ENIC-NARIC Sverige och Lissabonkonventionen

UHR är Sveriges ENIC-NARIC-kontor. Det innebär bland annat att vi har i uppdrag att informera om det svenska utbildningssystemet och bedöma utländska utbildningar.

ENIC-NARIC

ENIC-NARIC-nätverket är en garant för att vi följer gemensamma regler och riktlinjer i arbetet med erkännande av utländsk utbildning och att den som vill ska kunna följa upp att vi har gjort bedömningar på rätt sätt.

Som ENIC-NARIC-kontor har vi bland annat till uppgift att

  • informera om det svenska utbildningssystemet
  • informera om erkännande av examina och andra kvalifikationer
  • bedöma utländska utbildningar och vad de motsvarar i det svenska utbildningssystemet
  • informera om vart man vänder sig om man vill arbeta inom ett reglerat yrke i ett visst land.

På ENIC-NARIC-nätverkets webbplats kan du läsa mer om nätverket och dess arbete, länder som deltar, deras arbete med erkännanden, olika vägledande och styrande konventioner med mera:

ENIC-NARIC-nätverkets webbplats enic-naric.net

NORRIC - nordiska nätverket, norric.org


enic_naric_logo_2022_V1_webb.png

Lissabonkonventionen

Lissabonkonventionen är en konvention om erkännande av kvalifikationer rörande högre utbildning i Europaregionen och om tillträde till högre utbildning.

De länder som anslutit sig till konventionen ska erkänna varandras utbildningar så att det blir lättare att få jobb eller studera i ett annat land än landet där du utbildat dig.

Konventionen utvecklades av Europarådet och UNESCO 1997. Sedan dess har den undertecknats och ratificerats av 57 länder i Europa samt av Kanada, Australien, Nya Zeeland och Israel. Sverige skrev under konventionen 2001.

Centrala principer för Lissabonkonventionen är transparens i beslut om erkännande och tillförlitlig information om förfaranden och kriterier.

Några av huvudpunkterna i LRC-konventionen

  • Om du har en utbildning från ett land som undertecknat konventionen bör du ha tillgång till en bedömning av utbildningen i ett annat land.
  • Varje land ska erkänna utbildningar som överensstämmer med jämförbara utbildningar i det egna utbildningssystemet, om det inte finns betydande skillnader mellan utbildningarna.

Principerna om ömsesidigt erkännande av högskoleutbildning är inarbetade i den svenska högskoleförordningen. Se högskoleförordningen 6 kap 6 §.

Högskoleförordningen, Sveriges riksdags webbplats

Mer information

Konventionen i fulltext och vilka länder den omfattar:

Lissabonkonventionen i fulltext, Europarådets webbplats (engelska och svenska)

Länder som omfattas av Lissabonkonventionen, Europarådets webbplats (engelska)

Där finns också ett antal länkar till information som fungerar som stöd för dig som i ditt arbete använder dig av konventionens bestämmelser.

Regeringens översättning av Lissabonkonventionen, Regeringen.se

Du som arbetar med dessa frågor får även stöd i EAR-manualen:

EAR-HEI, Europeisk manual för erkännande av kvalifikationer för högre utbildning - översatt till svenska 2018 (pdf) 

EAR-HEI, European Area of Recognition for Higher Education Institutions (3rd edition pdf) Uppdaterad 2020

Diploma supplement

Sverige ska främja att Unescos och Europarådets Diploma supplement används av universitet/högskolor. ENIC-NARIC Sverige arbetar därför med att fastställa innehållet i Diploma supplement, bilagan till examensbevis. Bilagan ska beskriva den svenska utbildningens plats i det svenska utbildningssystemet och innehålla en beskrivning av systemet för högre utbildning. Bilagan ska följa med varje examensbevis som en svensk högskola utfärdar. På så vis underlättas förståelsen för och erkännande av svenska examina i andra länder. Av den anledning har UHR skapat sida med stöd för svenska examensansvariga: Diploma supplement - bilaga till examensbevis

Senast uppdaterad: 22 maj 2024