Det finns flera olika program för utbytestjänstgöring för statsanställda.

Mer utförlig information om respektive program finns under Program för utbytestjänstgöring. För samtliga program gäller att utbytet ska vara väl förankrat hos arbetsgivaren i Sverige, som är den som står för lön och i regel även andra omkostnader under utbytestjänstgöringen.

Kortare utbyten

EU-utbildning för statsanställda - Erasmus Public Administration Programme

En tio dagar lång utbildning om EU, som äger rum på plats i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Syftet med utbildningen är att ge tjänstepersoner i de nationella förvaltningarna en ökad kunskap om beslutsprocessen i EU. I utbildningen ingår bland annat att följa en tjänsteperson vid någon av EU:s institutioner i arbetet.

Läs mer om EU-utbildning för statstjänstepersoner

European Reciprocal Training Programme, ERT

Korta studiebesök/utbytesprogram där den som deltar har möjlighet att lära sig mer om hur statsförvaltningen fungerar i andra länder i Europa. Studiebesöken är vanligen från tre till fem dagar långa och omfattar besök på offentliga institutioner och även individuella möten med tjänstepersoner inom det egna verksamhetsområdet.

Läs mer om European Reciprocal Training Programme (ERT)

Längre utbyten

Nordiskt tjänstepersonutbyte

Möjlighet att, från två veckor till sex månader, tjänstgöra vid en förvaltning i ett annat nordiskt land eller region (Åland, Färöarna och Grönland). Den som vill delta undersöker själv möjligheterna till ett utbyte på den myndighet och i det land som det är intressant att tjänstgöra i. Arbetsuppgifterna under utbytet ska i möjligaste mån motsvara arbetsuppgifterna på hemmaplan, och det är viktigt att utbytet är väl förankrat hos arbetsgivaren i Sverige.

Läs mer om Nordiskt tjänstepersonutbyte

Nationella experter under professionell utbildning, NEPT

Möjlighet att, från 3 till 5 månader, tjänstgöra vid ett generaldirektorat inom EU-kommissionen. Genom tjänstgöringen, som är en utbildningspraktik, får den som deltar erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik, samt kunskap om hur det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar fungerar.

Läs mer om Nationella experter under professionell utbildning, NEPT

Tjänstgöring vid internationella organisationer

Möjlighet att under ett antal månader praktisera vid någon av de internationella organisationerna Unesco, Europarådet och OECD. Tjänstgöringen omfattar minst sex månader vid Unesco, fyra månader vid Europarådet och sex månader eller mer vid OECD. Den som deltar ska under sin praktik handlägga egna områden eller driva kortare projekt.

Läs mer om tjänstgöring vid internationella organisationer

Utbytestjänstgöring i annat EU-land

En möjlighet att tjänstgöra/praktisera vid en myndighet i ett annat EU-land under en period på, från fyra veckor till sex månader. Syftet är att få inblick i hur arbetet i offentliga förvaltningar fungerar på andra håll i Europa. Grundidén är att tjänstepersonen ska ha egna handläggande arbetsuppgifter under utbytesperioden och de bör likna arbetsuppgifterna på hemmaplan.

Läs mer om utbytestjänstgöring i annat EU-land

Utbytestjänstgöring mellan EU-kommissionen och Sverige

Möjlighet att under en period, från sex månader till två år, prova på att arbeta vid något av EU-kommissionen generaldirektorat. Programmet bygger på ett ömsesidigt utbyte. Det innebär att en tjänsteperson inom EU-kommissionen under motsvarande period tjänstgör vid den myndighet i Sverige som skickar ut en tjänsteman. Initiativet till ett utbyte kan komma både från den nationella myndigheten och från EU-kommissionen.

Läs mer om Utbytestjänstgöring mellan EU-kommissionen och Sverige

Senast uppdaterad: 2 november 2020