Atlas praktik

Efter att ni avslutat APL-perioderna ska ni skicka in en slutrapport.

Du rapporterar projektet i samma system som för ansökan och använder samma inloggningsuppgifter. När er ansökan beviljades skapades en länk till er rapport samt elev-/lärarenkäter.

Logga in på användarkontot för Atlas praktik.

Fyll i och skicka in rapporten elektroniskt. Du ska inte skicka in några papperskopior.

Resultat som framkommer i slutrapporten kan komma att användas som grund för goda exempel i Universitets- och högskolerådets externa kommunikation.

Om du som ska rapportera inte är samma person som skickade in ansökan måste du i systemet få ärendet överfört till dig från den som ansökte.

Viktigt att spara underlag

Universitets- och högskolerådet genomför slumpvisa kontroller av rapporterade projekt. Spara därför kvitton, färdbevis och alla andra ekonomiska underlag som styrker kostnader inom projektet i sju år för eventuell granskning. Du behöver inte redovisa några underlag i rapporteringen.

Enkäterna är obligatoriska och ska fyllas i av samtliga APL-elever direkt efter besöket. Det är ni som projektägare som ansvarar för att svar från samtliga deltagare skickas in.

Du hittar enkäterna som länk på första sidan när du loggar in på ert användarkonto. Kopiera länken och skicka till deltagarna. Varje elev fyller i en egen enkät som de skickar in online.

Vissa omständigheter kan göra att projektet behöver förändras. Exempelvis:

 • Att Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till ett samarbetsland kan leda till att resan ställs in eller får skjutas upp. Universitets- och högskolerådet uppmanar er att alltid följa UD:s rekommendationer.
 • Att APL-platsen inte längre önskar delta i projektet. Om inte särskilda omständigheter föreligger måste projektet avbrytas och beviljade medel betalas tillbaka till Universitets- och högskolerådet.
 • Att elever och lärare blir sjuka. Det bra om ni har gjort en noggrann riskhanteringsplan på individnivå och projektnivå och att den är förankrad hos alla som är involverade. Kom ihåg att inkludera era partners. Det är också bra om ni har koll på vilka möjligheter som finns gällande försäkringar och sjukvård.
 • En APL-vistelse kan överflyttas till en annan partnerorganisation om den avsiktsförklaring/Letter of Intent som inkluderades i ansökan gäller på central nivå inom organisationen.
 • Det går även att vid behov omfördela APL-platser mellan de organisationer och länder som finns med i beviljad ansökan. Dock kommer ej beviljade schabloner justeras upp men kan komma att påverka återkrav efter slutrapporten.

Universitets- och högskolerådet måste kontaktas för att godkänna förändringar innan ni kan gå vidare i projektet.

Universitets- och högskolerådet kan kräva återbetalning om:

 • Projektet inte använt utbetalt bidrag i enlighet med ansökan och beslut.
 • Ogiltiga ändringar sker i projektets syfte och aktiviteter.
 • Projektet inte kan genomföras.
 • Ogiltiga kostnader framgår.
 • Antalet genomförda APL-veckor eller deltagare är färre än vad som beviljats.

Kontakta oss på e-post atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas:

 • Chelsea Long, 010-470 06 49
 • Jacob Dygéus, 010-470 03 76