Det svenska utbildningssystemet

Som ENIC-NARIC-kontor ska vi informera om det svenska utbildningssystemet. Sveriges nuvarande utbildnings- och examensstruktur infördes den 1 januari 2007 och är ett led i Sveriges arbete med att anpassa den högre utbildningen till resten av Europa genom arbetet i Bolognaprocessen.

Diagram av det svenska utbildningssystemet. Innehållet beskrivs i text på sidan.

Svensk gymnasieexamen

Ett gymnasieprogram i Sverige kan leda till en gymnasieexamen: antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande gymnasieexamen. Utbildningen är tre år.

Svensk yrkeshögskoleexamen

En svensk yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning, som tas fram i nära samarbete med arbetslivet. Innehållet varierar beroende på arbetsmarknadens behov. Yrkesutbildning kan till exempel anordnas av kommunen eller ett privat företag och ska vara minst ett år på heltid. I utbildningen ingår både teori och praktik (Lärande i arbete, LIA). 

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 2 års heltidsstudier, varav minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA).

Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH) har information om de lagar och förordningar som reglerar yrkeshögskolan

Svensk akademisk examen

 • Generella examina är högskole- och kandidatexamen på grundnivå, magister-och masterexamen på avancerad nivå och licentiat- och doktorsexamen på forskarnivå.
 • Konstnärliga examina finns på samtliga nivåer.
 • Yrkesexamina finns på grundnivå och avancerad nivå.

Generell examen

Utbildningar inriktade mot språk, humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi bedömer vi ofta motsvara en generell examen. Yrkesinriktade utbildningar som saknar en motsvarighet i Sverige bedömer vi också som motsvarande en generell, svensk examen.

Sedan 1 januari 2024 kan examen utfärdas helt digitalt i det studieadministrativa systemet Ladok. Detta innebär att beslutet om examen finns sparat i Ladok och att studenten kan ta del av sitt examensbevis som ett e-stämplat pdf-dokument.Dokumentet kan verifieras av mottagaren.

Information om digitala examina

Vilka utbildningar kan erkännas i Sverige?

ENIC-NARIC Sverige bedömer utländska utbildningar på gymnasienivå och eftergymnasial nivå. Utbildningarna ska vara erkända i utbildningslandet och ska ha lästs vid erkända skolor/lärosäten. När det gäller akademiska utbildningar ska lärosäten omfattas av utbildningslandets examensordning och därmed ha examensrätt. Erkännandet innebär att utbildningslandet tar ansvar för att utbildningen håller en viss kvalitet. UHR kontrollerar att utbildningar är erkända genom kontakter med andra länders myndigheter.

I de flesta länder, till exempel i Sverige, är det landets regering som beslutar att en högskola är erkänd. Det sker genom granskning av de formella förutsättningarna att bedriva utbildning och allt oftare även efter en granskning av utbildningskvaliteten.

Men staten kan även besluta att högskolor som ackrediterats av vissa utomstående organisationer ska anses som erkända. Det är fallet i till exempel USA. Oftast har erkända lärosäten rätt att utfärda examina. Men det finns även fall där examen bara kan utfärdas av en utomstående myndighet eller annan högskola med examensrätt.

Lärosäten i Sverige med examensrätt

Det är Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och regeringen som meddelar föreskrifter om lärosäten som har examensrätt. På UKÄ:s webbplats hittar du en förteckning över erkända lärosäten i Sverige.

Erkända svenska lärosäten med examensrätt på UKÄ:s webbplats

Här listar vi utbildningsanordnare och andra aktörer verksamma i Sverige som saknar examensrätt. Examina från sådana utbildningsanordnare motsvarar inte några examina i det svenska högskolesystemet och omfattas inte av lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

 • Ackermanninstitutet (alias Ackermann College of Chiropractic/Ackermann Institut/Instytut Ackermanna)
 • Alhurra University in Sweden
 • American-Scandinavian Academy (Alias Scandinavian Academy)
 • Arken University in Sweden Arkens Universitet
 • Bridge College (alias AB Grundstenen136358, Bridge College, Bridge College AB, Bridge College Ltd, Bridge College London Campus och Bridge College Pristina Campus, Grundstenen, Grundstenen Europeiska Skolan)
 • Free University of Scania (FUS)
 • FUN - Fria universitetet i Norden
 • Hammersmith Management College Sweden Campus (alias Hammersmith College Sweden, Hammersmith College Stockholm, HMC Sweden)
 • The International Virtual University (alias International Virtual University; I.V.U.; I.V.U. Sweden)
 • Livets Ord Theological Seminary (alias Livets Ord University)
 • MGruppen Svenska Managementgruppen AB
 • Pre-International College of Stockholm (alias Pre International College of Stockholm AB och PICS)
 • Queensway College Sweden Filial (alias Queensway College Sweden Campus)
 • Scandinavian International University (alias Skandinaviska Ledarhögskolan AB och Mental Training Sweden AB) 
 • Scandinavian University of Science and Technology
 • School of Business and Commerce (alias School of Business & Commerce)
 • Skånes fria högskola (alias Free University Scania)
 • Stockholms Fria Universitet (alias Free University of Stockholm, SFU och Sveriges Handelsuniversitet)
 • Swedish Academy of Electrohomepathy and Alternative Medicines (SAEHAM)
 • Swedish Applied Science University
 • Swedish Arab Center for Thought and Strategic Studies (SACTSS) (alias Sakedz College Academy)

För frågor angående lärosäten eller examensrätt går det bra att kontakta UKÄ eller Universitets- och högskolerådet, UHR.

Kontakt, UKÄ:s webbplats

Kontakta UHR, bedömning av utländsk utbildning

Referensramar för kvalifikationer

Sverige har sedan 2015 en referensram för kvalifikationer (SeQF) som omfattar samtliga utbildningsnivåer och som bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer (EQF-LLL, European Qualifications Framework for Life Long Learning). Med SeQF kan resultat av lärande synliggöras oavsett hur de är förvärvade. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. 

Interaktiv bild som visar referensramar för svenska kvalifikationer och examina.

De svenska examina finns beskrivna i förordningarna SFS 1993:100 och 1993:221.

Högskoleförordningen (1993:100), Sveriges riksdags webbplats

Förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (1993:221), Sveriges riksdags webbplats

Senast uppdaterad: 22 maj 2024