Du som vill rapportera om missförhållanden på myndigheten har rätt att göra det utan att din identitet röjs. Den nya visselblåsarlagen innebär bland annat ett starkare skydd för visselblåsare.

Skydd för dig som anmäler 

Den 17 december 2021 började lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden att gälla. Den kallas för visselblåsarlagen.
Lagen innebär ett starkare skydd för den som anmäler (visselblåsare) missförhållanden än vad som fanns förut. Uppgiften om den som anmäler och andra personer som anges i anmälan omfattas av sekretess. En anmälare får inte heller utsättas för repressalier på grund av den gjort en anmälan.

Det här kan du anmäla

För att du ska få skydd enligt visselblåsarlagen ska det du anmäler vara arbetsrelaterade missförhållanden på Universitets- och högskolerådet (UHR), och det måste finnas ett allmänintresse av att det kommer fram. Du ska även anta att det du anmäler är sant.

Med arbetsrelaterat missförhållande menar vi att:

 • det har hänt i ditt nuvarande eller tidigare arbete och

 • det är på arbetet som du har fått information om missförhållandet.

Missförhållanden som anses vara av ett allmänt intresse kan exempelvis vara överträdelser av lagar, eller allvarliga tjänstefel. Det kan röra sig om mutor, bedrägerier eller felaktig användning av skattepengar.

Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående utan kan även vara avslutat.

En anmälan som bara rör anmälarens egna arbets- eller anställningsförhållanden anses som regel inte vara av allmänintresse. UHR har skyldigheter att agera på sådana missförhållanden också, men det rymmer inte inom Visselblåsarlagen utan andra lagar träder in.

Visselblåsarlagen skyddar inte:

 • Allmänna synpunkter på lönesättning, ledarskap, arbetsmiljö, interna konflikter och förhållanden som endast rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt inte av visselblåsarlagen.
 • Anmälningar om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller information som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet.
 • Bagatellartade missförhållanden.

Tystnadsplikt

Se Frågor och svar om stärkt skydd för visselblåsare på www.regeringen.se

Vem kan anmäla?

De här omfattas av visselblåsarlagens skydd:

 • arbetstagare
 • personer som söker arbete, volontärarbete eller praktik
 • volontärer
 • praktikanter
 • konsulter
 • inhyrd personal
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag

Så anmäler du missförhållanden vid UHR

Mejla din anmälan till visselblasare@uhr.se.

Tillgång till e-post-lådan har HR-chef, chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör.

Detta händer med din anmälan

 • Du anmäler ett missförhållande till UHR. Beskriv händelsen så utförligt som möjligt med tider, platser, personer och datum samt vad som hänt.
 • Ärendet diarieförs.
 • Du får inom sju arbetsdagar en bekräftelse på att anmälan är emottagen.
 • HR-chef ansvarar för ärendet och tar stöd av Chefsjuristen.
 • En bedömning görs om ärendet faller inom ramen för Visselblåsarlagen eller om det ska hanteras på annat sätt.
 • Om bedömning görs att ärendet faller inom ramen för Visselblåsarlagen påbörjas en utredning.
 • Hur utredningen genomförs avgörs beroende på ärendets art. För att få fram fakta kan utredningen innehålla både intervjuer och skriftliga rapporter med mera.
 • UHR ska återkoppla till dig om vilka åtgärder som har vidtagits för att följa upp ärendet och skälen för dessa. Återkopplingen ska ske inom tre månader från det att en bekräftelse har skickats.

Omfattas anmälan av sekretess?

En anmälan är en allmän handling men i offentlighets- och sekretesslagen finns nya bestämmelser om sekretess för uppgift om den som anmäler och andra personer som anges i ärendet. Det innebär att det ska göras en sekretessprövning innan en anmälan kan lämnas ut.

Andra lagar som ger skydd

Utöver det skydd som visselblåsarlagen ger finns det skydd enligt fler lagar och bestämmelser som alltid gäller parallellt med visselblåsarlagen.

Har du frågor?

Vid frågor om visselblåsarsystemet och anonymitet kan du höra av dig till Monica Welmer – HR-chef.

Vid frågor om hanteringen vid UHR kan du vända dig till Monica Welmer – HR-chef.

Mer information om lagstiftningen

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden finns på riksdagens webbplats

Frågor och svar om nya lagen på regeringens webbplats

Senast uppdaterad: 1 juli 2022