Antagning till forskarnivå

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet samt att man bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan får till utbildning på forskarnivå endast anta sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander.

Högskolan får dock anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.

Om det är flera sökande till en plats ska universitetet eller högskolan göra ett urval bland de sökande som uppfyller villkoren för antagning. Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

För grundläggande behörighet krävs att man har ett av följande:

  • examen på avancerad nivå
  • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
  • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

De särskilda behörighetskraven ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och får avse

  • kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
  • särskild yrkeserfarenhet
  • nödvändiga språkkunskaper.

I urvalet får universitetet eller högskolan inte ge företräde till en student enbart på grund av att den sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad i utbildningen.

Fram till och med den 30 juni 2015 anses även den som före den 1 juli 2007 genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng, eller som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, uppfylla kravet på allmän behörighet till utbildning på forskarnivå.

Tillträdet till utbildning på forskarnivå regleras i 7 kap. högskoleförordningen.

Till högskoleförordningen

Senast uppdaterad: 10 maj 2021