Lyssna

Högskoleprovet

Högskoleprovet ges normalt två gånger per år och är ett studiefärdighetsprov som används vid urval till högskolan.

Används vid urval

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen till högskolan. Det ökar dina chanser att komma in på populära utbildningar om du har behörighet. Provet skrivs normalt två gånger om året.

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla högskoleutbildningar. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier. För att kunna använda ett högskoleprovsresultat vid antagning till högskolan måste man vara behörig till den eller de utbildningar man har sökt till.

Information om högskoleprovet och om anmälan på Studera.nu

Anpassade prov

Utöver det vanliga högskoleprovet finns det tre anpassade prov. Dessa är anpassade för

  • svagt synskadade
  • gravt synskadade
  • dyslektiker

Till information om anpassade prov för dig med synskada på Studera.nu

Till information om anpassade prov för dig med dyslexi på Studera.nu

Intyg för dyslektiker

För att du som är dyslektiker ska kunna skriva provet måste du ha ett intyg på att du har dyslexi. Det får du från någon av de godkända intygsgivarna som finns på Studera.nu.

Till intygsgivare för dig med dyslexi på Studera.nu

Du som är intygsgivare

Utlåtandet ska skrivas på dator enligt den mall som Universitets- och högskolerådet (UHR) har utformat. Mallens fasta struktur ska användas för att underlätta arbetet för de personer inom högskolan som ibland har stora mängder av ansökningar att hantera.

Obs! Alla intygsgivare ska använda UHR:s mall för utlåtanden och ingenting annat.

Ladda ner intygsgivarmall för dyslexi som pdf.

Du som vill bli intygsgivare

För att bli intygsgivare för dyslektiker som behöver förlängd tid på högskoleprovet ska du bli godkänd av våra bedömare efter inskickat underlag. Bedömarna har två granskningsmöten per år — en gång under våren och en gång under hösten.

Läs mer om hur du ansöker om att bli intygsgivare

Universitets- och högskolerådet utvecklar, högskolorna anordnar

Universitets- och högskolerådet ansvarar för att ta fram högskoleprovet samt för rättningen av högskoleprovet. 21 universiteten och högskolor bistår UHR med det praktiska arbetet kring provet genom att anordna det på en rad orter runt om i landet.

Arbetet med att utveckla högskoleprovet pågår under hela året. Det kan  handla om:

  • Kvalitetssäkring
  • Provets konstruktion och svårighet
  • Olika anpassningar
  • Uppdrag från regeringen
  • Utredningar

Fusk identifieras och får konsekvenser

Efter skärpningen av reglerna hösten 2016 är det inte riskfritt att fuska på högskoleprovet. UHR stänger av den som använder otillåtna hjälpmedel under två år. Dessutom är alla former av fusk straffbara - fällande dom ger böter eller upp till sex månaders fängelse.

UHR kommer att fortsätta utveckla provet och överväger fler åtgärder för att komma åt användningen av otillåtna hjälpmedel vid högskoleprovet.

Brottsligt enligt högskoleförordningen

I augusti 2016 genomförde regeringen två ändringar i högskoleförordningen som innebär att den som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid högskoleprov, ska stängas av från deltagande i provet under två år, det vill säga vid fyra provtillfällen.

När UHR har beslutat om att återta ett resultat från högskoleprovet kan provdeltagaren enligt förvaltningslagen (2017:900) överklaga beslutet. En provdeltagare som får ett beslut om återtagande av resultat på högskoleprovet har tre veckor på sig att överklaga till förvaltningsdomstol. Även beslut tagna i december 2018 och februari går att överklaga. UHR informerar berörda universitet och högskolor när varje beslut vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 23 januari 2023