Mäta breddad rekrytering

Under 2024 utvecklar UHR ett stöd kring hur lärosäten kan mäta breddad rekrytering och breddat deltagande, och sätta rimliga mål för sitt arbete. Prioriteringen har sin grund i UKÄ:s utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering från 2022.

Vartefter olika delar av stödet blir färdigt publicerar vi det här. Bland annat kommer statistik uppdelat på utbildningsområde och lärosäte att visas. De variabler vi valt att fokusera på är kön, utländsk bakgrund och social bakgrund (föräldrars utbildningsbakgrund) och informationen hämtas från Bak- och framgrund.

Bak- och framgrund

Bak- och framgrund är ett användbart statistikverktyg för att skaffa kunskap om sina studentgrupper och kan användas för att sätta mål och följa upp breddad rekrytering. 

Genom verktyget går det att söka ut data om studenterna från övergripande lärosätesnivå ner till programnivå. När det gäller breddad rekrytering kan du exempelvis se föräldrars utbildningsbakgrund, utländsk bakgrund, vilken skola studenterna har gått på och var de kommer ifrån. Du kan också se vilken genomströmning utbildningarna har och vilka grupper som hoppar av.

Läs mer om Bak- och framgrund – Ladokkonsortiet

Senast uppdaterad: 14 maj 2024