Här finns de grundläggande styrdokumenten från regering och riksdag om Universitets- och högskolerådets verksamhet.

Instruktion

Instruktionen fastställs av regeringen och innehåller information om UHR:s övergripande uppdrag och hur myndigheten ska styras. En instruktion gäller löpande, även över årsgränser, tills dess att en ny beslutats.

Regleringsbrev

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen de specifika målen och uppdragen för vår verksamhet och vilka anslag vi får. I regleringsbrevet står det bland annat vad vi ska återrapportera till regeringen, uppdrag och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande.

De statliga anslagen finansierar ungefär en tredjedel av vår verksamhet. Den största delen av våra medel kommer från universiteten och högskolorna genom avgifter för uppdragen vi utför åt dem. 

Senast uppdaterad: 7 mars 2018