Statsanställda har möjlighet att arbeta eller praktisera vid en myndighet i ett annat EU-land, från 4 veckor till 6 månader. Det är en möjlighet att lära sig hur förvaltningen fungerar i andra länder, knyta viktiga kontakter och skapa nya nätverk mellan olika länder.

Utbytestjänstgöringen riktar sig till tjänstepersoner på handläggande nivå med akademisk examen eller motsvarande, goda språkkunskaper och några års arbetslivserfarenhet inom sitt arbetsområde.    

Syftet med utbytet är att tjänstepersonerna under en period ska få möjlighet att arbeta i ett annat EU-lands förvaltning med liknande arbetsuppgifter som i hemmaorganisationen. Grundidén är att tjänstepersonerna ska ha egna handläggande arbetsuppgifter under utbytesperioden.

Det finns inga färdiga tjänster eller praktikplatser att söka, utan alla placeringar arrangeras utifrån de ansökningar som kommer in. Perioden för tjänstepersonutbytet varierar från 4 veckor till 6 månader, dels beroende på den sökandes önskemål, dels på den mottagande myndighetens möjlighet att ta emot.

Förutsättningar

Den som vill söka bör först komma överens om utbytet med sin arbetsgivare. Det är viktigt att utbytestjänstgöringen förankras väl, då arbetsgivaren betalar både lön och omkostnader under utbytet. Utbytestjänstgöringen bör ha tydliga kopplingar till såväl individuell utveckling, som till utvecklingen för verksamheten i stort.

När utbytet är förankrat hos arbetsgivaren ska en första kontakt tas med den organisation den sökande är intresserad av. Det är lättare att få ett bifall för ansökan efter en personlig kontakt  per mejl eller per telefon.

De länder som Sverige har överenskommelser med är: Frankrike, Irland, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien (kortare period på 2 till 4 veckor möjlig), Tyskland, Ungern, Österrike, Scottish Office (specialavtal) och Storbritannien/Sverige (Shadowing Agreement).

Shadowing Agreement

Sverige och Storbritannien har slutit ett tilläggsavtal, ett så kallat Shadowing Agreement, till det ordinarie bilaterala avtalet om utbytestjänstgöring. Syftet är att ge möjlighet till utbytestjänstgöring/praktik under en kortare period.

Ibland kan det vara svårt att avvara personal under en längre period. Genom ett kortare utbyte, 2 till 4 veckor, får fler möjligheten att ta del av programmet. På dessa kortare program blir utbytet mer som en praktik, där tjänstepersonen kanske inte får ett eget ärende att handlägga utan får följa med i det dagliga arbetet på myndigheten eller departementet.

Arbetsgivaren står för kostnaderna

Arbetsgivaren betalar lön och omkostnader under utlandstjänstgöringen, och hanterar frågor om kontrakt och traktamente. Vem som ansvarar för kostnaderna skiljer sig åt mellan departement och myndigheter. Den sökande måste alltid reda på vem som ska stå för kostnaderna under utbytestjänstgöringen.

Löpande ansökan

Ansökan sker löpande och tidpunkten för utbytestjänstgöringen görs upp direkt mellan den sökande och kontaktpersonen, när det är klart med placeringen.

  • För ansökan till Polen, Spanien, Storbritannien och Ungern finns särskilda mallar under Relaterade länkar och dokument.
  • Till övriga länder skrivs ansökan som en vanlig jobbansökan.
  • I första hand ska ansökan skrivas på landets språk, i andra hand på engelska. Frankrike har som krav att ansökan är på franska.
  • Ansökan bör innehålla en personlig presentation med kortare bakgrund om den sökande, till vilket land ansökan ska ställas och vilket område som den sökande vill tjänstgöra inom.
  • Den sökande ska också motivera hur organisationen kan gagnas av utbytet samt vad utbytet skulle kunna bidra med till organisationen och för den egna utvecklingen.
  • En meritförteckning, CV, på engelska ska bifogas ansökan. För utbytestjänst i Frankrike ska den vara skriven på franska.
  • Tillstyrkan av chef eller personalansvarig angående kostnaderna kring utbytestjänstgöringen ska också bifogas ansökan.

Ansökan mejlas till: Universitets- och högskolerådet (UHR): tjut@uhr.se
UHR vidarebefordrar handlingarna till respektive land.

Mer information

För frågor, samt rekvirering av ansökningsblankett till Shadowingprogrammet, kontakta UHR genom att mejla: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 2 november 2020