Om Plattform för internationalisering, Plint

Ökad internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation stärker Sverige som kunskapsnation och konkurrenskraft. Mot den bakgrunden gav regeringen fem myndigheter uppdraget att bilda en samverkansplattform som via samarbete och dialog ska underlätta lärosätenas arbete inom internationalisering. Samarbetet startade våren 2022 under namnet Plattform för internationalisering, Plint.

De fem myndigheterna, Svenska Institutet (SI), Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova, representerar tillsammans flera områden kopplade till högre utbildning, forskning och innovation. 

En resurs för att hitta lösningar och utbyta kunskap

Genom att erbjuda en bred kunskapsbas från myndigheternas verksamhetsområden och kontaktytor är Plint en resurs för lärosätena och som kan bistå dem med att:

  • identifiera hinder, lyfta policyfrågor och lösa gemensamma problem
  • lyssna in och dela med oss av arbetssätt, kunskap och insikter
  • vara ett kunskapsnav för universitet och högskolor som har frågor om internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

– Syftet med plattformen är att skapa bättre förutsättningar för universitet och högskolor att bedriva internationalisering, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för UHR. Den högre utbildningen står inför många gemensamma utmaningar och ett aktivt internationellt samarbete är viktigt både för enskilda lärosäten och för det svenska samhället i stort.

Organisation

Plint består av en styrgrupp och ett sekretariat. 

Möten och konferenser

Plint anordnar möten och webbinarier. Här kan du ta del av material från tidigare evenemang.

Tidigare möten och konferenser

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad och prenumerera på nyhetsbrev med koppling till Plint.

Formas nyhetsbrev

STINT:s nyhetsbrev

Svenska Institutets nyhetsbrev: Utblick – SI:s nya nyhetsrev om bilden av Sverige utomlands

SWERI:s nyhetsbrev, mejla isabella.ismail@vinnova.se

UKÄ:s nyhetsbrev

UHR:s nyhetsbrev

Vetenskapsrådets nyhetsbrev

Vinnovas nyhetsbrev

Vinnovas nyhetsbrev om Horisont Europa

Bakgrund

Idén om en plattform för internationalisering lades fram av Internationaliseringsutredningen för att öka internationaliseringen av svensk högre utbildning och forskning. På uppdrag av regeringen utvecklade UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova förslaget vidare. Arbetet skedde i dialog med universitet och högskolor, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), samt berörda myndigheter och andra aktörer.

Internationaliseringsutredningen (Regeringens webbplats)

Förslag om att etablera en plattform för internationalisering

 

Plint ersätter den tidigare samverkansgruppen Forum för internationalisering

Senast uppdaterad: 17 juni 2024