Nordplus junior

Vem som kan söka

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska program och yrkesprogram, samt kulturskolor.

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för aktiviteter som syftar till att stärka och utveckla samverkan mellan länderna, exempelvis projektsamarbeten, elev- och lärarutbyten.

Länder som deltar

De nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland.

Nära, enkelt, hållbart

Nordplus junior bidrar till utveckling genom samarbete mellan skolor, förskolor och andra relevanta organisationer inom utbildningsområdet i Norden och Baltikum. Här finns en geografisk, kulturell och språklig närhet mellan länderna. Det finns en likartad grundstruktur men organisation och metod kan skilja sig åt där samarbete ger nya perspektiv och intressanta erfarenheter.

Det nordiska mervärdet

Alla aktiviteter syftar till att stärka och utveckla samverkan mellan länderna och omfattar allt från mindre aktiviteter med fokus på processen och själva erfarenhetsutbytet, till större utvecklingsprojekt med syfte att utveckla nya idéer, metoder och arbetssätt. Det kan också omfatta utbyte av enskilda deltagare - till exempel fortlöpande professionell utveckling för lärare och pedagogisk personal, eller klassutbyten som syftar till/arbetar med eller för att bidra till elevers måluppfyllelse.

Det är enkelt att ansöka om bidrag och sedan driva ett hållbart Nordplusprojekt där programmet verkar inom den nordiska visionen om hållbarhet.

Nordplus fokus: social hållbarhet och inkludering

Mål med Nordplus junior

Målet med Nordplusprogrammet är att stärka och utveckla det nordisk-baltiska utbildningssamarbetet inklusive småbarnspedagogik och förskoleområdet och bidra till att skapa ett nordisk-baltiskt utbildningsområde. För Nordplus junior innebär det:

 • Stärka och utveckla samarbeten mellan förskolor/skolor och arbetslivet.
 • Stödja kvalitetsutveckling, kreativitet och innovation inom utbildning.
 • Stödja lärande för alla genom att utveckla jämlika möjligheter inom inkluderande utbildning.
 • Stärka de nordiska språken och stödja kunskap och förståelse för nordiska, baltiska och minoritetsspråk samt kultur.

Nordplus övergripande mål beskrivs på sidan om Nordplus 2023-2027.

Organisationer som kan söka

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska program och yrkesprogram, samt kulturskolor kan söka.

Organisationer och institutioner som arbetar med, eller har starka intressen inom, skolutbildning i de nordiska och baltiska länderna kan delta som partner.

Länder som deltar

I Nordplusprogrammet deltar de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland.

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt går det att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket gör det möjligt att diskutera samarbetet, ta fram projektplaner och göra en ansökan tillsammans med er partnerskola eller partnerorganisation.

Nordplus förberedande besök

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Norden och Baltikum kan söka bidrag genom programmet. Genom de aktiviteter som går att genomföra lär ni mer om varandras kultur, levnadssätt, värderingar normer, språk och natur. Samtidigt som ni utvecklar både undervisningen och er skola.

Det är möjligt att söka till programmet en gång per år.

Ni kan söka medel för att genomföra följande aktiviteter:

Mobilitetsprojekt: Förberedande besök, klassutbyte, lärarutbyten och utbyten av annan pedagogisk eller akademisk personal.

Utvecklingsprojekt: Projekt för samarbete och kvalitetsutveckling. De kan till exempel handla om arbete med kvalitetssäkring, spridning projektresultat, utveckling och förbättring av pedagogiska metoder eller utveckling av läroplaner. De kan även röra administrativa möten för att etablera och utveckla nätverk, där deltagare utbyter kunskap och erfarenhet kring ett gemensamt ämne eller utmaning.

Ansök om flera aktiviteter: Det går att kombinera flera olika aktiviteter i en ansökan. Ni kan till exempel ansöka om både ett utvecklingsprojekt eller nätverk och ett klassutbyte.

Studiebesök: Från hösten 2023 kan skolor och utbildningsförvaltningar arrangera studiebesök till andra skolor, utbildningsorganisationer, forskningscentra, myndigheter, skolhuvudmän och företag etcetera. Besöket ska bidra till ny kunskap, erfarenheter och perspektiv som är relevanta för  utbildningssektorn. Lärare, skolledare, övrig pedagogisk personal och personal på utbildningsförvaltningar kan delta.

Nordplus studiebesök

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska program och yrkesprogram, samt kulturskolor kan söka.

Organisationer och institutioner som arbetar med, eller har starka intressen inom, skolutbildning i de nordiska och baltiska länderna kan delta som partner.

Elever, lärare och annan pedagogisk personal kan delta i utbyten inom ett projekt.

Det finns olika sätt att hitta partners att samarbeta med. Här får du tips och hjälp för att hitta dessa. Ni utgår från era utvecklingsbehov och inriktning för projektet och knyter till er de partners som är mest lämpade för att dra nytta av varandras olika erfarenheter och sakkunskaper.

Genom funktionen Partner Search på plattformen Nordplusonline kan ni hitta en lämplig partnerskola från någon av de deltagande länderna: Partner Search på Nordplusonline

Det finns även möjlighet att själv annonsera intresse för samarbete genom att registrera er skola och projektidé: Register as a partner på Nordplusonline

Nordplus juniors partner searchFacebook kan vara en väg att hitta skolor som är intresserade av projektsamarbeten. Där kan ni också avisera egna projektidéer och intresse att hitta partners. Nordplus Junior-partner search and projects på Facebook

Chatta med elever i Norden genom Nordisk Skolchatt. Det är en banbrytande rotationschatt och ett roligt sätt att träffa andra nordiska skolelever på medan man övar kunskaperna i danska, norska och svenska: Nordisk Skolchatt på Norden i Skolans webbplats

Hitta en vänklass genom Norden i Skolan där det finns möjlighet att få kontakt med en skolklass i ett annat nordiskt land: Hitta vänklass på Norden i Skolans webbplats

Ett kontaktseminarium ger er organisation möjlighet att komma i kontakt med andra organisationer för att inleda framtida samarbeten. Seminarierna arrangeras inte kontinuerligt så håll utkik på uhr.se och Nordplusonline.

Internationella seminarier och konferenser riktade mot utbildningsområdet är bra tillfällen att utbyta erfarenheter med andra pedagoger och skapa nätverk.

Kollegor, vänner och bekanta – personliga kontakter, från såväl arbete som fritid, är en bra utgångspunkt.

Vänorter är exempel på kommunens kontakter i regionen. Kanske har de andra internationella nätverk eller en internationell koordinator som kan vara ett stöd?

Utländska myndigheter som lokala och regionala myndigheter i de länder ni önskar samarbeta med kan ibland stå till tjänst.

Yrkes- och branschorganisationer kan vara behjälpliga.

När ni hittat partners för ett projekt går det att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket gör det möjligt att diskutera samarbetet, ta fram projektplaner och göra en ansökan tillsammans med er partnerskola eller partnerorganisation.

Mer information och ansökan hittar du på sidan Nordplus förberedande besök.

Projekten ska utgå från verksamheternas utvecklingsbehov och mål i respektive lands styrdokument och läroplaner. De förväntas ge positiva och långvariga effekter dels på individuell nivå, dels på organisatorisk nivå men även utanför den egna organisationen.

Erfarenhetsutbyten stärker personalens ämnes- och yrkeskompetens. De får nya perspektiv och ökad förståelse för andras sätt att undervisa och en unik chans att reflektera över den egna yrkesrollen. Syftet är att ge verktyg och kompetens som utvecklar metodik och pedagogik som ska främja elevernas måluppfyllelse. Samtidigt får personalen ett internationellt perspektiv som ger en direkt effekt på skolans kvalitet.

Eleverna ges möjlighet att stärka sina kunskaper och förmågor genom samarbetet med andra människor i Norden och Baltikum. Mötet med andra kulturer och andra sätt att tänka ger effekten att eleverna mognar, blir mer självständiga, vidgar sina perspektiv och fördjupar sina kunskaper om omvärlden, kring olika ämnen och sig själva.

En organisation i projektet utses till koordinator. Koordinator är den skola som skickar in ansökan för ert projekt och som har huvudansvaret för att samordna och administrera projektet. Koordinatorn har därmed hand om programdokument (överenskommelse att ni godtar de generella villkoren för ert specifika projekt), budget och rapportering för hela projektet. Bidraget betalas ut till koordinator som i sin tur fördelar pengarna till de övriga skolor och organisationer som deltar.  

Partner är de övriga skolor och organisationer som deltar i projektet. Organisationer och institutioner som arbetar med, eller har starka intressen inom, skolutbildning i de nordiska och baltiska länderna kan delta som partner.

Vi rekommenderar att ni gör en särskild överenskommelse där fördelning av arbetsuppgifter, ansvarsområden och bidragsöverföring beslutats.

Projekten ska utgå från verksamheternas utvecklingsbehov och mål i respektive lands styrdokument och läroplaner. Möjliga teman och områden kan exempelvis vara:

 • entreprenörskap
 • inkluderande undervisning
 • digitalisering (IKT)
 • främja kunskap om den nordiska och baltiska kulturen
 • demokrati
 • miljö och hållbar utveckling
 • integration
 • utbildning och arbetsliv
 • öka kunskaperna om de nordiska och baltiska språken
 • alla skolämnen som till exempel matematik och samhällskunskap
 • stärka grundläggande färdigheter som till exempel läs- och skrivutveckling.

Längden på projektet kan vara mellan 6 och 24 månader. Ni väljer projektlängd när ni ansöker och utgår från projektets mål och de aktiviteter ni planerar över tid.

Projektperioden kan starta från och med det datum då ni får besked om beviljat bidrag. Slutdatum för projektperioden framgår i ert programdokument (er överenskommelse att ni godtar de generella villkoren för ert specifika projekt).

Nordplus junior på Nordplusonline (engelska)

Bidrag från Nordplus junior är baserade på fasta enhetskostnader för olika typer av utgifter som är kopplade till den ansökta aktiviteten. Medel från Nordplus ska ses som ett bidrag till projektets kostnader. Alla deltagande organisationer måste därför räkna med viss grad av medfinansiering. Mobilitetsprojekt och utvecklingsprojekt följer två olika bidragssystem.

I handboken för Nordplus finns mer information om finansieringen, bidragsnivåer och utbetalning av bidrag, med mera: Funding Nordplus junior på Nordplusonline

Bidraget för mobilitetsprojekt beviljas som fasta enhetskostnader för kategorierna:

 • projektplanering
 • resor
 • uppehälle (kost och logi) för pedagogisk personal.

Ni får bidrag för de resor (mobiliteter) som lärare och elever ska göra inom ett projekt. Om ni lyckas genomföra resorna till en lägre kostnad kan ni använda de pengar som blir över till andra aktiviteter som är viktiga för projektet. Till exempel för att täcka kostnader för elevers uppehälle.

Det finns även bidrag för att täcka de omkostnader som kan uppstå för att personer med särskilda behov/begränsade möjligheter ska kunna delta.

Lärare och pedagogisk personal kan dessutom få bidrag för uppehälle under ett utbyte.

Ett administrativt bidrag för projektplanering och genomförande beviljas projekt med en budget över 15 000 euro.

Inom aktiviteten utvecklingsprojekt kan lärare eller annan pedagogisk personal få stöd för resor och uppehälle för deltagande i projektmöten.

Ni kan även få bidrag för administrativa kostnader, till exempel för att genomföra informationsaktiviteter, sprida resultat, publicera rapporter, skapa webbplatser, arrangera seminarier, framställa material eller för andra administrativa kostnader som är relevanta för genomförandet av projektet.

Det finns också bidrag för att täcka de omkostnader som kan uppstå för att personer med särskilda behov/begränsade möjligheter ska kunna delta.

Bidraget beviljas som enhetskostnader för kategorierna

 • projektplanering, genomförande av projektet och resultatspridning
 • transnationella möten

Inom utvecklingsprojekten utgår en klumpsumma för administration, genomförande och spridning av resultat som baseras på antal deltagande organisationer. Den enda dokumentationen som krävs är att projektet slutförs och redovisas i slutrapporten.

Bidraget från Nordplus är inte heltäckande. Systemet med enhetskostnader baseras på att ni redovisar genomförandet av aktiviteterna i projektet och inte de faktiska kostnaderna. Ni måste därför räkna med förskolan eller skolan står för en viss del av finansieringen. Ni kan inte få mer bidrag än det belopp ni blivit beviljade.

Medfinansieringen behöver ni inte dokumentera eller specificera i vare sig ansökan eller slutrapport. Enhetskostnaderna är redan beräknade att inkludera ett visst mått av medfinansiering.

Vi betalar ut 80 procent av det beviljade beloppet i förväg. Det sker inom 45 dagar från det att ni som sökt undertecknat ert programdokument, laddat upp det i Espresso samt meddelat nordplus@uhr.se.

För ansökningar som blivit beviljade 15 000 euro eller mindre betalar vi ut 100 procent av bidraget enligt ovan.

Efter att projektsamarbetet avslutats, och du som koordinerat projektet lämnat in en slutrapport och ekonomisk redovisning, gör vi en ekonomisk bedömning och betalar ut resterande belopp (upp till 20 procent).

Inför ansökan

Innan ni börjar det konkreta arbetet med ansökan bör du läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering, bidrag och rapportering, med mera: How to apply – Guidelines på Nordplusonline

Projektet kan med fördel vara en del av er och övriga organisationers strategiska kvalitetsarbete. Det är viktigt att projektet utgår från de behov och prioriteringar som varje organisation har och att arbetet i projektet integreras i den ordinarie verksamheten.

Er ansökan bör fokusera på ett eller flera av de specifika målen för Nordplusprogrammet. Beskriv noggrant och konkret hur de planerade aktiviteterna inom ert projekt möter de mål ni valt inom Nordplusprogrammet.

Varje partner bör dra nytta av samarbetet och resultaten från projektet på ett sätt om leder till att de förväntade positiva förändringarna uppnås. Utvecklingen bör överensstämma med såväl läroplaner som med målen för Nordplusprogrammet. De uppgifter varje deltagande organisation har bör vara tydligt definierade i förväg och visa hur varje partner bidrar till att nå projektets mål på ett adekvat sätt.

Det är också viktigt att projektet involverar så många som möjligt i varje organisation och att ledningen ger sitt stöd.

Ett projektsamarbete består av fyra stadier som ska påbörjas redan innan ett projekt blir beviljat:

 • planering
 • förberedelse
 • genomförande
 • uppföljning.

Det är viktigt att fundera över vad ni vill utveckla och varför, och varför ni måste göra det i samarbete med organisationer i de andra länderna och inte nationellt. Reflektera över vilka utvecklingsbehov ni har inom den utbildningssektor som är målet för ert projekt.

Beskriv hur er idé kopplar an till era organisationers mål, huvudmännens mål, nationella mål och målen med Nordplusprogrammet. Nordplus övergripande mål beskrivs på sidan om Nordplus 2023-2027. Målen för Nordplus junior:

 • Stärka och utveckla samarbeten mellan förskolor/skolor och arbetslivet.
 • Stödja kvalitetsutveckling, kreativitet och innovation inom utbildning.
 • Stödja lärande för alla genom att utveckla jämlika möjligheter inom inkluderande utbildning.
 • Stärka de nordiska språken och stödja kunskap och förståelse för nordiska, baltiska och minoritetsspråk samt kultur.

Beskriv konkret slutmålet för projektet, hur projektet ska ha förändrat eller tillfört något till organisationen och deltagarna i projektet.

Planering (definiera behoven, mål, resultat, aktiviteter, tidsplan etcetera). Bestäm i ett tidigt skede vilka partners ni vill samarbeta med och varför. Tänk igenom hur styrgruppen i er organisation ska se ut. En rekommendation är att vara så pass många så att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika personer. Bestäm också hur ni tänkt fördela arbete och projektbudget med era partners.

Förberedelse (aktivitetsplanering, utveckling av arbetsprogram, praktiska arrangemang, bestämma målgrupper etcetera). Tänk igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra, både hemma och i era partners länder. Beskriv hur aktiviteterna hör ihop med de behov och utmaningar ni beskrivit. Bestäm vilka som ska delta och varför. Man måste kunna förstå hur de aktiviteter ni ska genomföra ska kunna leda fram till det mål ni beskrivit för de målgrupper projektet avser.

Genomförandet av era aktiviteter kan inkludera utbyten mellan lärare och elever, nätverksträffar och arbetsmöten för att dela erfarenheter eller utveckla resultat.

Uppföljning (kontinuerlig utvärdering av aktiviteterna, aktiviteternas påverkan på olika nivåer, spridning och användning av projektresultat).
Redan från början ska ni planera för hur ni ska följa upp och sprida projektresultatet. Hur kan projektet integrera projektets resultat i de deltagande organisationernas vanliga arbete? Hur kan resultaten spridas till andra organisationer och allmänheten?

Uppföljning och spridning är viktigt att planera i ett tidigt stadie. Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra. Ni bör därför redan i planeringsstadiet lägga ner en hel del tankekraft på vilka spridningsaktiviteter ni ska genomföra.

Ni kan dessutom få fler att vilja arbeta med internationellt utbyte och samarbete. Ett Nordplus-samarbete där människor från olika länder och kulturer träffas och där utbyte av idéer och kunskap för utvecklingen framåt. Ni blir en del av något större.

Av stor betydelse genom hela projektet, och särskilt i planeringen och hanteringen av resultaten, är ledningens delaktighet och engagemang. Det är också bra om alla i organisationen så långt som möjligt involveras i förberedelse- och spridningsaktiviteterna, även de som inte har deltagit själva.

Planera in tid och resurser. En utmaning är tid och pengar. För att projektet ska få skjuts i rätt riktning behöver ni därför noggrant tänka igenom och planera in den tid och de resurser ni behöver för ett effektivt spridningsarbete.

Alla organisationer i projektet bör fundera på hur var och en bäst når ut i sina länder. Fundera gemensamt vilka målgrupper ni ska nå, vilka verktyg och kanaler ni ska använda er av och vilka de förväntade effekterna är. Att redogöra för spridning internt och externt är en del av ansökan.

Hur ni sprider era resultat och ert projekt beror helt på vad ni vill uppnå och på projektets karaktär. Vill ni nå ut till fler potentiella användare och/eller beslutsfattare? Fundera på vilka kanaler som är mest attraktiva för er målgrupp. Ett sätt kan vara att nå ut via media. Skriv ett pressmeddelande eller ring er lokaltidning eller lämplig branschtidning och tipsa om ert projekt och vad ni ska göra. 

För vidare till kollegor. Det är viktigt att de kunskaper och erfarenheter ni får inom projektet förs vidare internt till era kollegor. Ni kan till exempel presentera projektet vid personalmöten, på en konferens eller andra lämpliga evenemang. 

Tips på aktiviteter, kanaler och verktyg som ni kan använda för att sprida det ni uppnår i ert projekt:

 • Blogga under och efter projekttiden.
 • Spela in film. Här kan ni till exempel ta hjälp av målgruppen för partnerskapet.
 • Skriv artiklar och kontakta lokaltidningen och tipsa om vad ni kommit fram till, eller låt de som deltar i aktiviteterna skriva en artikel som lokaltidningen kan publicera.
 • Sprid information om projektet och resultatet regionalt genom seminarier och möten.

Medier och verktyg:

 • Webbsidor och webbplatser.
 • Möten, konferenser, workshops och seminarier.
 • Utställningar och demonstrationer.
 • Rapporter, broschyrer, artiklar i specialtidningar.
 • Audiovisuellt material.
 • Sociala medier av olika slag.
 • Öppna evenemang.
 • Existerande kontakter och nätverk.

Ansök om bidrag genom programmet

Det är möjligt att söka till Nordplus junior en gång per år. Du skickar in ansökan senast klockan 23:59 sista ansökningsdag.

 • Använd de klassiska frågorna varför, vem, vad, när och hur när du planerar projektet och när du skriver ansökan. De hjälper dig att kartlägga projektet och beskriva projektet tydligt för bedömarna.
 • Försök att förutse möjliga hinder som kan dyka upp på vägen – vad kan de vara och hur kan ni övervinna dem?
 • När du har ett utkast av ansökan, låt det vila lite. När du senare går tillbaka till utkastet, skriv om och förbättra. Låt någon utanför projektet ge återkoppling med fokus på att ansökan är lätt att läsa och lätt att förstå.

Du ansöker online genom Nordiska ministerrådets ansöknings- och rapporteringssystem Espresso.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Tänk på att rapporten, som ska skickas in efter avslutad projektperiod, kopplas till den mejladress som anges för koordinators kontaktperson i ansökan. Om ni använder en annan mejladress i ert användarkonto så syns inte viktiga dokument som programdokument eller rapport. Ni löser det genom att skapa ett användarkonto till kontaktadressen i ansökan.

Får du problem med att skicka in ansökan digitalt: ta en skärmdump på felmeddelandet, bifoga den tillsammans med ansökan och de dokument som ska bifogas i ett mejl och skicka till HK-dir support i Espressosystemet.

Se gärna till att skicka ansökan någon dag innan sista ansökningsdag – då kan vi hjälpa till om det blir tekniska problem.

När du fyllt i och skickat in er projektansökan skapas ett projektnummer. Det använder du i all kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet. Du kan ladda ner en kopia på er inskickade ansökan på ert användarkonto i Espresso.

Alla typer av beslut och besked angående ert projekt skickas till den e-postadress du angivit i ansökan. Observera att våra utskick kan hamna i skräpposten, så kontrollera därför den med jämna mellanrum.

 • Besked om resultatet från vårens ansökningsomgång skickas ut via mejl i början av maj.
 • Besked om höstens ansökningsomgång skickas ut via mejl senast i börjar av november. 

Universitets- och högskolerådet är huvudadministratör för Nordplus junior och skickar ut besluten.

Om ert projekt blir beviljat betalas bidraget ut efter att ni har skickat in ett signerat programdokument (er överenskommelse). Programdokumentet finns på ert användarkonto när ni fått besked om beslut från oss.

Nordplus General Data Protection Policy, på Nordplusonline

In English - apply for a grant

You apply electronically through Espresso, the Application and Reporting System used by The Nordic Council. Last day for applying is 1st of February 2024.

Before you start the work with the application, you should read the handbook for the Nordplus program. There is information about what a good application should contain and general information about the program, funding, grants and reporting, and more.

Handbook Nordplus, Scandinavian and English version on Nordplusonline

More useful support:

FAQ Nordplus junior in English

Log in to Espresso

In order to log in you need to create an account.

Espresso – application and reporting

Notification of decision

Notification of decision from UHR will be sent in May.

Illustration av norrsken

Nordplus pris till ett projekt som lyst extra starkt under året

Från 1 september 2024 kan du lägga din röst på någon av årets tre finalister. (Information in English below)

Med det årliga priset Nordplus Junior Aurora Award vill vi hitta och lyfta goda resultat från Nordplus juniorprojekt och fira framgångar för elever, lärare, förskolor, skolor och andra organisationer.

För 2024 kommer de nationella Nordpluskontoren att nominera nyligen avslutade projekt som:

 • startat 2019-2022
 • anknyter till vårt aktuella fokusområde social hållbarhet
 • är väl integrerade i organisation, utvecklingsbehov och respektive lands läroplaner
 • är riktigt goda projektexempel inom Nordplus junior som bör lyftas fram och spridas

De utvalda projekten presenteras här på webbplatsen i samband med att omröstningen öppnar.

Omröstning

Omröstningen är öppen 1-15 september. Under den tiden kan du rösta på den kandidat du tycker är mest värd årets pris.

Vinnande projekt

Vilket projekt som vinner meddelar vi på vår webbplats och i sociala medier senast 1 oktober. Projektet kommer också att uppmärksammas på  konferensen EMIL - en mötesplats för internationellt lärande - som äger rum i Stockholm . 

Vinnande projekt får, förutom ära och uppmärksamhet, diplom och resa med övernattning till Stockholm i samband med prisutdelningen.

Se filmen om vinnande projekt 2022 (Youtube)

Läs artikel om vinnnande projekt 2023 (nordplusonline.org)

Nordplus award for a brightly shining project

From the 1st of September, you can vote for one of this year's three finalists.

With the annual Nordplus Junior Aurora Award, we want to find and highlight good results from Nordplus Junior projects and celebrate successes for students, teachers, preschools, schools and other organizations. For 2024, the national Nordplus offices have nominated ongoing or recently completed projects which:

 • have started 2019-2022
 • connect to our current highlight social sustainability
 • successfully integrates the project in the organizations, the development needs of the participants and each county´s curricula
 • is a best practice and a great example of a Nordplus Junior Project that should be promoted.

The selected projects will be presented her on the website just befor the opening of the voting.

Vote

Voting is open 1-15 September. During that time you can vote for the candidate you think deserves the award the most.

Winning project

We will announce the winning project here at the website before the 1st of October. The project will also attend EMIL - a meeting place for international learning - which will take place in Stockholm in November.

Winning projects receive, in addition to honour and attention, a diploma and a trip with a workshop and overnight stay to Stockholm in connection to the award ceremony.

 

Watch a film about the winning project 2022 (Youtube)

Read an article about the winning project 2023 (nordplusonline.org)

 

Kontakta oss på e-post: nordplus@uhr.se

Vi jobbar med Nordplus junior:

 • Susanne Hagström Larsson, 010-470 03 78
 • Anneli Lindberg, 010-470 03 79
 • Karin Ericson, 010-470 06 30

Fokus Östersjön

Svenska Wisbygymnasiet och estniska Nuckö gymnasium har ett Nordplusprojekt tillsammans.

Learning bridges over the Baltic sea

Förskolan Zinket i Stockholm har samarbetat med förskolor i Estland och Litauen i ett projekt som lever vidare.

The first step towards a Nordic-Baltic exchange project

What do you need to getting started with an international exchange project? Watch this short movie from Nordplus!