på plats kombineras med digitala lösningar/aktiviteter. Minsta och högsta antal dagar gäller för tid på plats. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Individuell mobilitet

Praktik från 10 upp till 89 dagar:

Studerande kan praktisera vid en mottagande skola eller annan relevant organisation utomlands. För studerande med särskilda behov och begränsade möjligheter kan minsta antal dagar vara två.

Praktik från 90 upp till 365 dagar:

Studerande kan praktisera vid en mottagande skola eller annan relevant organisation en längre period utomlands (så kallad ErasmusPro). 

Praktikperioden, oavsett längd, måste innehålla en stark arbetsplatsförlagd del. Om praktik görs på en skola måste minst hälften av mobilitetens dagar genomföras i en skolmiljö med specifikt designade lokaler för arbetsplatsförlagt lärande (verkstäder, labb-miljöer, skolkök osv).

Yrkestävlingar från 1 upp till 10 dagar:

Studerande kan delta i olika yrkestävlingar. Bidrag för medföljande lärare eller annan personal finns att söka.

Mobilitet för grupp av studerande, gemensamt lärande

Aktiviteten mobilitet för grupp av studerande är en giltig aktivitet från och med 2024 års utlysning. Det innebär att ni som söker 2024 och framåt kan genomföra den här aktiviteten för era studerande.

Studerande upp till och med gymnasial nivå kan delta i lärande utomlands tillsammans med studerande från en mottagande yrkesutbildningsanordnare. Lärandeaktiviteterna ska planeras och genomföras tillsammans med den mottagande skolan. En lärare eller annan ansvarig personal följer med under hela perioden.

Aktiviteten kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till maximalt 30 dagar. Enstaka kurser, som till exempel språkkurser, är inte giltiga aktiviteter. Notera även att gruppmobiliteter inte omfattar studerande på utbildningar på eftergymnasial nivå (till exempel yrkeshögskola och fjärde tekniskt år).

Övriga aktiviteter, för alla områden

Ni kan ta emot lärarstuderande eller nyutexaminerade lärare från ett annat programland som praktiserar hos er. Aktiviteten kan sträcka sig från minimum 10 dagar till maximalt 365 dagar. Ni får bidrag för att planera och genomföra aktiviteten medan praktikanten får bidrag för sitt uppehälle från sitt lärosäte (om lärosätet har ansökt om medel för det).

Ni kan bjuda in personer med särskild kompetens eller profession för att stärka undervisningen och lärandet vid er organisation. Det kan vara utbildare, lärare, experter inom ett särskilt område eller annan kvalificerad profession från ett annat land.

Perioden kan sträcka sig från minimum 2 till maximalt 60 dagar. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

För att planera och lägga grunden för ett bra utbyte för de som deltar finns möjlighet att genomföra ett förberedande besök. Det kan till exempel handla om att starta upp samarbetet med en ny mottagande organisation/partnerorganisation eller att förbereda för en längre utbytesperiod för deltagaren. Att delta i förberedande besök för kurser är dock inte möjligt.

Även elever eller studerande som ska tillbringa en längre period utomlands och elever eller studerande med särskilda behov eller begränsade möjligheter kan delta i ett förberedande besök.

Max tre personer kan delta i förberedande besök och ni kan få bidrag för antalet personer som deltar. Förberedande besök kan genomföras vid samma värdorganisation endast en gång inom projektperioden.

En medföljande är en person som följer med en deltagare med begränsade möjligheter, ungdomar som sällan varit utomlands eller minderåriga för att hjälpa till så att mobiliteten går att genomföra. Den medföljande utgör alltså inte i sig en egen mobilitetsaktivitet utan assisterar och stöttar den elev, studerande eller personal som genomför en mobilitet inom programmet och som behöver en medföljandes stöd och hjälp.

Gruppmobilitet ska alltid genomföras med en eller flera medföljande vuxna personer. För att underlätta lärandeprocessen ska huvudansvariga medföljande vara lärare eller utbildade pedagoger.

Det finns särskilda medel att söka för medföljande för att täcka resa och uppehälle.

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Tanken är att utbytena och kompetensutvecklingen ska vara integrerade, och en återkommande del av skolans eller förskolans internationaliseringsverksamhet.

Så fungerar det

Ansökan om ackreditering är öppen en gång per år och ackrediteringen godkänns för en organisation eller ett konsortium (för två eller flera svenska organisationer som söker tillsammans) fram till programperiodens slut 2027.

Om du ansöker om, och får en godkänd ackreditering, kan du sedan årligen ansöka om finansiering för de planerade aktiviteterna. Ackrediteringen kan justeras för att anpassas till hur din organisation utvecklas. Som ackrediterad organisation/konsortium är ni garanterad finansiering, men det belopp ni ansöker om kan justeras.

För att kunna ansöka behövs en kod, Organisation ID (OID) och ett användarkonto, EU Login.

För att få OID-koden, registrera uppgifter om er organisation i databasen Organisation registration system. Uppgifterna i databasen läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan ansökningsformuläret fylls i.

Har ni PIC sedan tidigare förs era uppgifter över till databasen och ni får automatiskt en OID-kod. Er organisation behöver inte registreras igen. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Registrera, alternativt uppdatera: OID, Organisation Registration system och EU Login

Skaffa EU Login: EU Login - create an account på EU-kommissionens webbplats

 1. Börja planera i god tid. Läs till exempel guiden Go International. Guiden är framtagen för yrkesutbildningar, men råden i guiden är mycket användbara även för skolor. Go international, handbok för att arbeta strategiskt med internationalisering (pdf)
 2. Läs igenom de grundläggande kvalitetskriterierna för Erasmusackreditering och avsnittet om ackreditering i Erasmus+ programhandledning.
 3. Läs igenom EU-kommissionens bedömningshandbok, Handledning för kvalitetsbedömning, den guide våra bedömare använder för att bedöma er ansökan.
 4. Bekanta dig med ansökningsformuläret. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att skriva er Erasmusplan.
 5. Notera att du inte gör en projektansökan utan beskriver era mål och hur ni som organisation planerar att arbeta för att uppnå dessa.

Stöd inför ansökan

Under våren anordnar vi informationsmöten och under hösten ansökningsseminarier där vi går igenom ackrediteringsansökan. Du får stöd och möjlighet att ställa frågor. Datum och form för mötena hittar du i vår evenemangskalender.

Har du frågor om ansökan? Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se

Ansökningsformuläret finns på EU-kommissionens webbplats. Du loggar in med ditt EU Login.

Observera att en organisation endast kan lämna in en ansökan per utbildningssektor. Är din organisation verksam inom flera olika sektorer, det vill säga skola, yrkesutbildning eller vuxenutbildning, och vill söka ackreditering för mer än en sektor ska du skicka in en separat ansökan för varje sektor.

Skola och förskola

För område skola och förskola, välj ansökningsformulär KA120-SCH.

Ansökningsformulär Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Vuxnas lärande

För område vuxnas lärande, välj ansökningsformulär KA120-ADU.

Ansökningsformulär Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Yrkesutbildning

För område yrkesutbildning, välj ansökningsformulär KA120-VET.

Ansökningsformulär Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Om din organisation blir godkänd

Blir din organisation godkänd kan du året efter och kommande år ansöka om finansiering inom programdelen Erasmus+ för ackrediterade organisationer. Ackrediteringen gäller till och med programperiodens slut 2027 och kan justeras för att anpassas till hur din organisation utvecklas.

Kan man skriva ackrediteringsansökan på svenska?

Ja, inom programdelen mobilitet går det bra att besvara frågorna på svenska trots att de är ställda på engelska. Det går också bra att skriva svaren på engelska. Även filer som bifogas ansökan kan vara på svenska eller engelska.

När kan man ansöka om ackreditering?

Man kan ansöka om ackreditering inför kommande år under sommaren/hösten varje år under programperioden. Exakta datum för ansökningsomgångar kommande år publiceras på utbyten.se när dessa är satta. Ackrediteringen kommer att gälla fram till 2027 oavsett vilket år organisationen har blivit ackrediterad.

Hur länge gäller ackrediteringen?

Erasmusackrediteringen gäller för perioden från det att en organisation har beviljats ackreditering fram till 2027.

Måste man ha varit med i Erasmus+ tidigare för att få sin ansökan beviljad?

Nej, erfarenhet av att driva Erasmus+-projekt är inget krav för att få sin ackrediteringsansökan beviljad.

Måste man veta exakt hur många aktiviteter man kommer att genomföra framöver redan nu?

Nej, det antal aktiviteter ni anger i ackrediteringsansökan är en uppskattning. Det blir ett sätt att visa att ni har en genomarbetad och realistisk plan. Hur många aktiviteter ni i kommande budgetansökningar kommer att söka medel för kan och ska anpassas efter omständigheterna inom organisationen för respektive år. I ansökan måste man ange antalet aktiviteter man planerar genomföra de kommande två till fem åren.

Kan man avsluta en ackreditering?

Ackrediteringen kan när som helst avslutas efter överenskommelse mellan Universitets- och högskolerådet och den ackrediterade organisationen. Universitets- och högskolerådet eller den ackrediterade organisationen får ensidigt avsluta ackrediteringen om inga budgetansökningar har lämnats in tre år i rad.

Kan man uppdatera sina mål under programperioden?

Målen kan uppdateras vid behov och görs i samverkan mellan den ackrediterade organisationen och Universitets- och högskolerådet.

Vilka regler gäller för uppdatering av Erasmusplanen?

Erasmusplanen ska uppdateras minst en gång under en femårsperiod.

Hur rapporterar en ackrediterad organisation sina resultat?

I slutet av varje budgetperiod inom ramen för Erasmusackrediteringen ska den ackrediterade organisationen lämna in en slutrapport om genomförda aktiviteter och uppnådda mål. Dessutom ska ackrediterade organisationer minst en gång under en femårsperiod rapportera hur de har säkerställt att kvalitetsnormerna för Erasmus följs, rapportera om hur arbetet mot målen i Erasmusplanen framskrider samt uppdatera sin Erasmusplan.

Om man ansöker om ackreditering för ett konsortium, när anger man vilka konsortiemedlemmar som ska delta?

Organisationer som ansöker om ackreditering för ett konsortium behöver inte specificera vilka konsortiemedlemmar som ska ingå i konsortiet i ackrediteringsansökan. I ackrediteringsansökan ska den ungefärliga sammansättningen och vilken typ av organisationer man tänker sig ska ingå i konsortiet beskrivas.

Om man får sin ansökan beviljad specificeras konsortiemedlemmar i de årliga budgetansökningarna. Man anger alltså för varje budgetansökningsomgång vilka organisationer som ska ta del av medel för respektive års budgetansökan.

Ingår strategiska partnerskapsprojekt i ackrediteringen?

Nej, partnerskapsprojekt (KA2) är bi- eller multilaterala samarbetsprojekt där organisationer från olika länder tillsammans ansöker om och driver projekt. Ackrediteringen gäller för mobilitetsprojekt (KA1). Mobilitetsprojekten är unilaterala och ansökan gäller endast finansiering för den egna organisationens aktiviteter. Samma organisation kan driva mobilitetsprojekt inom sin ackreditering parallellt med ett partnerskapsprojekt.

Observera att den typ av partnerskapsprojekt mellan skolor (KA229) som funnits under den tidigare programperioden inte finns i det nya programmet (Erasmus+ 2021-2027). Inom denna typ av partnerskapsprojekt har det varit möjligt att genomföra elevutbyten med skolor i andra europeiska länder. Skolor som vill samarbeta på liknande sätt i den nya programperioden kan dock i det nya programmet ansöka om mobilitetsprojekt (inom ramen för ackreditering eller korttidsprojekt) eftersom det numer är möjligt med elevmobilitet inom KA1.

För finansiering av mobiliteter för deltagare i partnerskolan man vill samarbeta med kan partnerskolan ansöka om ett eget mobilitetsprojekt via programkontoret i sitt programland.

Hur bedöms ansökan?

Ansökan bedöms och poängsätts enligt de fyra bedömningskriterier som finns beskrivna i programguiden; relevans, syften, verksamhet och styrning. För att bli godkänd krävs att ansökan får minst 70 av maximalt 100 poäng. Bedömningen genomförs av två bedömare individuellt. De två individuella bedömningarna konsolideras därefter i en gemensam slutgiltig bedömning.

Kan man ansöka igen om man får avslag?

Ja, det går bra att söka i kommande års utlysningar.

Kan man spara det man har skrivit i ansökan och fortsätta skriva vid ett senare tillfälle?

Ansökningsformuläret uppdateras automatiskt. Man kan alltså påbörja ansökan vid ett tillfälle och fortsätta vid ett senare. När alla frågor är besvarade går det att skicka in ansökan. Observera dock att det kan vara bra att arbeta med fritextsvaren i ett separat dokument som kan sparas lokalt för att gardera sig mot tekniska fel i ansökningssystemet.

Måste man redan ha mottagande organisationer i andra programländer (länder som deltar i Erasmus+) när man skriver ackrediteringsansökan?

Man behöver inte ange vilka organisationer i andra programländer man planerar att skicka deltagare till i ackrediteringsansökan. Man behöver heller inte ha upprättat kontakter med mottagande organisationer i detta skede. Dessa kontakter kan upprättas längre fram men det krävs för att göra en mer konkret planering för mobiliteter i ett senare skede.

Hur hittar man mottagande organisationer i andra programländer?

Det är ni, som projektägande organisation, som har ansvaret för att upprätta kontakter med mottagande organisationer. Det går att söka kontakt med mottagande organisationer via någon av EU-kommissionens digitala plattformar som School Education Gateway, eTwinning och EPALE, men ni kan även söka partnerorganisationer via egna kontaktnät eller på andra sätt.

Hur många mål ska man ha i sin ansökan?

Det är möjligt att sätta upp mellan 1 och 10 mål i sin ansökan. Utgå från er organisations behov och förutsättningar när ni väljer hur många mål ni ska ha. Det kommer att gå att lägga till och revidera mål under programperiodens gång.

Vad är en Erasmusplan?

Erasmusplanen är er översiktliga plan för hur ni ska arbeta med projekt inom ramen för er ackreditering. Erasmusplanen omfattas av de delar av ansökan som beskriver mål, aktiviteter, kvalitetskriterier och projekthantering. Erasmusplanen kan under programperioden uppdateras för att anpassas efter större förändringar inom organisationen.

Kan samma organisation ha fler ackrediteringar?

En organisation kan endast ha en ackreditering inom varje sektor. Om en organisation vill bedriva mobilitetsprojekt inom fler sektorer behöver man en ackreditering inom respektive sektor.

I ackrediteringsansökan ansöker man inte om budget. När ska man ansöka om budget?

Ackrediterade organisationer kan ansöka om budget årligen. Budgetansökan kommer att vara öppen under vårterminen. Exakta datum kommer att publiceras inför varje ansökningsomgång.

Måste man ansöka om budget varje år om man beviljas ackreditering?

Nej, man behöver inte ansöka om budget varje år.

När får man besked och hur?

Bedömningsperioden för ackrediteringsansökningar kommer att avslutas runt årsskiftet. Sökande organisationer kommer att få besked om beviljande eller avslag i början av vårterminen via e-post.

Skola och förskola

Har du frågor som rör Erasmus+ mobilitet skola, kontakta oss på e-post ka1skola@uhr.se

Du kan också nå oss på telefon 010-470 03 00. Vi finns tillgängliga på följande tider under vår- och höstterminens helgfria vardagar:

 • Måndag 14:00-16:00
 • Tisdag 9:00-11:00
 • Onsdag 14:30-16:30
 • Torsdag 8:30-10:30
 • Fredag 8:00-10:00

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet skola:

 • Peter Eriksson
 • Victoria Gomez
 • Minna Thunberg
 • Maja Holmqvist
 • Ellen Halkjaer
 • Lorana Kuruzovic
 • Malin Palm
 • Sofia Sik Book

Vuxnas lärande

Har du frågor som rör Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande, kontakta oss på e-post ka1vux@uhr.se

Du kan också nå oss på telefon 010-470 04 18. Vi finns tillgängliga på följande tider, helgfria dagar:

 • Måndag 14:00-16:00
 • Tisdag 14:00-16:00
 • Fredag 9:00-12:00

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande:

 • Jim Haney
 • Carina Johansson

Yrkesutbildning

Har du frågor som rör Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning, kontakta oss på e-post ka1yrkes@uhr.se

Du kan också nå oss på telefon 010-470 04 18. Vi finns tillgängliga på följande tider, helgfria dagar:

 • Måndag 14:00-16:00
 • Tisdag 14:00-16:00
 • Fredag 9:00-12:00

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning:

 • Nichlas Malmdahl
 • Carmen Munoz Escalante
 • Sara Österberg
 • Helena Legnell
 • Susanna Lorentz
 • Kajsa Gomez Svensson
 • Guo Wei
 • Ida Kettley