Erasmus mundus-insatser

Via Erasmus mundus-insatser kan ert lärosäte, tillsammans med andra, utveckla olika gemensamma masterprogram. 

Vem som kan söka

Masterprogrammen tas fram inom ett konsortium av minst tre lärosäten från olika länder, varav minst två från europeiska länder.

Vad ni kan söka för

Insatserna ger stöd till administration och stipendier till studenter och lärare.

Länder som deltar

EU:s medlemsstater samt de länder som har slutit avtal med EU-kommissionen det vill säga Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien, och Turkiet. Till programländerna räknas även EU:s ytterområden (outermost regions) som utgör en del av ett EU-land. Även länder och regioner som styrs av ett EU-länder  (overseas countries and territories eller OCTs) räknas som ett programland. Det innebär att ett ytterområde som Guadelope räknas som Frankrike och den utomeuropeiska regionen Grönland räknas som Danmark. 

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Via Erasmus mundus-insatser kan ert lärosäte, tillsammans med andra, utveckla olika gemensamma masterprogram. Insatserna ger stöd till administration och stipendier till studenter och lärare. Syftet med masterprogrammen Erasmus Mundus Joint Masters, är att stärka den högre utbildningen. Ni kan också ansöka om förberedelse till Erasmus masterprogram. Programmen ska tas fram av minst tre lärosäten från olika länder, varav minst två från Europa. Även andra organisationer kan delta om de kan tillföra särskild expertis och kompetens av betydelse.

Två programdelar

Erasmus mundus-insatserna består av två programdelar: Erasmus mundus gemensamma masterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) och Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM).

Erasmus mundus gemensamma masterprogram

Masterprogrammen tas fram inom ett konsortium av minst tre lärosäten från olika länder, varav minst två från europeiska länder. Även andra organisationer kan delta om de kan tillföra särskild expertis och kompetens av betydelse.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet. Minst ett av länderna måste vara ett programland (från och med 2022 kallat EU-land eller tredjeland som är associerat till programmet). Examen ska vara erkänd i respektive land och efter slutförda studier kan studenter ta ut en dubbel eller gemensam examen.

Projekttiden för de finansierade masterprogrammen är sex läsår oberoende av masterprogrammets längd. Det första, av minst fyra studentantagningar, ska genomföras senast ett läsår efter att projektet har beviljats. 

Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram

Programdelen Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram syftar till att stödja lärosäten som planerar att utveckla ett nytt Erasmus mundus gemensamt masterprogram, men ännu inte är beredda att starta. Med hjälp av bidrag till förberedelse förväntas lärosäten att utveckla

  • det gemensamma masterprogrammets innehåll, struktur och administration.
  • gemensamma marknadsförings- och disseminationsåtgärder
  • gemensam process för erkännande av examen.

Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram har en egen ansökan och projekt kan beviljas medel på 55 000 euro för en projekttid på 15 månader.

Kontakta oss

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA:

eacea-eplus-erasmus-mundus@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till

eplushogre@uhr.se