Arbeta vid EU:s institutioner och påverka Europas framtid

Svenskar som arbetar vid EU:s institutioner är en resurs för både EU och för Sverige. Tjänster utannonseras löpande och det finns möjligheter både för dig med och utan en högskoleexamen.

Universitets- och högskolerådet (UHR) samarbetar med Sveriges ständiga representation, Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Representationen arbetar både för att stärka svensk närvaro på chefsnivå i institutionerna och för att stötta de personer som har klarat urvalsförfarande och/eller har fått en fast tjänst i Bryssel.

UHR hjälper dig

UHR hjälper dig med ansökan och ger dig råd och tips om ansökningsprocessen. Under Tjänster att söka hittar du de urvalsföranden som går att söka till just nu.

På Epso hittar du och söker jobb

European Personnel Selection Office (Epso) är en interinstitutionell byrå som ansvarar för att välja ut personal till EU:s samtliga institutioner, byårer och organ. All personalrekrytering görs från Epsos databas över godkända sökande. Genom olika urvalsförfaranden hjälper Epso EU-institutionerna att hitta rätt person till rätt jobb vid rätt tidpunkt.

Epsos webbplats hittar du all information om ansökningsomgångar och urvalsförfaranden för arbete vid EU:s institutioner. Epso publicerar också information om olika anställningsformer, löner, förmåner och mycket annat.

Tar emot ansökningar löpande

Det finns många tjänster att söka inom EU – både för dig med och utan högskoleexamen. I Epso:s databas publiceras såväl fasta tjänster som tillfälliga anställningar och tidsbegränsade kontraktsanställningar. Databasen för intresseanmälningar till kontraktsanställningar tar emot ansökningar löpande.

Sökande ska vara medborgare i EU

För att söka en tjänst som assistent eller inom administration, krävs oftast gymnasieutbildning och cirka tre års relevant arbetslivserfarenhet. Handläggartjänster och andra mer kvalificerade tjänster, kräver examen från universitet. Den som söker måste också vara medborgare i ett EU-land.

Det här är EU:s institutioner:

 • Europarlamentet
 • Europeiska rådet
 • Europeiska unionens råd
 • Europeiska kommissionen
 • Europeiska unionens domstol
 • Europeiska centralbanken
 • Europeiska revisionsrätten

EU-byråer:

 • Decentraliserade byråer - ska bidra till att genomföra EU:s politik. De ska dessutom stärka samarbetet mellan EU och medlemsländerna genom att samla sakkunskap och teknisk expertis från EU-institutionerna och nationella myndigheter. De inrättas för obestämd tid och finns i hela EU. (t.ex. Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (EUROJUST), Europeiska arbetsmyndigheten (ELA), Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (FRONTEX))
 • Byråer inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - har särskilda tekniska, vetenskapliga och administrativa uppgifter inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Europeiska försvarsbyrån (EDA) och Europeiska unionens satellitcentrum (SatCen)
 • Genomförandeorgan - har hand om särskilda uppgifter i samband med EU-program (t.ex. Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö)
 • Euratoms byråer - ska hjälpa EU att nå målen i Euratomfördraget (t.ex. Fusion for Energy).
 • Andra organ - inrättas också till följd av EU-program och offentlig-privata partnerskap mellan EU-kommissionen och näringsliv (t.ex. Sesar, Clean Sky 2)

EU-organ:

 • Finansiella organ - Europeiska centralbanken - Europeiska investeringsbanken - Europeiska investeringsfonden
 • Interinstitutionella organ - Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer - Europeiska kontoret för uttagning av personal - Europeiska förvaltningsskolan
 • Specialiserade organ - Europeiska ombudsmannen - Europeiska datatillsynsmannen - Ombudsmannen för bortförda barn

Rapport

Svenskar inom EU:s institutioner

Mer information

Epso:s webbsida

Håll dig uppdaterad

UHR:s nyhetsbrev "Praktik och arbete vid EU:s institutioner"

Sociala medier

Instagram: @eucareerssweden

Facebook: EU Careers Sweden

LinkedIn: EU Careers Sweden

Vid frågor, mejla gärna till: concours@uhr.se

Senast uppdaterad: 9 november 2023