Program för utbytestjänstgöring

Det finns flera olika program för utbytestjänstgöring för statsanställda.

För samtliga program gäller att utbytet ska vara väl förankrat hos arbetsgivaren i Sverige, som står för lön och oftast även andra omkostnader under utbytestjänstgöringen.

Information för dig som är statsanställd – utbytestjänstgöring är kompetensutveckling

Information för arbetsgivare som vill utveckla verksamheten

Kortare utbyten

EU-utbildning för statsanställda Erasmus Public Administration Programme, EPA

Genom att delta i detta tio dagar långa program får du ökad kunskap om beslutsprocessen i EU. Utbildningen äger rum i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Det ingår även att få följa en tjänsteperson vid någon av EU:s institutioner i arbetet. Programmet passar dig som jobbar med policyfrågor vid en myndighet. Utbildningarna äger rum två gånger per år.

Mer om programmet Erasmus Public Administration Programme och hur du ansöker

Längre utbyten

Nordiskt tjänstepersonutbyte

I detta program får du under två veckor till sex månader möjlighet att tjänstgöra vid en förvaltning i ett annat nordiskt land eller en region (Färöarna, Grönland och Åland). Som deltagare undersöker du själv möjligheterna till utbyte på den myndighet och i det land som är mest intressant för dig att tjänstgöra i.

Mer om Nordiskt tjänstepersonutbyte

Nationella experter under professionell utbildning, NEPT

Det här är en utbildningspraktik där du får tjänstgöra vid ett generaldirektorat inom EU-kommissionen från tre till fem månader. Du får erfarenhet av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik samt kunskap om hur det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar fungerar.

Mer om NEPT

Tjänstgöring vid internationella organisationer

Här får du möjlighet att under ett antal månader praktisera vid någon av de internationella organisationerna Unesco, Europarådet och OECD. Under praktiken driver du antigen kortare projekt eller handlägger ärenden inom ditt eget område.

Mer om tjänstgöring vid internationella organisationer

Utbytestjänstgöring i ett annat EU-land

Du får här möjlighet att tjänstgöra vid en myndighet i ett EU-land, från fyra veckor till sex månader. Du får inblick i hur arbetet i offentliga förvaltningar fungerar på andra håll i Europa. Grundidén är att du under utbytesperioden ska ha egna handläggande arbetsuppgifter som liknar arbetsuppgifterna på hemmaplan. 

Mer om utbytestjänstgöring i annat EU-land

Senast uppdaterad: 19 december 2023