Stöd och verktyg i Nordplusarbetet

Ett Nordplusprojekt kan med fördel vara en del av er och övriga organisationers strategiska kvalitetsarbete. Ni utgår från de behov och prioriteringar som varje organisation har och arbetet i projektet integreras i den ordinarie verksamheten.

Varje partner bör dra nytta av samarbetet och resultaten från projektet på ett sätt som leder till att de förväntade positiva förändringarna uppnås. Det är också viktigt att projektet involverar så många som möjligt i varje organisation och att ledningen ger sitt stöd.

Handbok

Handbok Nordplus, skandinavisk och engelsk version på Nordplusonline

Stöd och guider för ansökan och projekthantering

Det finns olika sätt att hitta partners att samarbeta med. Här får du tips och hjälp för att hitta dessa. Ni utgår från era utvecklingsbehov och inriktning för projektet och knyter till er de partners som är mest lämpade för att dra nytta av varandras olika erfarenheter och sakkunskaper.

Genom funktionen Partner Search på plattformen Nordplusonline kan ni hitta en lämplig partnerskola från någon av de deltagande länderna: Partner Search, Nordplusonline

Det finns även möjlighet att själv annonsera intresse för samarbete genom att registrera er skola och projektidé: Register as a partner på Nordplusonline

Nordplus juniors partner search på Facebook kan vara en väg att hitta skolor som är intresserade av projektsamarbeten. Där kan ni också avisera egna projektidéer och intresse att hitta partners. Nordplus Junior-partner search and projects på Facebook

Chatta med elever i Norden genom Nordisk Skolchatt. Det är en banbrytande rotationschatt och ett roligt sätt att träffa andra nordiska skolelever på medan man övar kunskaperna i danska, norska och svenska: Nordisk Skolchatt på Norden i Skolans webbplats

Hitta en vänklass genom Norden i Skolan där det finns möjlighet att få kontakt med en skolklass i ett annat nordiskt land: Hitta vänklass på Norden i Skolans webbplats

Ett kontaktseminarium ger er organisation möjlighet att komma i kontakt med andra organisationer för att inleda framtida samarbeten. Seminarierna arrangeras inte kontinuerligt så håll utkik på uhr.se och Nordplusonline.

Internationella seminarier och konferenser riktade mot utbildningsområdet är bra tillfällen att utbyta erfarenheter med andra pedagoger och skapa nätverk.

Kollegor, vänner och bekanta – personliga kontakter, från såväl arbete som fritid, är en bra utgångspunkt.

Vänorter är exempel på kommunens kontakter i regionen. Kanske har de andra internationella nätverk eller en internationell koordinator som kan vara ett stöd?

Utländska myndigheter som lokala och regionala myndigheter i de länder ni önskar samarbeta med kan ibland stå till tjänst.

Yrkes- och branschorganisationer kan vara behjälpliga.

Ett projektsamarbete består av fyra stadier som ska påbörjas redan innan ett projekt blir beviljat:

 • planering
 • förberedelse
 • genomförande
 • uppföljning.

Det är viktigt att fundera över vad ni vill utveckla och varför, och varför ni måste göra det i samarbete med organisationer i de andra länderna och inte nationellt. Reflektera över vilka utvecklingsbehov ni har inom den utbildningssektor som är målet för ert projekt.

Beskriv hur er idé kopplar an till era organisationers mål, huvudmännens mål, nationella mål och målen med Nordplusprogrammet. Nordplus övergripande mål beskrivs på sidan om Nordplus 2023-2027.

Beskriv konkret slutmålet för projektet, hur projektet ska ha förändrat eller tillfört något till organisationen och deltagarna i projektet.

Planering (definiera behoven, mål, resultat, aktiviteter, tidsplan etcetera). Bestäm i ett tidigt skede vilka partners ni vill samarbeta med och varför. Tänk igenom hur styrgruppen i er organisation ska se ut. En rekommendation är att vara så pass många så att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika personer. Bestäm också hur ni tänkt fördela arbete och projektbudget med era partners.

Förberedelse (aktivitetsplanering, utveckling av arbetsprogram, praktiska arrangemang, bestämma målgrupper etcetera). Tänk igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra, både hemma och i era partners länder. Beskriv hur aktiviteterna hör ihop med de behov och utmaningar ni beskrivit. Bestäm vilka som ska delta och varför. Man måste kunna förstå hur de aktiviteter ni ska genomföra ska kunna leda fram till det mål ni beskrivit för de målgrupper projektet avser.

Genomförandet av era aktiviteter kan inkludera utbyten mellan lärare och elever/studenter, nätverksträffar och arbetsmöten för att dela erfarenheter eller utveckla resultat.

Uppföljning (kontinuerlig utvärdering av aktiviteterna, aktiviteternas påverkan på olika nivåer, spridning och användning av projektresultat).
Redan från början ska ni planera för hur ni ska följa upp och sprida projektresultatet. Hur kan projektet integrera projektets resultat i de deltagande organisationernas vanliga arbete? Hur kan resultaten spridas till andra organisationer och allmänheten?

Uppföljning och spridning är viktigt att planera i ett tidigt stadie. Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra. Ni bör därför redan i planeringsstadiet lägga ner en hel del tankekraft på vilka spridningsaktiviteter ni ska genomföra.

Ni kan dessutom få fler att vilja arbeta med internationellt utbyte och samarbete. Ett Nordplus-samarbete där människor från olika länder och kulturer träffas och där utbyte av idéer och kunskap för utvecklingen framåt. Ni blir en del av något större.

Av stor betydelse genom hela projektet, och särskilt i planeringen och hanteringen av resultaten, är ledningens delaktighet och engagemang. Det är också bra om alla i organisationen så långt som möjligt involveras i förberedelse- och spridningsaktiviteterna, även de som inte har deltagit själva.

Planera in tid och resurser. En utmaning är tid och pengar. För att projektet ska få skjuts i rätt riktning behöver ni därför noggrant tänka igenom och planera in den tid och de resurser ni behöver för ett effektivt spridningsarbete.

Alla organisationer i projektet bör fundera på hur var och en bäst når ut i sina länder. Fundera gemensamt vilka målgrupper ni ska nå, vilka verktyg och kanaler ni ska använda er av och vilka de förväntade effekterna är. Att redogöra för spridning internt och externt är en del av ansökan.

Hur ni sprider era resultat och ert projekt beror helt på vad ni vill uppnå och på projektets karaktär. Vill ni nå ut till fler potentiella användare och/eller beslutsfattare? Fundera på vilka kanaler som är mest attraktiva för er målgrupp. Ett sätt kan vara att nå ut via media. Skriv ett pressmeddelande eller ring er lokaltidning eller lämplig branschtidning och tipsa om ert projekt och vad ni ska göra. 

För vidare till kollegor. Det är viktigt att de kunskaper och erfarenheter ni får inom projektet förs vidare internt till era kollegor. Ni kan till exempel presentera projektet vid personalmöten, på en konferens eller andra lämpliga evenemang. 

Tips på aktiviteter, kanaler och verktyg som ni kan använda för att sprida det ni uppnår i ert projekt:

 • Blogga under och efter projekttiden.
 • Spela in film. Här kan ni till exempel ta hjälp av målgruppen för partnerskapet.
 • Skriv artiklar och kontakta lokaltidningen och tipsa om vad ni kommit fram till, eller låt de som deltar i aktiviteterna skriva en artikel som lokaltidningen kan publicera.
 • Sprid information om projektet och resultatet regionalt genom seminarier och möten.

Medier och verktyg:

 • Webbsidor och webbplatser.
 • Möten, konferenser, workshops och seminarier.
 • Utställningar och demonstrationer.
 • Rapporter, broschyrer, artiklar i specialtidningar.
 • Audiovisuellt material.
 • Sociala medier av olika slag.
 • Öppna evenemang.
 • Existerande kontakter och nätverk.
 • Använd de klassiska frågorna varför, vem, vad, när och hur när du planerar projektet och när du skriver ansökan. De hjälper dig att kartlägga projektet och beskriva projektet tydligt för bedömarna.
 • Försök att förutse möjliga hinder som kan dyka upp på vägen – vad kan de vara och hur kan ni övervinna dem?
 • När du har ett utkast av ansökan, låt det vila lite. När du senare går tillbaka till utkastet, skriv om och förbättra. Låt någon utanför projektet ge återkoppling med fokus på att ansökan är lätt att läsa och lätt att förstå.

Samarbetsytor och nätverk

Norden i Skolan en undervisningsplattform som ger lärare och elever i grundskolan och gymnasiet i hela Norden unika möjligheter att arbeta med skandinavisk grannspråksförståelse och nordisk kulturförståelse. Materialet är indelat i tre ämnesområden: språk och kultur, historia och samhälle och klimat och natur.

Plattformen Norden i Skolan

eTwinningplattformen kan du dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt. Genom eTwinning kan du och din klass samarbeta med lärare och elever runt om i Europa. Ni väljer själva hur ni ska lägga upp arbetet för att nå läroplanens mål. Det är även möjligt att starta ett projekt med en klass i Sverige.

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

European School Education Platform, ESEP, är den europeiska skolutbildningsplattformen, en internationell digital knutpunkt för skolor och andra aktörer inom skolområdet. Här kan du ta del av och dela med dig av idéer, initiativ, metoder och resursmaterial. Här kan du också hitta projektpartners och delta i kostnadsfria kurser. ESEP är också eTwinnings hemvist.

European School Education Platform, ESEP - digital knutpunkt för skolor

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL, är en nätverksorganisation som bildades av Nordiska ministerrådet 2005. NVL verkar över de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) och de tre självstyrande områdena i Norden (Åland, Färöarna och Grönland).

NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärandes webbplats

EPALE är en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa. Genom EPALE kan du som arbetar med vuxnas möjligheter till livslångt lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här hittar du konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten. Du kan nätverka med kollegor från andra länder och ta del av nyheter, projektresultat och användbara resurser.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

Annat som kan vara användbart

Euroguidance

Är en informationsresurs som du kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får du hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på vägledarwebben, uhr.se

Nordplus kontaktseminarium

Genom ett kontaktseminarium kan ni knyta kontakter och hitta projektpartners att samarbeta med. Tillsammans med en eventuell partner kan ni också på plats diskutera och planera ett kommande projektsamarbete.

Kontaktseminariet är en möjlighet för Nordplusprogrammets målgrupper inom samtliga delprogram - junior, högre utbildning, vuxen, nordiska språk och horisontal. Personal inom alla former av utbildning och utbildningsnivåer från de nordiska och baltiska länderna kan delta.

Det kostar inget att delta och de skolor, organisationer, företag eller institutioner som beviljats att delta får en ersättning som bidrag till resa och uppehälle. Bidraget avser resa tur och retur med logi för två nätter för en person per organisation.

Information om när ett kontaktseminarium arrangeras, var och när det är möjligt att anmäla sig publiceras på uhr.se och på Nordplus webbportal.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024