Eurydike är ett stöd för dig som vill att veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sverigekontor.

För dig som vill veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa kan Eurydike vara till stöd. Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden.

Det finns stora olikheter mellan utbildingssystemen i de europeiska länderna. Att förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar är av stor vikt för att främja samarbetet och mobiliteten både inom Europa och internationellt.

Det väletablerade nätverket Eurydike har som målsättning att tillgodose det behovet genom att ge en korrekt bild av utbildningen i Europa, på alla nivåer. Detta sker med hjälp av

  • Eurydikes encyklopedi över europeiska nationella utbildningssystem. Jämförbara och aktuella beskrivningar av hur de 38 europeiska utbildningssystemen är uppbyggda.
  • Jämförande studier om frågor som ligger högt upp på den europeiska agendan för utbildningsområdet.
  • Nyckeldatarapporter som visar på förhållanden som rör vissa huvudfrågor, till exempel användningen av ny teknik/IKT eller språkundervisning.
  • Fakta- och sifferuppgifter om utbildningssystemens struktur och huvuddrag, som skolors och universitets läsårsindelning, undervisningstimmar i grundskolan, lärares och rektorers löner.

Eurydikekontor i Europa

I nätverket ingår de 28 EU-länderna samt Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein, Montenegro, Serbien, Makedonien och Turkiet.

Varje land har ett eller flera nationella Eurydikekontor. Det europeiska Eurydikekontoret i Bryssel samordnar arbetet och finns på Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA.

Om det svenska Eurydikekontoret

Det svenska Eurydikekontoret, som finns på Universitets- och högskolerådet, har två huvuduppgifter:

  • att bistå Utbildningsdepartementet med aktuell information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa
  • att tillgodose EU:s och deltagande länders behov av information om det svenska utbildningssystemet och svensk utbildningspolitik

Mer information om Eurydike, sammanfattningar av studier med mera hittar du på Eurydikenätverkets studier.

Kontakt

Vill du veta mer om Eurydike, nätverket och dess arbete?
Kontakta:

Ulf Hedbjörk
Tfn: 010-470 04 60
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Kate Sevón
Tfn: 010-470 04 54
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 17 augusti 2016