Nordplus Nordens språk

Vem som kan söka

Grundskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, organisationer och andra privata och offentliga verksamheter.

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för en mängd olika aktiviteter. Det kan exempelvis vara konferenser och kurser, utveckling av läromedel eller genomförandet av andra projekt och aktiviteter.

Länder som deltar

Länder i Norden och Baltikum.

 

Genom programmet kan er organisation tillsammans med andra organisationer i Norden och Baltikum söka bidrag för projekt och aktiviteter som bidrar till att stimulera intresset för nordiska språk och kulturer.

Mål med Nordplus Nordens språk

Nordplus Nordens språk har två överordnade målsättningar:

 • Att stödja aktiviteter som stärker barns och ungas förståelse av nordiska språk, framför allt i danska, norska och svenska.
 • Att utveckla material, metoder och strategier som stärker nordisk språkförståelse på alla nivåer inom utbildningssektorn.

Det här kan ni göra

Ni kan söka bidrag för att genomföra följande aktiviteter:

 • Utarbeta metoder för att inkludera undervisning i nordiska språk i skolan.
 • Samarbeta kring läroplansutveckling som rör nordiska språk.
 • Genomföra insatser för folkbildning.
 • Anordna konferenser och kurser.
 • Arbeta med ordböcker och terminologi.
 • Producera publikationer.
 • Genomföra språkteknologiska projekt.
 • Utveckla och ge ut läromedel och undervisningsmaterial.
 • Genomföra projekt och andra aktiviteter som fokuserar på att utveckla och förbereda pedagogiska och didaktiska metoder.

Två organisationer ska delta

Minst två institutioner eller organisationer från de länder som medverkar i programmet ska delta. En organisation samordnar projektet.

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt finns möjlighet att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket ger er möjlighet att diskutera och planera ert projekt och arbeta med en ansökan tillsammans med partnerorganisationen eller -organisationerna.

Nordplus förberedande besök

Mer information om Nordplus Nordens språk

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbportal för Nordplusprogrammet:

Nordplus Nordens språk på Nordplusonline (engelska)

Programmet ska bidra till att:

 • Stärka och utveckla det nordisk-baltiska utbildningssamarbetet inklusive småbarnspedagogik och förskoleområdet och bidra till att skapa ett nordisk-baltiskt utbildningsområde.
 • Stödja, utveckla, dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom ett systematiskt erfarenhetsutbyte och utbyte av god praxis.
 • Bidra till kvalitetsutveckling och innovation i utbildningssystemen för livslångt lärande i deltagarländerna genom utbildningssamarbete samt samarbete med arbetslivet, genom utvecklingsprojekt, utbyte och nätverksbyggande.
 • Främja mobilitet i utbildningssyfte och utöka även digitalt utbildningssamarbete i regionen.
 • Främja allas möjligheter, oavsett bakgrund och resurser, att delta i regionalt utbildningssamarbete och få nya kunskaper och utveckla färdigheter genom samarbete på organisationsnivå.
 • Främja nordiska språk och nordisk kultur och en ömsesidig språklig och kulturell föreståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • Stärka språkförståelsen, särskilt bland barn och unga, mellan Nordens språk, primärt mellan danska, svenska och norska.
 • Stimulera intresse för, kunskaper om och föreståelsen av Nordens samhällsbärande språk (danska, finska, färiska, grönländska, isländska, norska, samiska och svenska) och Nordens teckenspråk.
 • Revitalisera nationella minoritetsspråk i Norden i ett kulturellt och inkluderande syfte.

Om ansökan

Det är möjligt att söka till Nordplus Nordens språk en gång per år. Sista ansökningsdag 2024 är den 1 februari.

Innan ansökan

Innan ni börjar det konkreta arbetet med ansökan bör du läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering och rapportering, med mera.

Så ansöker du

Du ansöker online genom Nordiska ministerrådets ansöknings- och rapporteringssystem Espresso. 

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Besked om beslut

Besked om resultatet från ansökningsomgången skickas ut från respektive huvudadministratör av programmet i mitten av juni.

Rapportering och utvärdering

Du rapporterar utbyten och projekt inom Nordplus Nordens språk genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso.

Senast 30 dagar efter att kontraktsperioden gått ut ska er rapport vara inskickad.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt finns möjlighet att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket ger er möjlighet att diskutera och planera ert projekt och arbeta med en ansökan tillsammans med partnerorganisationen eller -organisationerna.

Nordplus förberedande besök

Icelandic Center for Research, Rannis på Island är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når Rannis på e-post nordplus@rannis.is

Kontaktperson hos oss är Chelsea Long, epost: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 06 49.

The first step towards a Nordic-Baltic exchange project

What do you need to getting started with an international exchange project? Watch this short movie from Nordplus!