Reglerna för meritvärdering beror på utbildningsbakgrund och vid vilken tidpunkt den sökande avslutade gymnasiestudierna.

Om du vill anmäla dig till utbildning, gå till Antagning.se. Där kan du läsa om meritvärdering specifikt efter vilken utbildningsbakgrund du har.

Meritvärdering av svenska betyg

Meritvärderingen är något olika beroende på när man avslutat sina gymnasiala studier. Sökande med svenska betyg delas därför in i olika grupper.

Det som kan skilja sig åt är om man får:

  • räkna med alla kurser/betyg som finns i examen/slut-/avgångsbetyget
  • räkna med eventuella kompletteringskurser (ämnen som inte finns i examen/slut-/avgångsbetyget)
  • räkna med meritpoäng

För mer detaljerad information om meritvärdering se Antagning.se under respektive betygstyp:

Utländsk gymnasieutbildning

Meritpoäng

Sökande med gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolans kursutformade program, får tillgodoräkna meritpoäng för kurser i moderna språk/teckenspråk för hörande, engelska och matematik, samt för sökande med slutbetyg meritpoäng för så kallade områdeskurser. För att en kurs ska ge meritpoäng måste hen ha lägst betyg godkänd/E i kursen. Kurserna i moderna språk/teckenspråk för hörande, engelska och matematik ger olika meritpoäng beroende på nivå på kursen och det är något olika beroende på utbildningsbakgrund. En sökande kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till sitt jämförelsetal.

För mer detaljerad information om meritpoäng gå till Antagning.se

Vilka kurser som ger meritpoäng som områdeskurser är beslutade av Universitets- och högskolerådet, UHRFS 2013:1.

För sökande med svensk gymnasieskola med ämnesbetyg och för sökande med utländska betyg ges meritpoängskompensation, UHRFS 2015:1.

Meritvärdering av studieomdöme från folkhögskola
Sökande som har gått på folkhögskola prövas i en egen urvalsgrupp inom betygsurvalet, folkhögskolegruppen. De rangordnas med hjälp av ett studieomdöme enligt nedan.

4      =    Utmärkt
3,5  =    Mycket god -  Utmärkt (fr o m 2014)
3      =    Mycket god
2,5  =    God - Mycket god (fr o m 2014)
2      =    God
1,5  =    Mindre god - God (fr o m 2014)
1      =    Mindre god 

De sökande kan inte tillgodoräkna sig meritpoäng. Närmare information om hur studieomdömen från folkhögskolor ska meritvärderas finns i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. Paragraf 6 handlar om studieomdömen från folkhögskolor.

Till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval

Om flera sökande har likvärdiga meriter

Om ett urval måste göras bland sökande som har likvärdiga meriter kan lärosätet besluta att använda prov, till exempel högskoleprovet, intervjuer eller lottning.
 
Det har blivit allt vanligare att lärosätena använder högskoleprovsresultat för att särskilja sökande med likvärdiga meriter i betygsurvalet. För vissa utbildningar kan det vara nödvändigt att ha ett högskoleprovsresultat även i betygsurvalet. Vid likvärdiga meriter, det vill säga samma resultat, används lottning.

Meritvärdering av utländska betyg

Meritpoäng

Alla sökande med utländska betyg får tillgodoräkna sig meritpoängkompensation för uteblivna meritpoäng, som grundar sig på meritvärdet på deras ursprungliga betyg. Den som har ett meritvärde som motsvarar 19 eller mer i den svenska skalan får 2,5 poäng i meritpoängskompensation.

Till UHRFS 2015:1 (pdf)

Sökande från IB och EB

Sökande med betyg från International Baccalaureate (IB) och Europaskolorna (EB) kan få tillgodoräkna sig meritpoäng. Hur dessa utbildningar får tillgodoräkna sig meritpoäng framgår av UHRFS 2013:1.

Till UHRFS 2013:1 (pdf)

Allt du behöver veta som sökande på Antagningen.se

Senast uppdaterad: 9 september 2020