Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad yrkesutbildning

Det här programmet ger stöd för olika insatser för samarbete, utbyte eller kommunikation med samarbetsländer utanför EU. Syftet är att bygga upp och stärka yrkesutbildningsorganisationers kapacitet i samarbetslandet. Projekten ska vara inriktade på ett eller flera teman. eroende på vilken region som projektet riktar in sig på finns olika prioriteringar som projekten behöver möta.

Vem som kan söka

Offentliga och privata organisationer verksamma inom yrkesutbildningsområdet kan söka. 

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för olika insatser för samarbete, utbyte eller kommunikation, till exempel att skapa och utveckla nätverk, verktyg eller program, att bygga upp strukturer för samarbete med den privata sektorn och arbetsplatsförlagt lärande, att utveckla pedagogik samt att genomföra internationell utbytesverksamhet främst för personal.

Länder som deltar

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet delta tillsammans med tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Vi ger en övergripande bild av Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildning. Vad det ska leda till, vem/vilka organisationer som kan söka, vilka länder som deltar och hur ni går till väga för att ansöka.

Olika tematiska inriktningar

Projekt inom yrkesutbildningen bör vara inriktade på ett eller flera av följande teman:

  • Arbetsplatsförlagt lärande (för ungdomar och/eller vuxna).
  • Kvalitetssäkringsmekanismer.
  • Yrkeslärares/yrkesutbildares fortbildning.
  • Nyckelkompetenser, däribland entreprenörskap.
  • Kompetensmatchning inom framtidsinriktade ekonomiska sektorer.
  • Stöd till utveckling av gröna och digitala färdigheter för den gröna och digitala omställningen.

Dessutom kan sökanden arbeta med tematiska områden som inte anges ovan. Dessa områden måste visas vara särskilt lämpade för att uppfylla målen för ansökningsomgången och de fastställda behoven.

Möjliga aktiviteter

Projekten kan innehålla olika insatser för samarbete, utbyte eller kommunikation, till exempel att skapa och utveckla nätverk, verktyg eller program, att bygga upp strukturer för samarbete med den privata sektorn och arbetsplatsförlagt lärande, att utveckla pedagogik samt att genomföra internationell utbytesverksamhet främst för personal.

Beroende på vilken region som projektet riktar in sig på finns olika prioriteringar som projekten behöver möta.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom yrkesutbildning syftar till att stödja relevansen, tillgängligheten och lyhördheten hos yrkesskolor och yrkesutbildningssystem i tredjeländer som inte är associerade till programmet som en drivkraft för hållbar socioekonomisk utveckling. Projektverksamheterna ska inriktas på att bygga upp och stärka kapacitet främst i de tredjeländer som inte är associerade till programmet som omfattas av insatsen.

Alla offentliga och privata organisationer som är verksamma på yrkesutbildningsområdet och som är lagligen etablerade i en EU-medlemsstat eller ett bidragsberättigat tredjeland som är associerat till programmet. Den sökande ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

I Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildningen kan alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet delta tillsammans med tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 1, 2, 3, 4, 9, 10 och 11 (se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i Erasmus+ programhandledning). Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) får inte delta i denna insats.

Så ansöker du

Din organisation ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA.

Ansökan och utlysning (engelska "call") på Funding & tenders europa.eu

Mer om programmet

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildning på EU-kommissionens webbplats

Mer information och användbara länkar

Instruktion med råd och länkar: Capacity Building in Vocational Education and Training 2024 - how to apply, EU-kommissionens webbplats

How to find partners 2024 (pdf)

Tips for applicants - uppdated (pdf)

Inspelning från informationsmöte arrangerat av EACEA (observera att webbinariet är för 2023 års utlysning, enbart presentationer för “Financial mechanism of lumps sum” och ”How to create and submit your application” är relevanta).

Förberedande besök inför samarbetet

Svenska organisationer som förbereder en ansökan inom någon del av Erasmus+ kan få bidrag från UHR för att genomföra ett förberedande besök. Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era tänkta samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA: EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till erasmusplus@uhr.se