Eurydike är ett stöd för dig som vill att veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Det finns stora olikheter mellan utbildningssystemen i de europeiska länderna. Att förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar är av stor vikt för att främja samarbetet och mobiliteten både inom Europa och i övriga världen.

Nätverket Eurydike har som målsättning att ge korrekt information om utbildning i Europa, på alla utbildningsnivåer, genom:

  • Eurydikes webbencyklopedi över europeiska nationella utbildningssystem. Jämförbara och aktuella beskrivningar av hur de europeiska utbildningssystemen är uppbyggda.
  • Jämförande studier om frågor som ligger högt upp på den europeiska agendan för utbildningsområdet.
  • Nyckeldatarapporter som visar på förhållanden som rör vissa huvudfrågor, till exempel digitalisering inom undervisningen eller språkundervisning.
  • Fakta- och sifferuppgifter om utbildningssystemens struktur och huvuddrag, som skolors och universitets läsårsindelning, undervisningstimmar i grundskolan, lärares och rektorers löner.

Eurydikekontor i Europa

I nätverket ingår totalt 38 olika länder. Förutom de 27 EU-länderna ingår Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island,  Liechtenstein, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien, Storbritannien och Turkiet i nätverket.

Varje land har ett eller flera nationella Eurydikekontor. Det europeiska Eurydikekontoret i Bryssel samordnar arbetet och finns på Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA.

Det svenska Eurydikekontoret

Eurydikekontoret på UHR har tre huvuduppgifter:

  1. att bistå Utbildningsdepartementet med aktuell information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa
  2. att tillgodose EU:s och deltagande länders behov av information om det svenska utbildningssystemet och svensk utbildningspolitik
  3. att sprida information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa till utbildningssektorn i Sverige

Rapporter

Till Eurydikerapporterna

Mer information

Till Eurydikes encyklopedi över de nationella utbildningssystemen i Europa


Madelen Charysczak, utredare, UHR
Tfn: 010-470 05 25
E-post: Madelen.Charysczak@uhr.se

Senast uppdaterad: 11 februari 2021