Som intygsgivare avgör du vilka personer med lässvårigheter som bör få skriva högskoleprovet med förlängd provtid. Den utredning som utförs ska fokusera på förmågan att göra högskoleprovet. Observera att utredningen inte är en fullständig dyslexiutredning. Det ingår till exempel ingen prövning av stavningsförmåga.

Är du intygsgivare för dyslektiker som ska skriva högskoleprovet?

Utlåtanden från Universitets- och högskolerådets(UHR:s) intygsgivare kan inte användas i andra sammanhang än till högskoleprovet. I samband med anmälan till högskoleprovet ska provskrivaren själv skicka sitt intyg till det universitet eller högskola som hen har anmält sig till.

Enligt UHR:s föreskrifter om högskoleprovet (UHRFS 2015:3) gäller även att utlåtanden och intyg från legitimerade logopeder ger den sökande rätt till förlängd tid.  Intygen ska vara baserade på en fullständig utredning av den totala språkliga kompetensen och resultera i diagnosen F81.0 Specifik lässvårighet (kan ha ett tillägg specifika läs- och skrivsvårigheter) eller diagnosen F81.3 Blandad inlärningsstörning. Dessa utlåtanden och intyg bör uppfylla övriga krav på intyg och utlåtanden.

På www.studera.nu publicerar UHR en lista över intygsgivare som kan utfärda intyg om dyslexi. Rätten att utfärda dessa intyg är inte fastslagen i svensk författning. Det kan finnas kompetenta intygsskrivare som av olika skäl har valt att inte finnas med på UHR:s lista på Studera.nu.

Listan över intygsgivare på Studera.nu hittar du här.

Vill du bli intygsgivare för dyslektiker som ska skriva högskoleprovet?

Om du är legitimerad logoped och dina utredningar uppfyller ovanstående krav behöver du inte meddela UHR att du önskar finnas med på listan över intygsgivare.

UHR har en referensgrupp som granskar alla ansökningar från personer som vill vara intygsgivare för personer med specifika lässvårigheter/dyslexi. Referensgruppen tillstyrker eller avstyrker inkomna ansökningar. Därefter fattar UHR beslut. Vid jäv deltar inte ledamot i referensgruppen i bedömningen. 

Observera att behörighet för godkänd intygsgivare ges till individer, inte till team eller arbetsplatser.

För att bli intygsgivare ska du ha relevant akademisk grundutbildning. Skriv ett kortfattat CV, högst en sida, där uppgifter om yrkestitel, namn, arbetsplats med adress och telefonnummer, samt e-postadress framgår. Bifoga två aktuella utredningar på personer som är minst 14 år gamla, till  din ansökan. Personerna ska vara helt anonymiserade, bortsett från uppgifter om kön och födelseår.  Utlåtandena ska innefatta alla punkter på UHR:s mall som du hittar här som pdf.

För att bli behörig, ska du som intygsgivare visa prov på din förmåga att tolka och relatera delresultat. Att enbart redovisa testresultat är inte tillräckligt.

Om du blir godkänd som intygsgivare kommer dina kontaktuppgifter att publiceras i listan över godkända intygsgivare på www.studera.nu 

Kontakt

För mer information om ansökningsperioder och/eller övriga frågor, kontakta:
Elisabeth Lundvall, handläggare, Universitets- och högskolerådet

f
ornamn.efternamn (at)uhr.se
Tfn: 010- 470 03 00 (vxl)
 

 

 

Senast uppdaterad: 23 augusti 2017