Eurostudent 8: En av tre studenter lever med psykisk ohälsa

Nära en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten lider av psykisk ohälsa. Yngre kvinnor är de mest drabbade. Det visar den senaste Eurostudentundersökningen, Eurostudent 8.

Psykisk ohälsa hos studenter på svenska lärosäten är vanligt förekommande. 29 procent av alla som svarade på Eurostudentenkäten led av någon form av psykisk ohälsa, vilket är betydligt högre än i befolkningen i stort. Studenter med svensk bakgrund rapporterade i högre grad att de lever med psykisk ohälsa än studenter med utländsk bakgrund, och ångest och depression var de vanligaste besvären. 60 procent av studenterna med psykisk ohälsa rapporterade att den begränsade deras studier.

Tankar på studieavhopp är vanligare vid psykisk ohälsa

Studien visar en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och allvarliga funderingar på att hoppa av studierna. Det är betydligt vanligare med tankar på att avbryta sina studier bland dem med psykisk ohälsa, och sambandet är något vanligare för män än det är för kvinnor.

Många efterfrågar mer tillgängligt stöd

Studenterna i undersökningen upplevde ofta en osäkerhet kring vilket stöd som finns att få och informationen kring hur man ska gå tillväga för att få del av det stöd som finns är inte tillräcklig. Mer sammanhållna och tydligare riktlinjer för vilken slags stöd som erbjuds, återkommande information till studenter under hela studietiden, samt kunskapshöjande insatser för medarbetare kan bidra till att förenkla situationen för studenterna.

"Att studera på högskolan med psykisk ohälsa – Resultat från Eurostudent 8"

Senast uppdaterad: 27 maj 2024