Atlas konferens

Här kan lärare och rektorer delta i eller medverka vid internationella konferenser i hela världen. Ni får möjlighet att dels besöka en konferens utomlands för att lära, dels medverka genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning.

Vem som kan söka

Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildningen kan söka medel för att delta eller medverka vid en internationell konferens.

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för att täcka resekostnader, konferensavgift, uppehälle och försäkring. Hur stor schablonen är beror på i vilket land konferensen äger rum.

Giltiga konferensländer

Det är möjligt att samarbeta med organisationer i hela världen utanför EU/EES.

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet. Programmet är inte möjligt att söka tills vidare.

Skapa internationella kontakter

Syftet med Atlas konferens är att främja utvecklingen av internationella kontakter och kompetens inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor som står under statlig tillsyn. 

Internationella konferenser erbjuder en möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av kollegor över hela världen. Målet är att lärare ska använda och sprida sina nya kunskaper och metoder som de fått till följd av konferensen i sin undervisningsmiljö med syftet att bidra till utvecklingen av skolan eller organisationen. 

Det är möjligt att söka Atlas konferens en gång per år. Ansökan skickar du in senast sista ansökningsdag klockan 12:00. 

Att tänka på 

En skolenhet kan bara beviljas bidrag för en konferens och två deltagare per ansökningsomgång. Endast lärare och rektorer kan söka Atlas konferens. Vi strävar efter att få en så bra spridning som möjligt när vi beslutar om vilka ansökningar som ska beviljas. 

Om ansökan 

Ansökan öppnar senast en månad före sista ansökningsdag och stänger när sista ansökningsdag passerat. Vi rekommenderar att du öppnar ansökan i webbläsaren Chrome för bästa användarvänlighet. 

Skapa användarkonto 

För att kunna fylla i en ansökan behöver du skapa ett användarkonto till ansökningssystemet. Det gör du genom funktionen "logga in" och "registrera dig" som du hittar när du klickar på länken till ansökan. Följ sedan anvisningarna i ansökningssystemet.   

Skapa användarkonto och logga in i ansökningssystemet.

Fyll i ansökan 

När du har ett användarkonto loggar du in i ansökningssystemet. Du fyller i och skickar in ansökan elektroniskt. Du ska inte skicka in några papperskopior. 

Så bedöms er ansökan 

Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Bedömningen utgår från ett antal kvalitetskriterier samt från prioriterade områden inom skolan och regional spridning. 

 • Ansökan har kommit in i tid.  
 • Ansökan har kommit in på rätt sätt via vårt ansökningssystem. 
 • Organisationen är behörig att söka Atlas konferens. 
 • Ansökan är komplett. 

För att ansökan ska räknas som komplett ska den: 

 • innehålla svar på samtliga obligatoriska frågor  
 • innehålla all efterfrågad information  
 • avse en giltig aktivitet 
 • innehålla webbadress till den aktuella konferensen 
 • avse rätt tidsperiod  
 • avse ett giltigt land  

Observera att ni bara kan skicka i en ansökan per skolenhet. Om flera ansökningar inkommer behandlar vi bara den som kom in först. 

När vi bedömer ansökningar tittar vi på: 

 • att det finns en relevant motivering av deltagandet i konferensen kopplat till skolans utvecklingsbehov. Om relevant motivering saknas avslår vi ansökan. 
 • att en plan finns för att sprida de internationella erfarenheterna/kunskaperna från konferensen inom verksamheten.
 • att det finns en plan för hur era nya kunskaper och metoder kommer användas i den egna undervisningen.

Vi prioriterar följande kriterier i bedömningen av giltiga ansökningar: 

 • Ansökningar från förskola och anpassad skola. 
 • Ansökningar som visar på en önskan om aktiv medverkan vid en konferens. Det vill säga att sökande önskar delta med ett eget bidrag i konferensen genom till exempel att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning. 
 • Sökande utan tidigare erfarenhet av Atlas konferens. 
 • Sökande utanför Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. 

Vid behov tillämpar vi ytterligare prioriteringskriterier i de fall där flera giltiga ansökningar har samma poäng och konkurrens om medel föreligger.

Följande prioritering tillämpas:

 1. Regional spridning. Baseras på antal giltiga ansökningar per län. Om samma antal giltiga ansökningar finns i flera län ser vi på antal giltiga ansökningar per kommun. 
 2. Skolledare prioriteras framför lärare. 
 3. Spridning inom olika konferenser. 
 4. Konferenser i länder utanför OECD (för att nå geografisk spridning). 

I de fall bidragsmedel finns kvar att fördela efter att samtliga prioriteringskriterier prövats görs ett slumpmässigt urval av godkända ansökningar. 

När du skickat in 

När du fyllt i och skickat in er ansökan skapas ett diarienummer. Det använder ni i all kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet.  

En bekräftelse på att er ansökan tagits emot skickas till den e-postadress du angivit när du skapade användarkontot. Alla typer av beslut och besked angående ert ärende skickas till den e-postadressen samt till rektors e-postadress. 

Det finns möjlighet att lägga till ytterligare kontaktpersoner i systemet, som då också får samtliga besked och beslut angående ert ärende. 

Besked om beslut 

Handläggningstiden är cirka fem veckor. Efter det skickar vi ut ett beslut per e-post. Vi har inte möjlighet att lämna förhandsbesked. Om beskedet dröjer - kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss! 

Vilka kan söka?

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
 • Kommunal utbildning inom vuxnas lärande
 • Särskild utbildning för vuxna
 • Fritidshem
 • Godkända internationella skolor
 • Anordnare av kompletterande utbildning

Bara lärare och rektorer kan delta eller medverka i en konferens.

Vad räknas som konferens?

Det vi räknar som konferens är till exempel aktiviteter som arrangören beskriver som:

 • Conference
 • Symposium
 • Seminar
 • Congress
 • Summit
 • Talks
 • Forum
 • Colloquium

Konferensen ska ha en officiell webbsida där det framgår att den är öppen för deltagare från hela världen.

Det går inte att få stöd för att delta i interna konferenser, studieresor, projekt- eller planeringsmöten, utbildningar, kurser, mässor eller tävlingar.

Om du är osäker på om den konferens du vill delta i är godtagbar eller inte - kontakta en handläggare för Atlas konferens.

Giltiga konferensländer

Samtliga länder i hela världen.

Om något händer 

Om ni blir beviljade medel och ska, eller redan har, startat ert projekt kan vissa omständigheter göra att projektet behöver förändras. Kontakta i så fall alltid oss handläggare eftersom förändringar måste godkännas innan ni kan gå vidare i projektet.  

Exempel på vad det kan handla om: 

 • Resor till konferensland. Att UD avråder från att resa till ett konferensland kan leda till att resan ställs in eller får skjutas upp. Vi uppmanar er att alltid följa UD:s rekommendationer. 

Ni måste omgående kontakta oss om:

 • er skola/organisation beviljas medel för samma aktivitet/projekt 
 • projektet inte kan genomföras. 

Förändringarna kan komma att påverka det bidrag ni beviljats som kan justeras efter beslut av Universitets- och högskolerådet. 

Ekonomi och bidrag

Vi betalar ut beviljade medel i form av schablonbidrag per deltagare. Bidraget ska täcka resekostnader, konferensavgift, uppehälle och försäkring. Hur stor schablonen är beror på i vilket land konferensen äger rum. 

Schablonbelopp per deltagare 

Schablonbelopp per deltagare är:

 • 10 000 kronor i Europa (en höjning med 2 000 kronor jämfört med tidigare) 
 • 18 000 kronor i övriga världen (en höjning med 2 000 kronor jämfört med tidigare). 

Bidraget betalas ut för max två deltagare per skola och konferens. 

Utbetalning av bidraget 

Om er ansökan beviljas får rektor och den eller de som du angivit som kontaktpersoner ett beslut om bifall via e-post. I samband med beslutet betalar vi även ut hela det belopp som ni blivit beviljade. Betalningen går direkt till din skolas huvudman. 

Moms 

UHR betalar ut sina bidrag utan moms. Det betyder att du som är ansvarig vid en eventuell revision ska rapportera alla kostnader exklusive moms.

Om den organisation du representerar inte är momsregistrerad ska kostnaderna däremot redovisas med moms. För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med en eventuell revision skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Giltiga kostnader 

Här förklarar vi vilka kostnader som får rymmas inom projektbudgeten. Beskrivningarna är inte uttömmande utan ska ses som en vägledning. Är du osäker på några utgifter? Kontakta en handläggare så får du hjälp. 

Flyg

Bidraget ska täcka internationella flygresor i ekonomiklass inklusive kostnader för bagage. Inom ramen för flygresor ingår även eventuella avbeställningsskydd. Tänk på att om ni inte kan genomföra resan kommer vi att begära återkrav på hela det utbetalda beloppet. Bidraget täcker även resor inom landet för att ta sig till och från flygplats.

Transporter

Transporter inom konferenslandet för att ta sig mellan boendet och konferensanläggning samt till och från flygplats är godkända. Däremot godkänner vi inte transport till och från turistattraktioner och andra aktiviteter som är irrelevanta för Atlas konferens syfte och mål.

Logi

Kostnader för logi för godkända deltagare godtas. Logikostnader utanför konferenstiden godtas inte. 

Mat

Matkostnader under konferenstiden godtas. 

Dryck

Kostnader för alkoholhaltiga drycker godtas inte. 

Personal

Kostnader för personal och eventuella vikarier är inte giltiga kostnader.

Vaccinationer

Vaccinationskostnader för godkända deltagare godtas. 

Visum

Visumkostnader för godkända deltagare godtas. Även resor till och från ambassad kan godkännas om det krävs för visumhanteringen. 

Försäkring

Utgifter för försäkring av godkända deltagare under tiden för konferensresan godtas. Vi rekommenderar försäkring.

Konferensavgift

Eventuell avgift för deltagande i konferensen godtas.

Nöjen

Vi godkänner inga kostnader för nöjen. Som nöjen räknas till exempel utflykter till nöjesfält, bio och bowling.

Aktiviteter arrangerade av Universitets- och högskolerådet

Kostnader för deltagande i exempelvis Atlasdagarna är giltiga kostnader. 

Återkrav 

Universitets- och högskolerådet har i vissa fall rätt att återkräva beviljade medel. Här beskriver vi situationer där det kan bli aktuellt:

 • Den genomförda aktiviteten stämmer inte överens med den som anges i ansökan.
 • Antal deltagare är färre än de beviljade.
 • En deltagare som ni inte beviljats medel för deltar. Meddela alltid handläggare för Atlasprogrammet om byte av deltagare är aktuellt.

Tänk på att beskrivningarna inte är uttömmande. Har du frågor om specifika fall eller detaljer? Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Kontroll

Vid rapportering behöver du inte redovisa kvitton och färdbevis. Se dock till att spara underlagen i sju år för eventuell revision.

Slumpvisa kontroller kommer att genomföras på rapporterade konferenser. Samtliga underlag som styrker utgifter under tiden för konferensen och resan dit och hem skickas då in på begäran av Universitets- och högskolerådet.

Kontakta oss på e-post atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas:

 • Chelsea Long, 010-470 06 49
 • Jacob Dygéus, 010-470 03 76