Atlas praktik

Atlas praktik är en möjlighet för elever till arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats i ett annat land. Utlandspraktiken, som kan göras i hela världen utanför EU/EES, kan ge yrkesmässig utveckling, ökade språkkunskaper och bidra till kulturellt utbyte.

Vem som kan söka

Skolor, utbildningsorganisationer och kommuner som ansvarar för gymnasieskolans yrkesprogram, eller för den anpassade gymnasieskolan, samt utbildningsanordnare inom yrkesvux, yrkesintroduktion och lärlingsprogram.

Vad ni kan söka för

Utlandspraktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Möjliga samarbetsländer

Det är möjligt att samarbeta med organisationer i hela världen utanför EU/EES.

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.

Syftet med Atlas praktik är att, genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utlandet, förverkliga målen om internationalisering i er läroplan. Programmet riktar sig till elever på gymnasieskolans yrkesprogram, den anpassade gymnasieskolan och studerande på yrkesvuxenutbildningen. Det är ni på skolan eller inom organisationen som söker bidraget.

Förutom elevernas kunskapsutveckling främjar utlandsförlagd APL också skolans eller organisationens internationaliseringsarbete. Ett projekt inom Atlas praktik ska vara en del i att förverkliga de mål om internationalisering som finns i läroplaner och styrdokument.

Att tänka på inför ansökan

Ansökan skickar du in senast sista ansökningsdag klockan 12:00. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.

Det är ni som svensk skolenhet som fyller i och skickar in den digitala ansökan. Tänk på att:

 • Fyll i den obligatoriska mallen för avsiktsförklaring/Letter of Intent som ska bifogas korrekt ifylld.
 • APL utomlands fungerar på samma sätt som APL i Sverige.
 • APL genomförs på en arbetsplats som har en koppling till elevernas yrkesutbildning.
 • APL-perioderna kan förläggas till arbetsplatser i hela världen och ni kan ha flera samarbetspartners inom ett projekt, från samma land eller från olika länder.
 • Projektet ska förankras på skolan och erfarenheterna ska integreras i undervisningen.

Ni som projektägare bestämmer själva vilka ni vill samarbeta med. Tänk på att avsätta resurser för arbetet samt att eleverna är väl förberedda (till exempel när det gäller språk, kultur, klädkod, boende, hierarkier).

Detta ska ansökan innehålla

 • Beskriv projektets upplägg och aktiviteter per APL-plats.
 • Beskriv ansvarsfördelningen för samtliga parter.
 • Definiera målen med APL-perioden och koppla till skolans systematiska kvalitetsarbete, läroplanens mål och relevanta kursers centrala innehåll.
 • Inkludera en riskhanteringsplan.
 • Beskriv elevernas planerade handledning per APL-plats under APL-perioden, inklusive återkoppling till läraren samt hur kunskaper ska valideras och dokumenteras.
 • Beskriv även hur ni kommer att utvärdera, sprida och använda kunskaper och erfarenheter från projektet inom och utanför organisationen.
 • Bifogad obligatorisk korrekt ifylld mall för avsiktsförklaring/Letter of Intent

Obligatorisk mall för avsiktsförklaring/ Letter of Intent.

Guide till ansökan

I guiden beskriver vi steg för steg hur du ska fylla i ansökan.

Guide till ansökan

När du skickat in

När du fyllt i och skickat in er ansökan skapas ett diarienummer. Det använder ni i all kontakt med Universitets- och högskolerådet.

En bekräftelse på att er ansökan tagits emot skickas till den e-postadress du angivit när du skapade användarkontot.

Alla typer av beslut och besked angående ert ärende skickas till den e-postadressen samt till rektor/rektors motsvarighet e-postadress.

Det finns möjlighet att lägga till ytterligare kontaktpersoner i systemet, som då också får samtliga besked och beslut angående ert ärende.

Så bedöms er ansökan  

Bedömningen görs i två steg.

1. Giltighetsgranskning

 • Ansökan har kommit in sista ansökningsdagansökningsdag klockan 12:00.
 • Ansökan har kommit in via vårt ansökningssystem.
 • Sökande är behörig organisation.
 • Partnern är en giltig partner.
 • Projektet sker inom giltig projektperiod.
 • Projektet sker i giltigt land.
 • Ansökan är komplett där korrekt ifylld mall för Avsiktsförklaring/Letter of Intent är bifogad.

Om flera partners finns ska ansökan innehålla en avsiktsförklaring/Letter of Intent från varje partnerorganisation.

2. Kvalitetsbedömning

Bedöms ansökan som giltig går den vidare till kvalitetsbedömning. För kvalitetsbedömningen anlitar vi externa oberoende experter.

Besked om beslut

Beslut meddelar vi tidigast 10 veckor efter sista ansökningsdag. Beslutet kommer per e-post till angivna kontaktpersoner samt till rektor eller rektors motsvarighet. Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked. Om beskedet dröjer, kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss.

Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811.

Vilka som kan söka

De organisationer som är behöriga att ansöka är:

 • Skolor, utbildningsorganisationer och kommuner som ansvarar för gymnasieskolans yrkesprogram, eller för den anpassade gymnasieskolan, med minst 15 veckors obligatorisk APL. Även teknikprogrammets fjärde år räknas som giltigt yrkesprogram.
 • Utbildningsanordnare inom yrkesvux, yrkesintroduktion och lärlingsprogram.

Enskilda elever eller studerande kan inte söka. Skolan eller organisationen måste stå bakom ansökan.

Giltig partnerorganisation

Samarbetspartnern kan vara företag, organisationer eller skolor utomlands. APL-vistelse på en skola är endast möjlig om APL-platsen följer riktlinjerna för APL.

En partnerorganisation kan vara en vidareförmedlande organisation. APL-vistelse på en svensk skola utomlands är ej giltigt. En svensk skola utomlands kan dock vara en vidareförmedlingsorganisation.

Möjliga samarbetsländer och visum

Det är möjligt att genomföra APL-perioderna i hela världen utanför EU/EES.

För visumansökan kontaktar du ansvarig utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat).

Migrationsverkets webbplats.

Webbplatsen Sweden Abroad (engelska).

Hitta APL-plats utomlands

Kontakt med en blivande APL-plats kan ni få på flera sätt. Kanske finns det någon i närheten som har kontakter utomlands? Hör med personalen på skolan eller med elever och föräldrar. Att tala med organisationer inom civilsamhället, som fackföreningar eller hjälporganisationer är ett annat tips.

Programmet Atlas konferens kan till exempel ge er möjlighet till deltagande på internationella konferenser där ni kan bygga relationer och skapa kontakter med skolor i andra länder som ni kan hitta samarbeten med. I programmet Atlas planering kan ni ansöka om medel för en planeringsresa för att träffa och planera ett projekt tillsammans med en ny samarbetspartner.

Läs mer om programmen:

Atlas konferens

Atlas planering

Ekonomi och bidrag

Schablonbelopp

Bidraget beviljas i form av schabloner per deltagare (en ansökan kan omfatta flera länder).

Deltagande elev:

 • Europa utanför EU/EES, 18 000 kronor, minst 3 veckor*
 • varje efterföljande vecka 2 000 kr, max 12 extra veckor
 • övriga världen, 22 000 kronor, minst 3 veckor*
 • varje efterföljande vecka 2 000 kr, max 12 extra veckor

APL-vistelser utomlands pågår i minst tre veckor (femton arbetsdagar) och max 15 veckor (75 arbetsdagar).

*Elever inom anpassad gymnasieskola praktiserar minst två veckor (tio arbetsdagar) och max 15 veckor (75 arbetsdagar).

Medföljande lärare:

 • 20 000 kronor (max 1 per projektansökan)

En medföljande yrkeslärare per projekt kan följa med eleverna under APL-perioden. Utöver det går det även att söka bidrag för personal som följer med som stödperson till elev i behov av extra stöd.

Giltiga och ogiltiga kostnader

Tänk på att kontrollera era planerade kostnader mot aktuell omgångs allmänna villkor. Vi rekommenderar er att alltid ta kontakt med en handläggare om ni är osäkra på utgifter. Bidrag från Atlasprogrammet utgör statliga medel.

Utbetalning av bidraget

Om er ansökan beviljas betalar vi ut det beviljade bidraget i samband med att vi meddelar beslut om bifall av ansökan. Betalningen går direkt till huvudman, till det i ansökan angivna plus- eller bankgironumret, och vi betalar ut hela beloppet vid ett tillfälle.

Universitets- och högskolerådet betalar ut sina bidrag utan moms.

För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med rapporteringen skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Eftersom Atlas praktik är en del av skolors undervisning som enligt svensk skollag ska vara avgiftsfri (kap 10 § 10-11 för grundskolan och kap 15 § 17-18 för gymnasieskolan) ska APL-vistelsen utomlands för eleverna också vara det.

Läs mer om avgifter på Skolverkets webbplats.

Viktigt att spara underlag

Universitets- och högskolerådet genomför slumpvisa kontroller av rapporterade projekt. Spara därför alltid kvitton, färdbevis och alla andra ekonomiska underlag som styrker kostnader inom projektet i sju år för eventuell revision. Du behöver inte redovisa några underlag i rapporteringen.

Kontakta oss på e-post atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas:

 • Chelsea Long, 010-470 06 49
 • Jacob Dygéus, 010-470 03 76 

Så funkar det

Att komma igång med ett internationellt samarbete kräver en del planering. Ett bra första steg för dig och dina kollegor är att åka på en planeringsresa.