Lyssna

Det svenska utbildningssystemet

Vi bedömer utländska utbildningar och vad de motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Den här utbildnings- och examensstrukturen infördes den 1 januari 2007 och är ett led i Sveriges arbete med att anpassa den högre utbildningen till resten av Europa genom arbetet i Bolognaprocessen:

Diagram av det svenska utbildningssystemet. Innehållet beskrivs i text på sidan.

Svensk gymnasieexamen

Ett gymnasieprogram i Sverige kan leda till en gymnasieexamen: antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Utbildningen är tre år.

Svensk yrkeshögskoleexamen

En svensk yrkeshögskoleutbildning uppfyller följande kriterier:

  • Är på eftergymnasial nivå.
  • Är skräddarsydd i nära samarbete med arbetslivet.
  • Innehåll och inriktning varierar beroende på arbetsmarknadens behov.
  • Teori varvas med praktik – i utbildningarna ingår LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.
  • Anordnas av kommuner, landsting, högskolor eller privata företag.
  • Yrkeshögskoleexamen omfattar minst 1 års heltidsstudier.

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 2 års heltidsstudier, varav minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA).

Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH) har information om de lagar och förordningar som reglerar yrkeshögskolan.

Svensk akademisk examen

  • Generella examina är högskole- och kandidatexamen på grundnivå, magister-och masterexamen på avancerad nivå och licentiat- och doktorsexamen på forskarnivå.
  • Konstnärliga examina finns på samtliga nivåer.
  • Yrkesexamina finns på grundnivå och avancerad nivå.

Generell examen

Utbildningar inriktade mot språk, humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi bedömer vi ofta motsvara en generell examen. Yrkesinriktade utbildningar som skiljer sig väsentligt från motsvarande svensk yrkesexamen bedömer vi också motsvara en svensk generell examen.

Referensramar för kvalifikationer

Sverige har sedan 2015 en referensram för kvalifikationer (SeQF) som omfattar samtliga utbildningsnivåer och som bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer (EQF-LLL, European Qualifications Framework for Life Long Learning). Med SeQF kan resultat av lärande synliggöras oavsett hur de är förvärvade. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. 

Se en interaktiv bild som visar referensramar för svenska kvalifikationer och examina.

De svenska examina finns beskrivna i förordningarna SFS 1993:100 och 1993:221.

Högskoleförordningen (1993:100), Sveriges riksdags webbplats

Förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (1993:221), Sveriges riksdags webbplats

Senast uppdaterad: 13 juni 2023